งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย
เอกสารหมายเลข 1 กลุ่มงาน/ฝ่าย งาน ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง ประเภท ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ตำแหน่ง รอบการประเมิน รอบที่ 1  รอบที่ 2 ลงนาม ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) คะแนนรวม(ค) (ค=กxข) 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. รวม (ข)=100% (ค) = แปลงคะแนนรวม(ค) ข้างต้น เป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน (โดยนำ 20 มาคูณ) (คx20) =

2 ใช้แบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะโดย
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เอกสารหมายเลข 2 กลุ่มงาน/ฝ่าย งาน ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง ประเภท ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ตำแหน่ง รอบการประเมิน รอบที่ 1  รอบที่ 2 ลงนาม ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ สมรรถนะ ระดับที่ คาดหวัง คะแนน (ก) น้ำหนัก (ข) คะแนนรวม (ค) (ค= กxข) บันทึกการประเมินโดย ผู้ประเมิน(ถ้ามี) และใน กรณีพื้นที่ไม่พอให้บันทึก ลงในเอกสารหน้าหลัง แนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้นำคะแนนมาจากแบบประเมินสมรรถนะอื่น ๆ มาสรุปไว้ในแบบประเมินนี้ ระบุที่มา ใช้แบบประเมินนี้ในการประเมินสมรรถนะโดย ตั้งมาตรวัดสมรรถนะซึ่งส่วนราชการเห็นว่า มีความเหมาะสม ดังนี้ คะแนน นิยาม 1 (น้อยกว่าร้อยละ 60) ไม่สังเกตเห็น 2 (ร้อยละ 60-70) กำลังพัฒนาโดยต้องใช้ เวลาอีกมากจึงจะพัฒนาได้ 3 (ร้อยละ 71-80) กำลังพัฒนา 4 (ร้อยละ 81-90) อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ 5 (ร้อยละ ) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 20% 2.บริการที่ดี 3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5.การทำงานเป็นทีม รวม (ข)=100% (ค) = แปลงคะแนนรวม(ค) ข้างต้น เป็นคะแนนการประเมินสมรรถนะ ที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน (โดยนำ 20 มาคูณ) (คx20) =

3 บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
สมรรถนะ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ 2. บริการที่ดี สมรรถนะ 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สมรรถนะ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สมรรถนะ 5. การทำงานเป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google