งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th Web Report. www.gfmis.go.th WEB REPORT วัตถุประสงค์ Web Report ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th Web Report. www.gfmis.go.th WEB REPORT วัตถุประสงค์ Web Report ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th Web Report

2 www.gfmis.go.th WEB REPORT วัตถุประสงค์ Web Report ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal เพื่อให้หน่วยงานสามารถ เรียกดูรายงานจากระบบได้ โดยในการ จัดเตรียมรายงานจะเป็นการดึงข้อมูล ณ วันที่กำหนด ซึ่งรายงานที่ได้จะไม่ เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของ ข้อมูลภายหลังจากที่ระบบได้จัดเตรียม รายงานแล้ว

3 www.gfmis.go.th WEB REPORT รายงานที่แสดงบน Web Report แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Loader Report เป็นรายงานสรุปผลของ SAP Log ที่ส่วน ราชการได้ Upload Excel Loader ข้อมูลเข้ามา ในระบบ โดยมีรายงานสรุปทั้ง ข้อมูลที่นำเข้า สำเร็จพร้อมทั้งเลขที่เอกสาร และ ข้อมูลที่นำเข้า ไม่สำเร็จ (Error) 2. Operation Report เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ประจำวันของส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย งาน เบิกจ่าย งานจัดซื้อ งานรับและนำส่ง งาน งบประมาณและงานบัญชี

4 www.gfmis.go.th การ Log in เพื่อเข้าใช้งาน Web Report

5 www.gfmis.go.th การเรียกดูรายงาน WEB REPORT 1. Loader Report 1.1 รายงานประจำวัน ( Daily Report ) การเรียกรายงานประจำวันต้องระบุ วันที่นำเข้าข้อมูลจริง 1.2 รายงานประจำสัปดาห์ ( Weekly Report ) การเรียกรายงานประจำสัปดาห์ต้อง ระบุวันที่เรียกรายงานเป็น วันเสาร์ เสมอ

6 www.gfmis.go.th ตัวอย่าง รายงานประจำวัน (Loader Report)

7 www.gfmis.go.th รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ( จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.03) วันที่รายงาน 07.02.2005 06:10:21 รายการนำส่งแบบฟอร์ม หน้า : 1 วันที่นำส่งข้อมูล 06.02.2005-06.02.2005 แบบฟอร์มที่นำส่งสำเร็จ สถานะของเอกสาร : ระงับการชำระเงิน E - Excel Loader A ขบ.03

8 www.gfmis.go.th ตัวอย่าง รายงานประจำ สัปดาห์ (Loader Report)

9 www.gfmis.go.th รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ ( จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.02)

10 www.gfmis.go.th การเรียกดูรายงาน WEB REPORT 2. Operation Report 2.1 รายงานประจำวัน ( Daily Report ) คือรายงานประจำวันที่ใช้วันที่เรียกรายงานเป็น วันที่นำเข้าข้อมูลจริง โดยจะเป็นรายงานที่สรุป การนำเข้าข้อมูล (SAP Log) ซึ่งส่วนราชการ จะสามารถเรียกดูได้วันรุ่งขึ้นหลังจากการนำส่ง แบบฟอร์ม 2.2 รายงานประจำสัปดาห์ ( Weekly Report ) คือรายงานประจำสัปดาห์ที่ใช้วันที่เรียกรายงาน เป็นวันอาทิตย์เสมอ 2.3 รายงานประจำเดือน ( Monthly Report ) คือรายงานรายเดือนที่จะเริ่มใช้ครั้งแรก ณ. สิ้น เดือนมกราคม 2548 โดยใช้วันที่เรียกเป็นวันที่สิ้น เดือนของเดือนที่เรียกรายงาน

11 www.gfmis.go.th Operation Report รายงานประจำวัน มี 1 รายงาน คือ สมุดรายวันทั่วไป : รายงานแสดงรายการเอกสารในระบบที่ผ่าน รายการในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดข้อมูล ทั้งหมดในเอกสารนั้น ๆ เป็นรายงานแยกตามหน่วยเบิกจ่าย

12 www.gfmis.go.th Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงาน โดยจะมีรายงานที่ใช้ดังนี้ หมวดของ รายงาน รายงาน Repor t ID. การเรียก รายงาน 1. ระบบบริหาร เงินทุน 1.1 รายงานสถานะงบประมาณ ณ. สิ้นสัปดาห์ F09C กลุ่มหน่วยรับ งบประมาณ

13 www.gfmis.go.th Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ หมวดของ รายงานรายงาน Report ID. การเรียก รายงาน 2. ระบบการเบิก จ่ายเงิน 2.1 รายงานติดตามสถานะการ อนุมัติจ่ายของฎีกา A02C หน่วย เบิกจ่าย 2.2 รายงานแสดงสถานะการ เบิกจ่ายประจำสัปดาห์ ( แทน A03C วันที่ 6 ก. พ.2548) G53C หน่วย เบิกจ่าย 3. ระบบรับและ นำส่ง 3.1 รายงานแสดงเงินรายได้ แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่ง คลัง G08C หน่วย เบิกจ่าย

14 www.gfmis.go.th Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ หมวดของ รายงาน รายงาน Report ID. การเรียก รายงาน 4. ระบบบัญชี แยกประเภท ทั่วไป 4.1 งบทดลองรายสัปดาห์ - หน่วยเบิกจ่าย G03C หน่วย เบิกจ่าย 4.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหว ของบัญชีเงินฝากคลัง / กระแส รายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำ G16C หน่วย เบิกจ่าย 4.3 รายงานแสดงบรรทัดรายการ บัญชีแยกประเภททั่วไป - ตาม วันที่ผ่านรายการ G17C หน่วย เบิกจ่าย 4.4 รายงานแสดงบรรทัดรายการ บัญชีแยกประเภททั่วไป - นอกวัน ทีผ่านรายการ G18C หน่วย เบิกจ่าย

15 www.gfmis.go.th รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดู ผ่านทาง Web Report รายงานประจำสัปดาห์ที่ 1/ ปี 2548

16 www.gfmis.go.th รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดู ผ่านทาง Web Report รายงานประจำสัปดาห์ที่ 2/ ปี 2548

17 www.gfmis.go.th รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดู ผ่านทาง Web Report รายงานประจำสัปดาห์ที่ 3/ ปี 2548

18 www.gfmis.go.th รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดู ผ่านทาง Web Report รายงานประจำสัปดาห์ที่ 4/ ปี 2548

19 www.gfmis.go.th ตัวอย่าง รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report)

20 www.gfmis.go.th งบทดลองรายสัปดาห์แยกตามหน่วย เบิกจ่าย (G03C)

21 www.gfmis.go.th รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชี เงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์ และ ประจำ (G16C)

22 www.gfmis.go.th รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก ประเภททั่วไป - ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C )

23 www.gfmis.go.th รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยก ประเภททั่วไป - นอกวันที่บันทึกรายการ (G18C)

24 www.gfmis.go.th รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย ของฎีกา (A02C)

25 www.gfmis.go.th รายงานติดตามสถานะการจ่ายเงินให้กับ ส่วนราชการจากกรมบัญชีกลาง / คลัง จังหวัด (A03C)

26 www.gfmis.go.th รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณ (F09C)

27 www.gfmis.go.th Web Report รายละเอียดเรื่อง Web Report สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gfmisreport.mygfmis.com ( ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 )


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th Web Report. www.gfmis.go.th WEB REPORT วัตถุประสงค์ Web Report ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google