งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ
นายสมพร ชุมช่วย นายแพทย์ นางโสพิน พัฒนพงค์ พยาบาลวิชาชีพ นางผุสดี สุทธาเวช พยาบาลวิชาชีพ นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ นางอรุณ พงษ์จันทรเสถียร พยาบาลวิชาชีพ นางพจนา ตะเภาหิรัญ พยาบาลวิชาชีพ นางณิชกานต์ เต็มราม พยาบาลวิชาชีพ นางอังคณา เพชรสงค์ พยาบาลวิชาชีพ

2 นางสุขสวัสดิ์ ดุลยพชร พยาบาลวิชาชีพ
นางศรีสุดา หล๊ะหมูด พยาบาลวิชาชีพ นางกาญจนา สำแดง พยาบาลวิชาชีพ นางพิมพ์ลภัส ภู่เพชร พยาบาลวิชาชีพ นางนันทิยา ชุมช่วย พยาบาลวิชาชีพ นางพรทิพย์ จันทุง พยาบาลวิชาชีพ นางสุขสวัสดิ์ ดุลยพชร พยาบาลวิชาชีพ นางกนกพร สุทธิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ นางสุพพัต โอชาพันธ์พยาบาลวิชาชีพ

3 นางสุรภรณ์ เกตุแสงพยาบาลวิชาชีพ นางเพ็ญนิภา คงเดช พยาบาลวิชาชีพ
นางสุรภรณ์ เกตุแสงพยาบาลวิชาชีพ นางเพ็ญนิภา คงเดช พยาบาลวิชาชีพ นางสมศรี พันธวงศาโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ นางสุคนธ์ เสริมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ นางจุรีย์ จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพ นางศิรินันท์ ไชยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ นางรัชนีกร ฉิมรักษ์พยาบาลวิชาชีพ นางรุจิรา นิตยเดชพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ

4 นางนิพัทธา สงฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพ นางอาภรณ์ พันธ์ฤทธิ์ดำ พยาบาลวิชาชีพ
นางอาภรณ์ พันธ์ฤทธิ์ดำ พยาบาลวิชาชีพ นางจันธณา สงนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุข นางนันทภัส ชูโชติ นักวิชาการสาธารณสุข นางสมพร ไชยงาม นักวิชาการสาธารณสุข นางสุชาดา ชูจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน นางรักชนก สิทธิโชคชัย นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวพรรณี มณีโชติ นักวิชาการสาธารณสุข

5 นายจำลอง ประทุมสวัสดิ์ นางศุลีพร นาคะวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข
นายจำลอง ประทุมสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน นางศุลีพร นาคะวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข นางวิทยา วุ่นชุม นักวิชาการสาธารณสุข นางนันทภัส ชูโชติ นักวิชาการสาธารณสุข นางอุษา คงฤทธิ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นางสุพัตรา จำนงนิจ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นางวรรณี จันบัว ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นายวิทยา ชุมช่วย คนงาน


ดาวน์โหลด ppt นางปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน พยาบาลวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google