งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงาน / ฝ่าย........................................................ งาน......................................................................... ชื่อผู้รับการประเมิน......................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงาน / ฝ่าย........................................................ งาน......................................................................... ชื่อผู้รับการประเมิน......................................................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงาน / ฝ่าย งาน ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง ประเภท ระดับ ชื่อผู้บังคับบัญชา / ผู้ประเมิน ตำแหน่ง ประเภท ระดับ ตัวชี้วัดผลงานคะแนนตามระดับค่าเป้าหมายคะแน น ( ก ) น้ำหนัก ( ข ) คะแนน รวม ( ค ) ( ค = ก x ข ) รวม ( ข )=10 0% ( ค ) = แปลงคะแนนรวม ( ค ) ข้างต้น เป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน ( โดยนำ 20 มาคูณ ) ( ค x20) = รอบการประเมิน รอบที่ 1  รอบที่ 2 ลงนาม เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ทั่วไป  วิชาการ  ทั่วไป  วิชาการ

2 สมรรถนะระดับ ที่ คาด หวัง คะแน น ( ก ) น้ำหนัก ( ข ) คะแนน รวม ( ค ) ( ค = ก x ข ) บันทึกการประเมิน โดย ผู้ประเมิน ( ถ้ามี ) และใน กรณีพื้นที่ไม่พอ ให้บันทึก ลงในเอกสารหน้า หลัง แนวทางการประเมินพฤติกรรมการ ปฏิบัติราชการ ได้นำคะแนนมาจากแบบประเมิน สมรรถนะอื่น ๆ มาสรุปไว้ในแบบประเมินนี้ ระบุที่มา  ใช้แบบประเมินนี้ในการประเมิน สมรรถนะโดย ตั้งมาตรวัดสมรรถนะซึ่งส่วน ราชการเห็นว่า มีความเหมาะสม ( ระบุรายละเอียดมาตรวัดสำหรับ แต่ละระดับคะแนน ) คะแนน นิยาม 1 ( น้อยกว่าร้อยละ 60) ไม่ สังเกตเห็น 2 ( ร้อยละ 60-70) กำลัง พัฒนาโดยต้องใช้ เวลาอีกมากจึงจะ พัฒนาได้ 3 ( ร้อยละ 71-80) กำลัง พัฒนา 4 ( ร้อยละ 81-90) อยู่ในระดับ ที่ใช้งานได้ 5 ( ร้อยละ ) เป็น แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 20% 2. บริการที่ดี 20% 3. การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 20% 4. การยึดมั่นในความ ถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 20% 5. การทำงานเป็นทีม 20% รวม ( ข )=1 00% ( ค ) = แปลงคะแนนรวม ( ค ) ข้างต้น เป็นคะแนนการประเมิน สมรรถนะ ที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน ( โดยนำ 20 มา คูณ ) ( ค x20) = เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กลุ่มงาน / ฝ่าย งาน ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง ประเภท ระดับ ชื่อผู้บังคับบัญชา / ผู้ประเมิน ตำแหน่ง ประเภท ระดับ  ทั่วไป  วิชาการ  ทั่วไป  วิชาการ รอบการประเมิน รอบที่ 1  รอบที่ 2 ลงนาม

3 บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ สมรรถนะ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ 2. บริการที่ดี สมรรถนะ 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สมรรถนะ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สมรรถนะ 5. การทำงานเป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงาน / ฝ่าย........................................................ งาน......................................................................... ชื่อผู้รับการประเมิน......................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google