งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
Excel Loader สำหรับ 1 ตุลาคม 2547 New release โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 รายการเปลี่ยนแปลงใน Excel Loader
ทุกหน่วยงานสามารถเข้าดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของ Excel Loader New release ได้ใน ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และ ผ่านทาง Internet

3 การขอรับแบบฟอร์ม Excel
1 ตุลาคม 2547 ขอให้ทุกหน่วยงานทำการขอรับแบบฟอร์ม Excel ต่างๆ (Downloads Form) ใหม่ทั้งหมดสำหรับการใช้งานในแต่ละระบบงานเพื่อให้แบบฟอร์มที่ใช้งานเป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้องตรงกัน ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ บนเครื่อง GFMIS Terminal โดยใช้ User ID และ Password ตามที่แจก

4 การขอรับ แบบฟอร์ม Excel
Downloads

5 การขอรับแบบฟอร์ม Excel
เข้าสู่ website: ผ่าน GFMIS Terminal 1 User ID สำหรับใช้งาน บน Excel Loader ดังนี้ LXXXXXXXXXX รหัสหน่วยเบิกจ่าย 100 2 3

6 วิธีการขอรับแบบฟอร์ม Excel
1. เลือกการขอรับแบบฟอร์ม 1

7 วิธีการขอรับแบบฟอร์ม Excel
2. เลือกประเภทแบบฟอร์มที่ต้องการขอรับ โดยสามารถกดปุ่ม 3. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการขอรับ โดยกดปุ่มชื่อย่อของแบบฟอร์ม เช่น บส01 2 3

8 วิธีการขอรับแบบฟอร์ม Excel
4. กดปุ่ม เพื่อบันทึกแบบฟอร์มที่ขอรับ 4

9 วิธีการขอรับแบบฟอร์ม Excel
5. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับเก็บแบบฟอร์มที่ขอรับ โดยกดปุ่ม 6. กดปุ่ม เพื่อบันทึกแบบฟอร์มที่ขอรับ 5 6

10 การ Encrypt แบบฟอร์ม Excel
เพื่ออนุมัติแบบฟอร์ม Excel Loader โดยใช้ User ID และ Password ของผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อทำการ Encrypt แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แบบฟอร์ม Excel Loader จะต้องทำการ Encrypt จึงจะ สามารถนำส่งได้

11 วิธีการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel
เข้าสู่โปรแกรมโดยเลือก Start  Programs  PackExcel 1

12 วิธีการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel
2. เลือกแบบฟอร์ม Excel Loader 3. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) ที่เก็บแบบฟอร์ม โดย กดปุ่ม ที่ต้องการ Encrypt โดยกดปุ่ม 4. เลือกแบบฟอร์ม Excel Loader ที่ต้องการ Encrypt จะปรากฏจอภาพ 5. กดปุ่ม เพื่อบันทึกแบบฟอร์มเข้า PackExcel สำหรับเลือกแบบฟอร์ม 3 2 4 5

13 วิธีการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel
6. เลือกปลายทางผลลัพธ์สำหรับการ 7. เลือกแฟ้มเอกสาร (Folder) สำหรับเก็บแบบฟอร์ม ที่ถูก Encrypt แล้ว โดยกดปุ่ม แบบฟอร์มที่ถูก Encrypt แล้วโดย 8. ระบุชื่อ Encrypt file กดปุ่ม 9. กดปุ่ม เพื่อกลับไปที่โปรแกรม PackExcel 7 6 8 9

14 วิธีการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel
10. กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่จอภาพ 11. ระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ อนุมัติแบบฟอร์ม Excel Loader อำนาจอนุมัติ Excel Loader โดยจะ ต้องยืนยันรหัสผ่านทุกครั้ง 12. กดปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป 11 12 รหัสผู้ใช้สำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้ Exxxxxxxxxx 10 รหัสหน่วยเบิกจ่าย

15 วิธีการ Encrypt แบบฟอร์ม Excel
13 การ Encrypt แบบฟอร์มสำเร็จเรียบร้อย แสดงสถานะ การ Encrypt แบบฟอร์ม

16 Thank You


ดาวน์โหลด ppt โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google