งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การให้บริการ ปรึกษา ในงานป้องกันและควบคุมโรค โลหิตจางธาลัสซีเมียใน โรงพยาบาลพัทลุง โดย นางนวลใย วรรณเวช พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การให้บริการ ปรึกษา ในงานป้องกันและควบคุมโรค โลหิตจางธาลัสซีเมียใน โรงพยาบาลพัทลุง โดย นางนวลใย วรรณเวช พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การให้บริการ ปรึกษา ในงานป้องกันและควบคุมโรค โลหิตจางธาลัสซีเมียใน โรงพยาบาลพัทลุง โดย นางนวลใย วรรณเวช พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง

2 การป้องกันและควบคุมโรค Thalassemia 1. ป้องกันเด็กเกิดใหม่ เป็นโรค 2. เพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วย

3 การป้องกันเด็กเกิดใหม่เป็น โรค 1.Health education 2. ค้นหาคู่สมรสที่เป็นคู่เสี่ยง 3. ให้คำปรึกษาทาง พันธุกรรม 4. ทำ PND 5. มีกฎหมายรองรับการยุติ การตั้งครรภ์ กรณีบุตรเป็น โรคร้ายแรง

4 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย โดยดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค เลือดจางธาลัสซีเมีย ในหญิง ตั้งครรภ์ 1. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board เพื่อหาแนวทางดำเนินงาน 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ คณะกรรมการบริหารในการประชุม ประจำเดือน 3. จัดตั้งเครือข่ายดำเนินงาน 4. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผิดชอบ 5. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียด้วยวิธี OF, DCIP 6. เจาะน้ำคร่ำส่งตรวจโครโมโซมที่ รพ. มอ. ( พค. 2544) 7. ระบบการส่งต่อที่ชัดเจน

5 เครือข่ายการดำเนินงานป้องกัน และควบคุม โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ส่งหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ทุกรายไปตรวจเลือด ที่ รพช. ให้คำแนะนำแก่คู่สมรส สถานี อนามัย

6 เครือข่ายการดำเนินงานป้องกัน และควบคุม โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ให้คำแนะนำแก่คู่สมรส Screening test ด้วยวิธี OF, DCIP ส่งเลือดที่ Screening test +ve ไปตรวจยืนยัน ติดตามคู่สมรสที่เป็นคู่เสี่ยง เพื่อส่งต่อ รพ. พัทลุง รพช.

7 เครือข่ายการดำเนินงานป้องกัน และควบคุม โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ให้การปรึกษาแก่คู่สมรส Screening test เช่นเดียวกับ รพช. ตรวจ confirm ด้วย Electrophoresis และ Microclolum ส่งตรวจยืนยันโดยวิธี PCR ที่ รพ. มอ. ( กรณีที่เป็น  - thal trait ทั้งคู่ ) ทำ PND โดยวิธี Amniocentesis ส่งน้ำคร่ำตรวจที่ รพ. มอ. ทุกวัน อังคาร และวันพฤหัสบดี พร้อมส่ง เลือดสามี และภรรยา Terminate of pregnancy กรณี เป็นโรคร้ายแรง รพ. พัทลุง

8 Clinical Guideline for Thalassemia Prevention and Control First ANC ตรวจ OF, DCIP/ Hct, MCV นัดสามีและภรรยา ฟังผล เลือดพร้อมกัน เจาะเลือดสามี ตรวจ OF, DCIP/ Hct, MCV ANC ตามปกติ -ve +ve -ve ส่งตรวจยืนยัน Hb typing +ve Counseling คู่เสี่ยง (  -thal ส่งตรวจ PCR ที่ รพ. มอ.) ทำ PND Therapeutic Abortion Refer +ve abnormal -ve normal

9 ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย รพ. พัทลุง ANCCBCOF/ DCIP Positive Electro phores is WARD / OPD CBC รพช. คลินิก / รพ. เอกชน CBC % HbA2,E แพทย์ วินิจฉัย OF/ DCIP Positive CBC : Hb, Hct, MCV, Rbc morphology

10 การวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ผล HctOFDCIPMCVHb Typing ปกติ - ve >80AA2, A2 < 3.5 %  - trait + ve- ve<80AA2, A2 > 3.5 % E – trait - ve+ ve 8 0 AE, E 25 – 35 %  - trait + ve- ve<80AA2, A2 < 3.5 % EE+ ve 80 A2E, E > 80 % HbH diseas e + ve+ ve/- ve <80AA2H  - thal + ve <80A2F, A2FA  /E - thal + ve <80EF, EFA การวินิจฉัยทารกในครรภ์ 1. gene โดยวิธี PCR จาก AF หรือ CVS หรือ Cord blood 2. Hb Typing จาก cord blood

11 เป้าหมายการค้นหาคู่เสี่ยง  1 – trait +  1 – trait Hb Bart’s hydrops fetalis  - trait +  - trait  - Thalassemia  - trait + HbE – Trait  - Thalassemia HbE

12 ข้อมูลการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองพาหะ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาล พัทลุง ปีงบประม าณ ( ปี ) จำนวน รายใหม่ ( ราย ) ตรวจคัด กรอง ( ราย ) คู่เสี่ยง ( คู่ ) ทารกใน ครรภ์เป็น โรค ( ราย ) ยุติการ ตั้งครรภ์ ( ราย ) 2536- 2538 525413731500 253921338041332 254011857451122 25411743658300 25421694699511 25431702781922

13 ข้อมูลการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองพาหะโรคโลหิต จางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลพัทลุง ได้ตรวจคัดกรองหญิง ตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากครรภ์ ตั้งแต่ ปี 2544 ปีงบประ มาณ ( ปี ) จำนวน ราย ใหม่ ( ราย ) พบ พาหะ ของโรค ( ราย ) โรค ( ราย ) ติดตาม สามี ( ราย ) คู่เสี่ยง ( คู่ ) ทารกใน ครรภ์ เป็นโรค ( ราย ) ยุติการ ตั้งครรภ์ ( ราย ) 25441684350 (20.78% ) 5190 (53.52 %) 1011 25451473308 (20.90% ) 7176 (55.87 %) 1522 25461305283 (21.69% ) 5164 (56.94 %) 1200 25471474272 (18.45% ) 5170 (61.73 %) 900 25481471312 (21.21% ) 4185 (58.54 %) 1333 25491552370 (23.94% ) 5206 (54.49 %) 2254 2550 ตค.- กค. 1355280 (20.66% ) 2166 (58.86 %) 2142

14 ปัญหาการดำเนินงานป้องกัน โรคธาลัสซีเมีย 1. ระบบการส่งต่อคู่เสี่ยงจาก รพช. มายัง รพท. ล่าช้า 2. ติดตามสามีมาตรวจไม่ได้ 3. มาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์มาก 4. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคธาลัสซีเมีย

15 ค่าใช้จ่ายต่อคน ต่อปี และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ต่อปี ในการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิด รุนแรง ชนิดของ ธาลัสซี เมีย จำนวน ผู้ป่วยราย ใหม่ ( ราย ) อายุขัย โดยเฉลี่ย ( ปี ) จำนวน ผู้ป่วยที่มี ชีวิตต่อชั่ว คน ( ราย ) ค่าใช้จ่าย ต่อคน ต่อ ปี ( บาท ) ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต่อ ปี ( บาท ) Hydrop fetalis 1,2500012,00015,000,00 0  - thal major 625106,2509,40058,750,00 0  /E - thal 3,2503097,5004,95048,262,00 0 HbH disease 7,00060420,00050021,000,00 0 รวม 12 ม 125 -523,750-143,012,5 00

16 รายงานการตรวจคัดกรองโรคเลือดจางธาลัส ซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลพัทลุง งบป ระมา ณ ( ปี ) ฝากครรภ์ตรวจคัด กรองธาลั สซีเมีย พบพาหะธาลัสซี เมีย พบ เป็น โรค ตามสามีมาตรวจพบ คู่ เสี่ ยง ( คู่ ) ทำ PND พบ ทารก เป็น โรค ยุติ การ ตั้งค รรภ์ ทุก GA GA < 16 wk ทุก GA GA < 16 wk ทุก GA GA < 16 wk 254714 74 1091 (74.01 %) 1474 (100 %) 272 (18.45 %) 214 (14.51 %) 5 (0.33 %) 201 (72.56 %) 168 (78.50 %) 900 254814 71 1131 (78.88 %) 1471 (100 %) 312 (21.21 %) 209 (14.20 %) 4 (0.27 %) 199 (62.97 %) 167 (79.90 %) 1333 254915 52 1197 (77.12 %) 1552 (100 %) 370 (23.84 %) 220 (14.17 %) 5 (0.32 %) 237 (63.20 %) 181 (82.27 %) 2254 2550 ( ต. ค. - ส. ค.) 13 55 1090 (80.44 %) 1355 (100 %) 280 (20.66 %) 197 (14.53 %) 2 (0.14 %) 215 (76.24 %) 165 (83.75 %) 2142


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การให้บริการ ปรึกษา ในงานป้องกันและควบคุมโรค โลหิตจางธาลัสซีเมียใน โรงพยาบาลพัทลุง โดย นางนวลใย วรรณเวช พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google