งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมพร ชุม ช่วย นายแพทย์ นางพจนา ตะเภาหิรัญ พยาบาล วิชาชีพ นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ นางณิชกานต์ เต็มราม พยาบาล วิชาชีพ นางผุสดี สุทธา เวช พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมพร ชุม ช่วย นายแพทย์ นางพจนา ตะเภาหิรัญ พยาบาล วิชาชีพ นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ นางณิชกานต์ เต็มราม พยาบาล วิชาชีพ นางผุสดี สุทธา เวช พยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมพร ชุม ช่วย นายแพทย์ นางพจนา ตะเภาหิรัญ พยาบาล วิชาชีพ นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ นางณิชกานต์ เต็มราม พยาบาล วิชาชีพ นางผุสดี สุทธา เวช พยาบาล วิชาชีพ นางอรุณ พงษ์ จันทรเสถียร พยาบาล วิชาชีพ นางอังคณา เพชรสงค์ พยาบาล วิชาชีพ นางโสพิน พัฒนพงค์ พยาบาล วิชาชีพ

2 นางศรีสุดา หล๊ะหมูด พยาบาล วิชาชีพ นางสุขสวัสดิ์ ดุลยพชร พยาบาล วิชาชีพ นางนันทิยา ชุม ช่วย พยาบาลวิชาชีพ นางกาญจนา สำแดง พยาบาล วิชาชีพ นางสุพพัต โอชาพันธ์ พยาบาล วิชาชีพ นางพิมพ์ลภัส ภู่เพชร พยาบาล วิชาชีพ นางพรทิพย์ จันทุง พยาบาล วิชาชีพ นางกนกพร สุทธิรักษ์ พยาบาล วิชาชีพ

3 นางสุรภรณ์ เกตุแสง พยาบาล วิชาชีพ นางศิรินันท์ ไชยรักษ์ พยาบาล วิชาชีพ นางสุคนธ์ เสริมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ นางเพ็ญนิภา คงเดช พยาบาล วิชาชีพ นางรัชนีกร ฉิม รักษ์พยาบาล วิชาชีพ นางสมศรี พันธวงศาโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ นางจุรีย์ จันทร์ หอม พยาบาล วิชาชีพ นางรุจิรา นิตย เดชพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ

4 นางนิพัทธา สง ฤทธิ์พยาบาล วิชาชีพ นางสุชาดา ชู จันทร์ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน นางนันทภัส ชู โชติ นักวิชาการ สาธารณสุข นางรักชนก สิทธิ โชคชัย นักวิชาการ สาธารณสุข นางจันธณา สงนุ้ย นักวิชาการ สาธารณสุข นางสมพร ไชยงาม นักวิชาการ สาธารณสุข นางสาวพรรณี มณีโชติ นักวิชาการ สาธารณสุข นางอาภรณ์ พันธ์ฤทธิ์ดำ พยาบาล วิชาชีพ

5 นายจำลอง ประ ทุมสวัสดิ์ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน นางสุพัตรา จำนงนิจ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นางนันทภัส ชู โชติ นักวิชาการ สาธารณสุข นางศุลีพร นาคะ วิโรจน์ นักวิชาการ สาธารณสุข นางวรรณี จันบัว ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นายวิทยา ชุมช่วย คนงาน นางอุษา คง ฤทธิ์ ผู้ช่วยเหลือ คนไข้ นางวิทยา วุ่น ชุม นักวิชาการ สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt นายสมพร ชุม ช่วย นายแพทย์ นางพจนา ตะเภาหิรัญ พยาบาล วิชาชีพ นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ นางณิชกานต์ เต็มราม พยาบาล วิชาชีพ นางผุสดี สุทธา เวช พยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google