งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager
Productivity Conference: Productive Work in Creative Economy เพิ่มผลิตภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager

2 สร้างคนพันธ์ใหม่

3 เริ่มที่ตนเอง ก่อน Positive thinking : คิดบวก ชีวิตบวก
คือ กระบวนการคิดดี มองสิ่งดีๆของตนเองและ มองเห็นด้านดีของทุกสรรพสิ่งมีมุมมองที่ค้นหาสิ่ง รอบตัว ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆบอกกับ ตนเองเสมอว่า เราทำได้เราต้องทำสำเร็จ

4 ทำไมต้องเริ่มที่ความคิดก่อน
การเริ่มที่ทัศนคติหรือความคิด เพราะ ความคิด กำหนดพฤติกรรม พฤติกรรม กำหนดชะตากรรม ดังนั้น เลือกความคิด ก็เลือกชีวิต เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน อ. รัศมี ธันยธร

5 Personal Productivity : สร้างคุณค่า สร้างพลังให้ตัวเองด้วย
ต้องรู้ตนได้ ริเริ่มตนเป็น มองเห็นโอกาสตนถูก ปลูกสมดุลตนดี โดย 5 ขั้นตอนสู่การบรรลุเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ระบุวัน เดือน ปี ของเป้าหมายให้ชัดเจน วางแผน กลยุทธ์ วิธีการ ขั้นตอน ตอกย้ำกับตัวเองทุกวัน ลงมือทำทันที

6 จงอย่ากล่าวว่า ” ไม่มีเวลา “
เราทุกคนต่างได้รับเวลาแต่ละวันเท่าๆกัน แต่ทำไมหลายคนกลับบอกว่าไม่มีเวลา? ที่จริงแล้วการทำงานที่ทำงานของคุณเป็นอย่างไร “ คุยโทรศัพท์ facebook Line ชงกาแฟ ดื่มน้ำ ดูเว็บที่ไม่ เกี่ยวกับงาน ไร้สาระ ห้องน้ำ หลับ นั่งเฉยประชุม “

7 วิธีการบริหารเวลา เลือกงานที่สำคัญออกมาก่อน พกสมุดโน๊ตติดตัวเสมอ
To do list reminder ทำ หนึ่งงานให้เสร็จเร็วที่สุด ทำทีละอย่าง มุ่งมั่นให้เสร็จและดีไปเลย มีวินัยเรื่องงานของตนเป็นที่หนึ่ง พักผ่อนให้เพียงพอ มอบหมายงานให้คนอื่นบ้าง พิจาราณาเวลาในการนั่ง interest สำรวจการใช้เวลาเป็นระยะ

8 คนพันธ์ใหม่.....หัวใจ Productive
The 3R’s of Teamwork Resources Relationship Result R R R3 ทักษะ ประสบการณ์ บรรยากาศ การทำงานร่วมกัน ผลงาน ยอดขาย กำไร ความรู้ ความสามารถ การตัดสินใจ การจัดการการขัดแย้ง สัมพันธภาพ Input Process Output

9 R1 ดี R2 ดี มีทางแน่ R1 ดี R2 แย่ ต้องแก้ไข R1 แย่ R2 ดี มีทางไป R1 แย่ R2 แย่ แน่ๆ ก็แค่บรรลัย

10 R1 : วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากร
Attitude ทัศนคติ Value ค่านิยม Belief ความเชื่อ Style พฤติกรรมการทำงาน

11 R1 : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล
Attitude : ทัศนคติ Behavior : พฤติกรรม / นิสัย / สันดาน Consequence : ผลที่เกิดขึ้น B C ระยะสั้น , ต้องเปลี่ยนที่ A

12 THE GRID OPP. 1,9 9,9 ความมุ่งมั่นในคน 5,5 9+9 1,1 9,1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,9 เก่งงานเก่งคน 9,9 มุ่งคน แสวงโอกาส ความมุ่งมั่นในคน 5,5 9+9 ประนีประนอม อาวุโส ปล่อยวาง 1,1 9,1 มุ่งงาน ความมุ่งมั่นในงาน

13 ราชการ 5,5 1,9 9+9 9,1 1,1 9,9 OPP 9,9 5,5 9+9 1,9 9,1 1,1 OPP Actual
Sound 5,5 1,9 9+9 9,1 1,1 9,9 OPP 9,9 5,5 9+9 1,9 9,1 1,1 OPP

14 พัฒนาระบบรองรับ สำรวจ R2

15 R2 บรรยากาศการทำงานร่วมกัน การตัดสินใจ การจัดการกับความขัดแย้ง
บรรยากาศการทำงานร่วมกัน การตัดสินใจ การจัดการกับความขัดแย้ง สัมพันธภาพ/ความสัมพันธ์ในองค์กร

16 R2 : Relationship อิทธิพล ( Power / Autholity เปิดเผย ปิดกั้น

17 Norm/Standard : วัฒนธรรม สิ่งที่คนในองค์กรประพฤติ และปฏิบัติ
Inhibiting Enabling กิดกั้น ส่งเสริม

18 Morale / Cohesion: ความสามัคคี
Alienation Team Spirit บาดหมาง สามัคคี

19 Structure/Differentiation
ภาระกิจ Overlapping Interdependent พึ่งพาอาศัยกัน ซ้ำซ้อน

20 Goal / Objectives เป้าประสงค์ Divergent Shared หลากหลาย ร่วมกัน

21 Feedback/Critique บรรยากาศในการทำงาน แดนสนธยา แสดงความคิดเห็นได้เสรี
แดนสนธยา แสดงความคิดเห็นได้เสรี Impowerished Free Flowing

22 ร่วมงาน เมื่อลูกน้องเก่ง แต่ไม่เต็มใจหรือไม่มั่นใจ สอนงาน เมื่อลูกน้องไม่เก่ง แต่เต็มใจหรือมั่นใจ มอบหมาย เมื่อลุกน้องเก่ง และเต็มใจหรือมั่นใจ สั่งงาน เมื่อลูกน้องไม่เก่ง และไม่เต็มใจ หรือไม่มั่นใจ

23 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

24 องค์กรของท่านเป็นอย่างไร
แบ่งพรรคแบ่งพวก ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร คนของข้าใครอย่าแตะ ยุยงบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง ปกปิดข้อมูลที่ควรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ คิดว่าตนเองเก่งอยู่คนเดียว ทำงานไม่เป็นทีม ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ยึดอัตตา ตัวกูของกูแต่ผู้เดียว ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจำเป็นต้องทำอะไรใหม่ ให้เหนื่อยมาก ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน มือใครยาวสาวได้สาวเอา

25 The Leader’s Challenges
อุปสรรค วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม

26 ค่านิยมในวันนี้ Today Future
การประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกเมื่อเชื่อวัน จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การในวันหน้า Culture Value

27 Shared Values : จิตวิญญาณ
สิ่งใดที่คนในองค์กร ประพฤติและปฏิบัติ ไปเรื่อยๆ จะกลายเป็น วัฒนธรรมขององค์กร ถ้าดี ก็จะทำให้ฝันสำเร็จ ถ้าไม่ดี องค์กรจะอยู่ไม่ได้ ไม่ว่าผู้บริหารจะเก่งแค่ไหน ก็อยู่ไม่ได้

28 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
บุคลากร ฝ่าย/หน่วยงาน กิจการ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ สไตล์การทำงาน Norms การประพฤติ Standard การปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์กร

29 Norms การประพฤติ Attitudeทัศนคติ Valueค่านิยม
Brand Attributes ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม (culture) Shared Values ค่านิยมร่วม Standard การปฏิบัติ Norms การประพฤติ Attitudeทัศนคติ Valueค่านิยม

30 การเปลี่ยนแปลงมี 2แบบคือ
*Change by Default : ตามยถากรรม *วิธีการของกริด “ Change by Design “ การเปลี่ยนแปลงโดยให้บุคลากรเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

31 สาเหตุ ที่ปัญหาในองค์กรไม่ได้แก้ไขเสียที
ไม่รู้ว่าตนมีปัญหา รู้ว่ามีปัญหาแต่ไม่ยอมรับรู้ รับว่ามีปัญหาและรับรู้แต่ไม่แก้ไข รับว่ามีปัญหาแต่เกี่ยงกัน ( ไม่ ) แก้ เจตนากลบปัญหา ( เพราตัวเองกลัวปัญหา) เจตนากลบปัญหา ( เพราะนายไม่ชอบปัญหา) ปัญหาเรื้อรัง แก้แล้วไม่หายก็เลยไม่แก้ คิดว่าปัญหานิดเดียว ผลกระทบน้อย เลยไม่ใส่ใจ มีปัญหา ต้องแก้เป็นทีม ( ทีมแตกเรื่อย ) อื่นๆ อีกมากมาย

32 R’ s Theory of Teamwork R1 จะเป็นใครก็ช่าง ต้องสร้างคนพันธ์ใหม่

33 Attitude Effective Teamwork Success value belief style
R R R3

34 R 1 : โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
ตัวอย่าง R 1 : โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

35 Training & Development
Human Resources Management Model 5.1 b Workforce & Leader Development 5.1 Workforce Engagement Training & Development Motivation 5.1 a Workforce Enrichment 5.1 c Assessment of WF Engagement Staffing Management Manpower Planning Recruitment Selection Succession Planning Employee Relations Employee Communications Employee Well-being Corporate Culture 5.2 Workforce Environment 5.2 b Workforce Climate 5.2 a Workforce Capability & Capacity Performance Management Compensation & Benefits Q

36 Workforce Focus : การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 Workforce Engagement ความผูกพันของบุคลากร 5.2 Workforce Environment สภาพแวดล้อมของบุคลากร Workforce Enrichment การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร 7.4 a(1) Workforce Capability and Capacity ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร 7.4 a(2) Workforce and Leader Development การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ Workforce Climate บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 7.4 a(3) มีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งการรักษาบรรยากาศในการทำงานที่มีความปลอดภัย การป้องกันภัย และได้รับการสนับสนุน Assessment of Workforce Engagement การประเมินความผูกพันของบุคลากร สร้างความผูกพัน จ่ายค่าตอบแทน และให้รางวัล บุคลากรและผู้นำได้รับการพัฒนา  เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินการที่ดีอย่างไร ประเมินความผูกพันของบุคลากรและใช้ผลการประเมินอย่างไร

37 R2 :โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ความผูกพันของพนักงาน นำไปสู่การบริการที่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร และมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

38 R1 : Krungthai Bank การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
พัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรต่างๆ พัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษา คนดี คนเก่ง การสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพมาร่วมงานเป้นภาระกิจที่สำคัญ เนื่องจากบุคคลากรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

39 คนวิกลจริต คือ คนที่ทำทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วหวังจะให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไป อัลเบิร์ต ไอน์สไตร์

40 เราไมจำเป็นต้องดับเทียนของคนอื่น
การสร้างสมดุลยภาพตนเองและทีม เราไมจำเป็นต้องดับเทียนของคนอื่น เพื่อที่ว่าเทียนของเราจะสว่างแต่เพียงผู้เดียว

41 THANK YOU VERY MUCH


ดาวน์โหลด ppt Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google