งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางถนอม คงนาลึก หัวหน้างานกายภาพบำบัด นางสีสุฎา เพชรสังข์ นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางถนอม คงนาลึก หัวหน้างานกายภาพบำบัด นางสีสุฎา เพชรสังข์ นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางถนอม คงนาลึก หัวหน้างานกายภาพบำบัด นางสีสุฎา เพชรสังข์ นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด

3 นางวิไลพร ทับทวี นักกายภาพบำบัด น. ส. ปาจรีย์ มาน้อย นักกายภาพบำบัด นายศักดา อิบรอเหม เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู นายลอย ฤทธิวงศ์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

4 นางจินตนา จันทร์แก้ว เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู นางสุจิตรา ชูขำ คนงาน น. ส. วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นางยุพิน ชมเชย ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

5 นางวาสนา เกื้อวงศ์ คนงาน

6 งานกายอุปกรณ์ นายสมพร ถาวรรัตน์ ช่างกายอุปกรณ์ น. ส. ผุสดี จันสีหราช ช่างกายอุปกรณ์ นายอภินันท์ เลื่อนแก้ว คนงาน

7 งานกิจกรรมบำบัด ( อาชีวบำบัด ) นายถวัลย์ ช่วยทอง เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด

8 พยาบาลกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นางประพิศ อินทร์ปราบ พยาบาลวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt นางถนอม คงนาลึก หัวหน้างานกายภาพบำบัด นางสีสุฎา เพชรสังข์ นักกายภาพบำบัด งานกายภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google