งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Productivity Conference: Productive Work in Creative Economy เพิ่มผลิตภาพ ด้วยความคิด สร้างสรรค์ Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Productivity Conference: Productive Work in Creative Economy เพิ่มผลิตภาพ ด้วยความคิด สร้างสรรค์ Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Productivity Conference: Productive Work in Creative Economy เพิ่มผลิตภาพ ด้วยความคิด สร้างสรรค์ Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager

2 สร้างคน พันธ์ใหม่

3 เริ่มที่ตนเอง ก่อน Positive thinking : คิดบวก ชีวิตบวก คือ กระบวนการคิดดี มองสิ่งดีๆของตนเองและ มองเห็นด้านดีของทุกสรรพสิ่งมีมุมมองที่ค้นหาสิ่ง รอบตัว ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆบอกกับ ตนเองเสมอว่า เราทำได้เราต้องทำสำเร็จ

4 ทำไมต้องเริ่มที่ความคิดก่อน การเริ่มที่ทัศนคติหรือความคิด เพราะ ความคิด กำหนดพฤติกรรม พฤติกรรม กำหนดชะตากรรม ดังนั้น เลือกความคิด ก็เลือกชีวิต เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน อ. รัศมี ธันยธร

5 Personal Productivity : สร้างคุณค่า สร้างพลังให้ตัวเองด้วย ต้องรู้ตนได้ ริเริ่มตนเป็น มองเห็นโอกาสตนถูก ปลูกสมดุลตนดี โดย 5 ขั้นตอนสู่การบรรลุเป้าหมาย 1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 2. ระบุวัน เดือน ปี ของเป้าหมายให้ชัดเจน 3. วางแผน กลยุทธ์ วิธีการ ขั้นตอน 4. ตอกย้ำกับตัวเองทุกวัน 5. ลงมือทำทันที

6 จงอย่ากล่าวว่า ” ไม่มีเวลา “ เราทุกคนต่างได้รับเวลาแต่ละวันเท่าๆกัน แต่ทำไมหลายคนกลับบอกว่าไม่มีเวลา? ที่จริงแล้วการทำงานที่ทำงานของคุณเป็นอย่างไร “ คุยโทรศัพท์ facebook Line ชงกาแฟ ดื่มน้ำ ดูเว็บที่ไม่ เกี่ยวกับงาน ไร้สาระ ห้องน้ำ หลับ นั่งเฉย ประชุม “

7 วิธีการบริหารเวลา เลือกงานที่สำคัญออกมาก่อน พกสมุดโน๊ตติดตัวเสมอ To do list reminder ทำ หนึ่งงานให้เสร็จเร็วที่สุด ทำทีละอย่าง มุ่งมั่นให้เสร็จและดีไปเลย มีวินัยเรื่องงานของตนเป็นที่หนึ่ง พักผ่อนให้เพียงพอ มอบหมายงานให้คนอื่นบ้าง พิจาราณาเวลาในการนั่ง interest สำรวจการใช้เวลาเป็นระยะ

8 คนพันธ์ใหม่..... หัวใจ Productive The 3R’s of Teamwork Resources Relationship Result R 1 R2 R3 ทักษะ ประสบการณ์ บรรยากาศ การทำงานร่วมกัน ผลงาน ยอดขาย กำไร ความรู้ ความสามารถ การตัดสินใจ การจัดการการ ขัดแย้ง สัมพันธภาพ Input Process Output

9 R1 ดี R2 ดี มีทางแน่ R1 ดี R2 แย่ ต้องแก้ไข R1 แย่ R2 ดี มีทางไป R1 แย่ R2 แย่ แน่ๆ ก็แค่บรรลัย

10 R1 : วิเคราะห์พฤติกรรมของ บุคลากร Attitude ทัศนคติ Value ค่านิยม Belief ความเชื่อ Style พฤติกรรมการทำงาน

11 R1 : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล Attitude : ทัศนคติ Behavior : พฤติกรรม / นิสัย / สันดาน Consequence : ผลที่เกิดขึ้น B C ระยะสั้น, ต้องเปลี่ยนที่ A

12 123456789 1,99,9 9,11,1 5,5 มุ่งคน เก่งงานเก่งคน ประนีประนอม ปล่อยวาง มุ่ง งาน แสวง โอกาส OPP. อาวุโส 9+9 987654321987654321

13 5,5 1,9 9+9 9,1 1,1 9,9 OPP 9,9 5,5 9+9 1,9 9,1 1,1 OPP Actual Sound

14 พัฒนาระบบรองรับ สำรวจ R2

15 บรรยากาศการทำงานร่วมกัน การตัดสินใจ การจัดการกับความขัดแย้ง สัมพันธภาพ/ความสัมพันธ์ในองค์กร

16 R2 : Relationship อิทธิพล ( Power / Autholity ปิดกั้น เปิดเผย

17 Norm/Standard : วัฒนธรรม สิ่งที่คนในองค์กรประพฤติ และ ปฏิบัติ Inhibiting Enabling กิดกั้น ส่งเสริม

18 Morale / Cohesion: ความสามัคคี Alienation Team Spirit

19 Structure/Differentiation ภาระกิจ Overlapping Interdependent

20 Goal / Objectives เป้าประสงค์ Divergent Shared หลากหลา ย ร่วมกัน

21 Feedback/Critique บรรยากาศในการทำงาน แดนสนธยา แสดง ความคิดเห็นได้เสรี Impowerished Free Flowing

22 ร่วมงาน เมื่อลูกน้องเก่ง แต่ ไม่เต็มใจหรือไม่ มั่นใจ สอนงาน เมื่อลูกน้องไม่เก่ง แต่เต็มใจหรือมั่นใจ มอบหมาย เมื่อลุกน้องเก่ง และเต็มใจหรือ มั่นใจ สั่งงาน เมื่อลูกน้องไม่เก่ง และไม่เต็มใจ หรือไม่มั่นใจ

23 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

24 องค์กรของท่านเป็นอย่างไร  แบ่งพรรคแบ่งพวก  ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร คนของข้าใครอย่าแตะ  ยุยงบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง  ปกปิดข้อมูลที่ควรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  คิดว่าตนเองเก่งอยู่คนเดียว ทำงานไม่เป็นทีม  ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ยึดอัตตา ตัวกูของกูแต่ผู้ เดียว  ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจำเป็นต้องทำอะไรใหม่ ให้ เหนื่อยมาก  ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน มือใครยาว สาวได้สาวเอา

25 The Leader’s Challenges วัฒนธร รม อุปสร รค

26 ค่านิยมในวันนี้ Today Future การประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกเมื่อเชื่อวัน จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การในวันหน้า Value Culture

27 Shared Values : จิตวิญญาณ สิ่งใดที่คนในองค์กร ประพฤติและปฏิบัติ ไปเรื่อยๆ จะกลายเป็น วัฒนธรรมขององค์กร ถ้าดี ก็จะทำให้ฝันสำเร็จ ถ้าไม่ดี องค์กรจะอยู่ไม่ได้ ไม่ว่าผู้บริหารจะเก่งแค่ไหน ก็อยู่ไม่ได้

28 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม บุคลากรฝ่าย / หน่วยงานกิจการ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ สไตล์การทำงาน Norms การประพฤติ Standard การปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์กร

29 Brand Attributes ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม (culture) Shared Values ค่านิยมร่วม Standard การปฏิบัติ Norms การ ประพฤติ Attitude ทัศนคติ Value ค่านิยม

30 การเปลี่ยนแปลงมี 2แบบคือ *Change by Default : ตามยถากรรม * วิธีการของกริด “ Change by Design “ การเปลี่ยนแปลงโดยให้บุคลากร เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

31 สาเหตุ ที่ปัญหาในองค์กรไม่ได้ แก้ไขเสียที ไม่รู้ว่าตนมีปัญหา รู้ว่ามีปัญหาแต่ไม่ยอมรับรู้ รับว่ามีปัญหาและรับรู้แต่ไม่แก้ไข รับว่ามีปัญหาแต่เกี่ยงกัน ( ไม่ ) แก้ เจตนากลบปัญหา ( เพราตัวเองกลัวปัญหา ) เจตนากลบปัญหา ( เพราะนายไม่ชอบปัญหา ) ปัญหาเรื้อรัง แก้แล้วไม่หายก็เลยไม่แก้ คิดว่าปัญหานิดเดียว ผลกระทบน้อย เลยไม่ใส่ใจ มีปัญหา ต้องแก้เป็นทีม ( ทีมแตกเรื่อย ) อื่นๆ อีกมากมาย

32 R’ s Theory of Teamwork R1 จะเป็นใครก็ช่าง ต้องสร้างคน พันธ์ใหม่ R2 ต้องสร้างสรรค์ เปิดเผย จริงใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน เชื่อถือ ไว้วางใจ ร่วมแรงร่วมใจ ผูกพัน R3 เพิ่มพูนและงดงาม

33 Attitude Effective Teamwork Success value belief style R1 R2 R3

34 ตัวอย่าง R 1 : โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

35 Staffing Management Manpower Planning Recruitment Selection Succession Planning Human Resources Management Model Employee Relations Employee Communications Employee Well-being Corporate Culture Training & Development Performance Management Compensation & Benefits Motivation Q 5.1 b Workforce & Leader Development 5.2 a Workforce Capability & Capacity 5.2 Workforce Environment 5.1 Workforce Engagement 5.1 c Assessment of WF Engagement 5.1 a Workforce Enrichment 5.2 b Workforce Climate

36 Workforce Focus : การมุ่งเน้นบุคลากร 36 a.Workforce EnrichmentWorkforce Enrichment การเพิ่มคุณค่าแก่ บุคลากร 5.1 Workforce Engagement ความผูกพันของ บุคลากร 5.2 Workforce Environment สภาพแวดล้อมของบุคลากร a.Workforce Capability and CapacityWorkforce Capability and Capacity ขีดความสามารถและ อัตรากำลังบุคลากร b.Workforce and Leader DevelopmentWorkforce and Leader Development การพัฒนาบุคลากรและ ผู้นำ c.Assessment of Workforce EngagementAssessment of Workforce Engagement การประเมินความผูกพัน ของบุคลากร b.Workforce ClimateWorkforce Climate บรรยากาศการทำงานของ บุคลากร สร้างความผูกพัน จ่ายค่าตอบแทน และให้รางวัล บุคลากรและผู้นำได้รับการพัฒนา  เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินการที่ดีอย่างไร ประเมิน ความผูกพันของบุคลากรและใช้ผลการประเมินอย่างไร มีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีด ความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร เพื่อให้ งานขององค์กรบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งการ รักษาบรรยากาศในการทำงานที่มีความ ปลอดภัย การป้องกันภัย และได้รับการ สนับสนุน 7.4 a(1) 7.4 a(2) 7.4 a(3)

37 R2 :โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ความผูกพันของพนักงาน นำไปสู่การ บริการที่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร และมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจอย่าง สูงสุด

38 R1 : Krungthai Bank การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมด้วยหลักสูตร ต่างๆ พัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและ สมรรถนะอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษา คนดี คน เก่ง การสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพมาร่วมงานเป้นภา ระกิจที่สำคัญ เนื่องจากบุคคลากรเป็นกำลัง สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

39 คนวิกลจริต คือ คนที่ทำทุกอย่าง เหมือนเดิม แล้วหวังจะให้ ผลลัพธ์เปลี่ยนไป อัลเบิร์ต ไอน์สไตร์

40 การสร้างสมดุลยภาพตนเองและทีม เราไมจำเป็นต้องดับเทียนของคนอื่น เพื่อที่ว่าเทียนของเราจะสว่างแต่เพียงผู้เดียว

41 THANK YOU VERY MUCH


ดาวน์โหลด ppt Productivity Conference: Productive Work in Creative Economy เพิ่มผลิตภาพ ด้วยความคิด สร้างสรรค์ Auranuch Wannakool, APN Neurological Nurse Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google