งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้างานกายภาพบำบัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้างานกายภาพบำบัด
นางสีสุฎา เพชรสังข์ นักกายภาพบำบัด นางถนอม คงนาลึก หัวหน้างานกายภาพบำบัด

2 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู นายลอย ฤทธิวงศ์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางวิไลพร ทับทวี นักกายภาพบำบัด น.ส.ปาจรีย์ มาน้อย นักกายภาพบำบัด นายศักดา อิบรอเหม เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู นายลอย ฤทธิวงศ์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

3 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู นางยุพิน ชมเชย ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางจินตนา จันทร์แก้ว เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู นางยุพิน ชมเชย ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด น.ส.วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นางสุจิตรา ชูขำ คนงาน

4 นางวาสนา เกื้อวงศ์ คนงาน

5 นายอภินันท์ เลื่อนแก้ว
งานกายอุปกรณ์ นายสมพร ถาวรรัตน์ ช่างกายอุปกรณ์ น.ส.ผุสดี จันสีหราช ช่างกายอุปกรณ์ นายอภินันท์ เลื่อนแก้ว คนงาน

6 งานกิจกรรมบำบัด(อาชีวบำบัด)
นายถวัลย์ ช่วยทอง เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด

7 พยาบาลกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางประพิศ อินทร์ปราบ พยาบาลวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้างานกายภาพบำบัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google