งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการค้นหาและ รวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน 24 กันยายน 2554 โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการค้นหาและ รวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน 24 กันยายน 2554 โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการค้นหาและ รวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน 24 กันยายน 2554 โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา E-mail: sirichai.nbr@gmail.com Website: http://www.e- learning108.info/sirichai Tel. 08-4196-8099 24 กันยายน 2554sirichai.nbr@gmail.comhttp://www.e- learning108.info/sirichai

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดทักษะการค้นหาผลงานวิจัยชั้น เรียน / บทความด้วย Google Search Engine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่ค้นหาได้ จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบใน Google Bookmark โดยใช้ Google Toolbar เพื่อให้สามารถสมัครใช้งานและสืบค้น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และบทความฉบับ เต็มของมหาวิทยาลัยไทย (http://tdc.thailis.ro.th/tdc) และ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้http://tdc.thailis.ro.th/tdc 24/09/542

3 เนื้อหา การใช้ Google Search Engine อย่างมืออาชีพ การติดตั้ง Google Toolbars และ การใช้ Bookmark การสมัครสมาชิก Thai Digital Collection :TDC การสืบค้นข้อมูลใน Thai Digital Collection :TDC การสืบค้นฐานข้อมูลและหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง การติดตามข้อมูลด้วย Google Alert 24/09/543

4 การใช้ Google Search อ่านเอกสารหน้า 16 เรียบเรียงโดย ดร. ศิริ ชัย นามบุรี 24/09/544

5 การใช้ Google Search 24/09/545

6 การใช้ Google Search ( ค้นหาขั้นสูง ) 24/09/546

7 การติดตั้ง Google Toolbar ค้นหา Google Toolbar ด้วย Google Search แล้วติดตั้ง อ่าน เอกสารหน้า 7 ( เรียบเรียงโดย ดร. ศิริชัย นามบุรี ) 24/09/547

8 การติดตั้ง Google Toolbar 24/09/548

9 การใช้ Google Bookmark เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบค้น ( ฐานข้อมูลออนไลน์ ) 24/09/549

10 เว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาห้องสมุดอุดมศึกษาไทย Thai Integration Library System : ThaiLis http://dcms.thailis.or.th สืบค้น ฐานข้อมูล TDC 24/09/5410

11 ฐานข้อมูล Thai Digital Collection : TDC http://tdc.thailis.or.th สมัคร สมาชิก เพื่อของชื่อ ผู้ใช้และ รหัสผ่านใช้ งาน อ่านขั้นตอนการสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ http://tdc.thailis.or.th/tdc/help/manualTDC.pdfhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/help/manualTDC.pdf 24/09/5411

12 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Thai Digital Collection : TDC http://tdc.thailis.or.th http://tdc.thailis.or.th/tdc/help_index.php 24/09/5412

13 แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก Thai Digital Collection:TDC http://dcms.thailis.or.th/dcms/register_form.php 24/09/5413

14 การสืบค้นข้อมูลใน TDC วิธีการสืบค้นข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้ : http://dcms.thailis.or.th/dcms/help/tdc_manual.pdf http://tdc.thailis.or.th/tdc/help/manualTDC.pdf http://library.kmutnb.ac.th/handbook_database/powerpoint/TDC.ppthttp://library.kmutnb.ac.th/handbook_database/powerpoint/TDC.ppt www.lib.kmitl.ac.th/central/images/stories/pdf/DC_Userguide.pdf 24/09/5414

15 การสืบค้นข้อมูลใน TDC วิธีการสืบค้นข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้ : http://dcms.thailis.or.th/dcms/help/tdc_manual.pdf http://tdc.thailis.or.th/tdc/help/manualTDC.pdf http://library.kmutnb.ac.th/handbook_database/powerpoint/TDC.ppthttp://library.kmutnb.ac.th/handbook_database/powerpoint/TDC.ppt www.lib.kmitl.ac.th/central/images/stories/pdf/DC_Userguide.pdf 24/09/5415

16 การสืบค้นบทความ / สิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ ด้วย Google Scholar 24/09/5416

17 การสืบค้นบทความวิชาการ จากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th) http://aritc.yru.ac.th ฐานข้อมูลบทความและ หนังสือออนไลน์ บริการ ภายในมหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา [ อ่านเพิ่มเติม …] 24/09/5417

18 การสืบค้นบทความวิชาการ จากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th) http://aritc.yru.ac.th ตัวอย่างการสืบค้น Full Paper ในฐานข้อมูล ACM ( บริการภายในเครือข่าย ของ มรย. เท่านั้น ) 24/09/5418

19 การสืบค้นบทความวิชาการ จากฐานข้อมูลต่างประเทศ (http://aritc.yru.ac.th) http://aritc.yru.ac.th ตัวอย่างการสืบค้น Full Paper ในฐานข้อมูล Emerald ( ทดลองใช้บริการ ) 24/09/5419

20 การสืบค้นบทความ / วิทยานิพนธ์จากจาก ฐานข้อมูลอื่น ๆ 24/09/5420

21 การสืบค้นบทความ / วิทยานิพนธ์จากจาก ฐานข้อมูลอื่น ๆ 24/09/5421

22 การติดตามความเคลื่อนไหว งานวิจัยชั้นเรียนด้วย Google Alerts 24/09/5422


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการค้นหาและ รวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยชั้นเรียน 24 กันยายน 2554 โดย ดร. ศิริชัย นามบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google