งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th ชี้แจงรายการข้าม ปีงบประมาณ ระบบรับและนำส่ง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Receipt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th ชี้แจงรายการข้าม ปีงบประมาณ ระบบรับและนำส่ง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Receipt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th ชี้แจงรายการข้าม ปีงบประมาณ ระบบรับและนำส่ง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Receipt Process)

2 www.gfmis.go.th ระบบรับและนำส่ง การจัดเก็บรายได้ การนำส่งเงิน

3 www.gfmis.go.th การจัดเก็บรายได้ หน่วยงานบันทึกการจัดเก็บรายได้ ปี 2548 ตามปกติ โดยบันทึกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2548 กรณีรายได้แผ่นดินที่บันทึกการจัดเก็บ แล้ว แต่นำส่งให้ กรมบัญชีกลาง / คลัง จังหวัด ไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2548 หน่วยงานต้อง บันทึกบัญชีรายได้ แผ่นดินรอนำส่ง ตาม หลักเกณฑ์คงค้าง ณ สิ้น ปี และ ต้นปี กรมบัญชีกลางจะ กลับรายการ บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งที่ได้บันทึกไว้แทน

4 www.gfmis.go.th การบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่ง  ใช้คำสั่งงาน ZFV50_SQ - การบันทึกรายการรายได้รอ นำส่ง ผ่านทางเครื่อง Terminal เท่านั้น โดยให้ หน่วยงานส่วนกลาง เป็นผู้บันทึกด้วย ยอดรวมของทั้ง หน่วยงาน โดยคู่บัญชี ดังนี้ DR. รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ (1103020113) xxx ( รหัสหน่วยงาน 9999) DR. T/E – หน่วยงานให้กรมบัญชีกลาง (5210010112) xxx ( รหัสหน่วยงาน ส่วนราชการ ) CR. รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (2104010101) xxx ( รหัสหน่วยงาน ส่วนราชการ ) CR. T/R - รับเข้าเงินคงคลัง (4308010112) xxx ( รหัสหน่วยงาน 9999) หมายเหตุ รายการที่บันทึกจะเป็นเอกสารพัก โดย กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ที่ผ่านรายการ การจัดเก็บรายได้

5 www.gfmis.go.th

6 การจัดเก็บรายได้ กรณี รายได้เงินนอกงบประมาณใน TR1 ( เงินฝากกระทรวงการคลัง ) ที่ได้ บันทึกการจัดเก็บแล้ว แต่นำส่งให้ กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด ไม่ทัน ภายใน 30 กันยายน 2548 และ กรณี รายได้เงินนอกงบประมาณนอก TR1 ไม่ต้องบันทึกบัญชีรายได้รอนำส่ง

7 www.gfmis.go.th ระบบรับและนำส่ง การจัดเก็บรายได้ การนำส่งเงิน

8 www.gfmis.go.th การนำส่งรายได้ หน่วยงานบันทึกการนำส่งเงิน รายได้ ปี 2548 ตามปกติ โดยบันทึกวันที่ผ่าน รายการเป็น วันเดียวกับ วันที่ทำธุรกรรมกับ ธนาคาร ซึ่งต้องบันทึกรายการ และ อนุมัติ P3 ให้ เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2548

9 www.gfmis.go.th การนำส่งรายได้ เช่น เป็นเงินรายได้ที่จัดเก็บเมื่อ 29 กันยายน 2548 และนำฝากเงินที่ธนาคารในวันที่ 30 กันยายน 2548 หน่วยงานต้องบันทึกรายการการจัดเก็บ รายได้ โดยมีวันที่ผ่านรายการ คือ 29 กันยายน 2548 และ บันทึกรายการนำส่ง โดยมีวันที่ผ่านรายการ คือ 30 กันยายน 2548 ( วันที่คิดมูลค่าให้กรอกตามข้อมูลที่รับ จากธนาคาร ) หมายเหตุ กรณีหน่วยงานบันทึกรายการนำส่งไม่ทัน ( เฉพาะส่วนที่นำฝากเงินกับ ธนาคาร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548) ให้ บันทึกรายการภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2548 โดยมี วันที่ผ่านรายการภายใน 30 กันยายน 2548 เท่านั้น และวันที่คิดมูลค่าให้ระบุตาม ข้อมูลที่รับจากธนาคาร ( ไม่เกิน 30 ก. ย. 2548)

10 www.gfmis.go.th การนำส่งรายได้ เช่น เป็นเงินรายได้ที่จัดเก็บเมื่อ 30 กันยายน 2548 และนำฝากเงินที่ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป หน่วยงานต้องบันทึก รายการ ณ 30 กันยายน 2548 1. การจัดเก็บรายได้ ( วันที่ผ่านรายการ คือ 30 กันยายน 2548) 2. กรณีเป็นรายได้แผ่นดิน บันทึกรายได้แผ่นดิน รอนำส่ง ณ 1 ตุลาคม 2548 กรมบัญชีกลางกลับรายการรายได้แผ่นดิน รอนำส่งที่หน่วยงานบันทึกไว้ ณ 3 ตุลาคม 2548 บันทึกรายการนำส่ง โดยมีวันที่ผ่านรายการ คือ วันที่นำฝาก เช่น 3 ตุลาคม 2548 ( วันที่คิดมูลค่าให้กรอกตามข้อมูลที่รับจาก ธนาคาร )

11 www.gfmis.go.th


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th ชี้แจงรายการข้าม ปีงบประมาณ ระบบรับและนำส่ง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Receipt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google