งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Report."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Report

2 WEB REPORT วัตถุประสงค์
Web Report ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal เพื่อให้หน่วยงานสามารถเรียกดูรายงานจากระบบได้ โดยในการจัดเตรียมรายงานจะเป็นการดึงข้อมูล ณ วันที่กำหนด ซึ่งรายงานที่ได้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของข้อมูลภายหลังจากที่ระบบได้จัดเตรียมรายงานแล้ว

3 WEB REPORT 2. Operation Report 1. Loader Report
เป็นรายงานสรุปผลของ SAP Log ที่ส่วนราชการได้ Upload Excel Loader ข้อมูลเข้ามาในระบบ โดยมีรายงานสรุปทั้ง ข้อมูลที่นำเข้าสำเร็จพร้อมทั้งเลขที่เอกสาร และ ข้อมูลที่นำเข้าไม่สำเร็จ (Error) 2. Operation Report เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำวันของส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย งานเบิกจ่าย งานจัดซื้อ งานรับและนำส่ง งานงบประมาณและงานบัญชี

4 การ Log in เพื่อเข้าใช้งาน Web Report

5 การเรียกดูรายงาน WEB REPORT
1. Loader Report 1.1 รายงานประจำวัน ( Daily Report ) การเรียกรายงานประจำวันต้องระบุวันที่นำเข้าข้อมูลจริง 1.2 รายงานประจำสัปดาห์( Weekly Report ) การเรียกรายงานประจำสัปดาห์ต้องระบุวันที่เรียกราย งานเป็น วันเสาร์ เสมอ

6 ตัวอย่าง รายงานประจำวัน (Loader Report)

7 รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.03)
วันที่รายงาน        06:10:21   รายการนำส่งแบบฟอร์ม                 หน้า     :        1           วันที่นำส่งข้อมูล                       แบบฟอร์มที่นำส่งสำเร็จ สถานะของเอกสาร  :ระงับการชำระเงิน    E - Excel Loader A  ขบ.03                                            รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.03)

8 ตัวอย่าง รายงานประจำสัปดาห์ (Loader Report)

9 รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ (จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.02)

10 การเรียกดูรายงาน WEB REPORT
2. Operation Report 2.1 รายงานประจำวัน ( Daily Report ) คือรายงานประจำวันที่ใช้วันที่เรียกรายงานเป็นวันที่นำเข้าข้อมูลจริง โดยจะเป็นรายงานที่สรุปการนำเข้าข้อมูล (SAP Log) ซึ่งส่วนราชการ จะสามารถเรียกดูได้วันรุ่งขึ้นหลังจากการนำส่งแบบฟอร์ม 2.2 รายงานประจำสัปดาห์ ( Weekly Report ) คือรายงานประจำสัปดาห์ที่ใช้วันที่เรียกรายงานเป็นวันอาทิตย์เสมอ 2.3 รายงานประจำเดือน ( Monthly Report ) คือรายงานรายเดือนที่จะเริ่มใช้ครั้งแรก ณ.สิ้นเดือนมกราคม โดยใช้วันที่เรียกเป็นวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่เรียกรายงาน

11 Operation Report สมุดรายวันทั่วไป : รายงานประจำวัน มี 1 รายงานคือ
รายงานประจำวัน มี 1 รายงานคือ สมุดรายวันทั่วไป : รายงานแสดงรายการเอกสารในระบบที่ผ่านรายการในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนั้น ๆ เป็นรายงานแยกตามหน่วยเบิกจ่าย

12 รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงาน โดยจะมีรายงานที่ใช้ดังนี้
Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ มี 12 รายงาน โดยจะมีรายงานที่ใช้ดังนี้ หมวดของรายงาน รายงาน Report ID. การเรียกรายงาน 1. ระบบบริหารเงินทุน 1.1 รายงานสถานะงบประมาณ ณ. สิ้นสัปดาห์ F09C กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ

13 Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ หมวดของรายงาน รายงาน Report ID.
การเรียกรายงาน 2. ระบบการเบิกจ่ายเงิน 2.1 รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่ายของฎีกา A02C หน่วยเบิกจ่าย 2.2 รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (แทน A03C วันที่ 6 ก.พ.2548) G53C 3. ระบบรับและนำส่ง 3.1 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง G08C

14 Operation Report รายงานประจำสัปดาห์ หมวดของรายงาน รายงาน Report ID.
การเรียกรายงาน 4. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 4.1 งบทดลองรายสัปดาห์ - หน่วยเบิกจ่าย G03C หน่วยเบิกจ่าย 4.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง / กระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำ G16C 4.3 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป - ตามวันที่ผ่านรายการ G17C 4.4 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป - นอกวันทีผ่านรายการ G18C

15 รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Report
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 1/ ปี 2548

16 รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Report
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 2/ ปี 2548

17 รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Report
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 3/ ปี 2548

18 รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report) ที่ส่วนราชการสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Report
รายงานประจำสัปดาห์ที่ 4/ ปี 2548

19 ตัวอย่าง รายงานประจำสัปดาห์ (Operation Report)

20 งบทดลองรายสัปดาห์แยกตามหน่วยเบิกจ่าย (G03C)

21 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง,กระแสฯ,ออมทรัพย์ และประจำ (G16C)

22 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C )

23 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-นอกวันที่บันทึกรายการ (G18C)

24 รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่ายของฎีกา (A02C)

25 รายงานติดตามสถานะการจ่ายเงินให้กับส่วนราชการจากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด (A03C)

26 รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ (F09C)

27 Web Report รายละเอียดเรื่อง Web Report สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 )


ดาวน์โหลด ppt Web Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google