งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2 22 มติ ก.น.จ. 30 สิงหาคม 2553 เห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทาง การกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 2553) เสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการการขุดลอกคูคลอง (ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ควรเสนอขอ งบประมาณ) ว่าเพื่อไม่ให้เป็นโครงการขุดลอกซ้ำซาก ควรกำหนดให้มีการปลูกหญ้าแฝกหรือพืช ชนิดอื่นที่ป้องกันการพังทลายของดินไว้ในโครงการด้วย ที่มา มติ ก.น.จ. 21 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้จังหวัดจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้เริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้จังหวัดพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ จัดงบประมาณของจังหวัดสนับสนุนโครงการด้านความมั่นคง

3 33 ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ (รวม 2 เรื่อง) หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เห็นควรคงเดิมโดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ชัดเจน/สมบูรณ์ขึ้นเพียงเล็กน้อย ปฏิทินการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

4 44 หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด การจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556  หัวข้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1.หลักการ คงเดิมและเพิ่มเติมเฉพาะข้อ 1 โดยให้จังหวัดบรรจุแผนงานด้าน ความมั่นคงไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีข้อสังเกตว่าฝ่าย เลขานุการ ก.น.จ. ควรร่วมกับ สมช. กำหนดกรอบแนวทางหรือ รายละเอียดของแผนงานด้านความมั่นคงให้ชัดเจนต่อไปด้วย 2.ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดคงเดิม 3.แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดคงเดิม 4.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2556 คงเดิม 5.ลักษณะโครงการที่จะนำมาจัดทำเป็นคำขอ งบประมาณจังหวัด ปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจน ดังนี้ - ในข้อ 1 จาก “1) การดำเนินเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่ม ศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ และสร้างโอกาส ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาสินค้า OTOP” เป็น “ 1) การดำเนินเศรษฐกิจชุมชนหรือการพัฒนาพื้นที่ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการที่สนับสนุนและส่งเสริม การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ และสร้าง โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาสินค้า OTOP”

5 55 หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด การจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556  หัวข้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 5.ลักษณะโครงการที่จะนำมาจัดทำเป็นคำขอ งบประมาณจังหวัด (ต่อ) -ในข้อ 4 จาก “4) การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เป็น “4) การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม หรือปัญหาภัยแล้ง การป้องกันภัยที่เกิดจากไฟป่า ดินถล่ม สึนามิ แผ่นดินไหว ฯลฯ เป็นต้น” 6.ลักษณะโครงการที่จะนำมาจัดทำเป็นคำขอ งบประมาณกลุ่มจังหวัด คงเดิม 7.ลักษณะโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ไม่ควรเสนอ ขอเป็นคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงใหม่ใน 2 เรื่อง ดังนี้ - ปรับเรืองการขุดลอกคูคลองออก - ในข้อ 6 จาก “ 6) เป็นโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการ ประชาชนซึ่งเป็นภารกิจประจำของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว เว้นแต่เป็นโครงการที่จะ ทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผลอย่างแท้จริง” เป็น “ 6) เป็นโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการประชาชนซึ่งเป็น ภารกิจประจำของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีแผน ดำเนินการและเป็นโครงการที่จะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุผลอย่างแท้จริง” 8. ข้อมูลรายละเอียดโครงการในการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นหัวข้อเพิ่มใหม่ เพื่อทำให้การจัดทำโครงการของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดมีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น

6 66 หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด การจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ต่อ )  หัวข้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 9.ขั้นตอนในการการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด - ปรับปรุงขั้นตอนที่ 2 และ 3 ให้เหมาะสม ดังนี้ ยกเลิกขั้นตอนการนำเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ 1 – 5 และรับข้อสังเกตเพื่อนำไปจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป โดยปรับปรุงใหม่เป็นดังนี้ “3.1 อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ 1 - 5 พิจารณา กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และให้ข้อสังเกต เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำไปจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป 3.2 จัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) กับส่วนราชการ (Function) เพื่อบูรณาการโครงการที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. และ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะ ที่ 1 - 5 ดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ)” ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 จะดำเนินการควบคู่กันไป” - เพิ่มขั้นตอนที่ 6 ที่กำหนดให้ ก.น.จ.. และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนฯ และ ก.น.จ. จัดส่งแผนฯ ให้สำนักงบประมาณ

7 77  หลักการ 1. กรอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขา ผลการศึกษาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แผนงานด้านความมั่นคง 2. มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกัน ทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงความพร้อมของ ทุกภาคส่วน 3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด 4. ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มากขึ้น  ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด มุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ ครอบคลุมทุกมิติ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ มั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส และอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนในจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิด การลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ ให้กลุ่มจังหวัด หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คงเดิม และเพิ่มเติม เฉพาะข้อ 1

8 88  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ความสอดคล้องเชื่อมโยง คุณภาพของแผน กับกรอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาทิ นโยบายรัฐบาล แผนชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ฯลฯ กับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่าย มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ (Logical Framework) โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ก. มีการกำหนดประเด็นปัญหาและโอกาสการพัฒนาชัดเจน ทั้งในเชิงของขนาด และพื้นที่ พร้อมทั้งจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาและโอกาสการพัฒนานั้นๆ ข. มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน ค. มีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของแผน โดยในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จะต้องมีการหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์ นั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ง. มีการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ จ. มีแผนงาน/โครงการ ตอบสนองกับแนวทางพัฒนานั้นๆ และมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ คงเดิม

9 99 1 เป็นโครงการที่ต้อง สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับประเด็น ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 2 ความจำเป็น ของโครงการ 3 4 ความเหมาะสม และความเป็นไป ได้ของโครงการ ความคุ้มค่า ช่วยพัฒนาหรือ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือหากไม่ดำเนินการ จะเกิดความเสียหาย เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และ สร้างรายได้ให้ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบดำเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของ พื้นที่ บุคลากร การบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (วงเงิน กับ ประโยชน์ที่ได้ ด้านระยะเวลา (เสร็จภายใน ปีงบประมาณ,มีการวิเคราะห์ ผลกระทบทางลบ) ผลลัพธ์หรือ ประโยชน์ของ โครงการที่ คาดว่าจะ ได้รับ แนวทางการจัดทำโครงการที่จะนำมาจัดทำเป็นคำของบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คงเดิม หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

10 10 โครงการที่จะจัดทำเป็นคำของบประมาณของจังหวัด ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด และนำไปสู่การแก้ปัญหาของจังหวัด และตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ เช่น 1. การดำเนินเศรษฐกิจชุมชนหรือการพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาสินค้า OTOP 3. การฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือ ปัญหาภัยแล้ง การป้องกันภัยที่เกิดจากไฟป่า ดินถล่ม สึนามิ แผ่นดินไหว ฯลฯ เป็นต้น 5. การยกระดับคุณภาพชีวิต ลักษณะโครงการ ที่จะจัดทำเป็นคำขอ งบประมาณ จังหวัด 2. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) 6. มิติความมั่นคง คงเดิม โดยปรับข้อ 1 และ 4 ให้สมบูรณ์ขึ้น

11 11 โครงการที่จะจัดทำเป็นคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และเป็นโครงการที่แสดงถึงการบูรณาการและ ได้รับประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มจังหวัด เช่น 3. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เฉพาะ/พื้นที่พิเศษ อาทิ กลุ่มการค้า ชายแดน กลุ่มธุรกิจและสินค้าฮาลาล 1. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) อาทิ การใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า OTOP 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะโครงการ ที่จะจัดทำเป็นคำขอ งบประมาณ กลุ่มจังหวัด 2. การพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร คงเดิม หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

12 12 ลักษณะโครงการ ที่ไม่ควรเสนอขอ เป็นคำของบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด เว้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีแผนดำเนินการและเป็นโครงการที่จะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผล อย่างแท้จริง 6. เป็นโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการประชาชนซึ่งเป็นภารกิจประจำของ หน่วยงานราชการต่างๆ หรือ อปท. อยู่แล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีแผนดำเนินการและเป็นโครงการที่จะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผล อย่างแท้จริง 1. พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 2. ไม่ควรก่อสร้างถนนที่เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ เว้นแต่เป็นการสร้างทาง ที่จะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัดบรรลุผลได้อย่างแท้จริง 3. เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้นเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 4. มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ( เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ สำคัญของพื้นที่ หรือการทำแผนแม่บทซึ่ง มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องใช้องค์ ความรู้จากสถาบันการศึกษา ) 5. เป็นโครงการในลักษณะของกิจกรรมย่อย ( ควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล ) หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) คงเดิม โดยปรับข้อ 6 ให้สมบูรณ์ขึ้น

13 ข้อมูลรายละเอียดโครงการในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) เพิ่มใหม่ ตามข้อเสนอ ของ สงป. 1. โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กำหนด 2. โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณสามารถ พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทำ รายละเอียดค่าใช้จ่ายและนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 3. กรณีเป็นการขออนุมัติงบลงทุน หรือรายจ่ายอื่นใดที่มีผลให้เกิดภาระด้านงบประมาณในลักษณะของ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องตั้งงบประมาณทุกปี เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ด้านการบำรุงรักษา ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแสดงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งต้องมี ร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตั้งงบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่ เกิดจากการดำเนินโครงการต่อไป 4.กรณีเป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป 5. การจัดทำโครงการจะต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่เป็นหน่วยดำเนินโครงการนั้น จริง ๆ

14 ขั้นตอนในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 จังหวัด / กลุ่มจังหวัดทบทวน สถานการณ์แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ขั้นตอนที่ 2 ก. บ. จ. และ ก. บ. ก. จัดส่งให้ ก. น. จ. ดังนี้ 1) แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ที่ผ่านการทบทวน 2) รายละเอียดโครงการตามแผน พัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัดที่จะ ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ในปี งปม. พ. ศ. 2556 ( จัดส่ง ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ) ขั้นตอนที่ 3 3.1 อ. ก. น. จ. ด้านแผนฯ พิจารณา กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และให้ข้อสังเกต เพื่อนำไปจัดทำรายละเอียดของ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ต่อไป 3.2 จัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (Area) กับส่วนราชการ (Function) เพื่อบูรณาการโครงการ ที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ ประจำปี งปม. พ. ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ก. น. จ./ ครม. อนุมัติแผน และ ก. น. จ. จัดส่งแผนฯ ให้ สงป. โดยถือเป็น คำขอ งปม. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ก. บ. จ. และ ก. บ. ก. จัดทำ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ประจำปี งปม. พ. ศ. 2556 ตาม ข้อสังเกตของ อ. ก. น. จ. ด้านแผนฯ และส่งให้ ก. น. จ. พิจารณา ( พ. ค. – 18 ส. ค. 54) ( ก. ย. 54) ขั้นตอนที่ 6 อ. ก. น. จ. ด้านแผนฯ พิจารณา กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีฯ ประจำปี งปม. พ. ศ. 2556 โดยให้จังหวัด / กลุ่มจังหวัดเข้าร่วมชี้แจง ( ต. ค. – 17 พ. ย. 54)(21 พ. ย. – 30 ธ. ค. 54)( ม. ค. 55)

15 15 เปรียบเทียบระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.ระยะเวลาจัดทำ 2553ประมาณ 17 วัน 2554ประมาณ 25 วัน 2555ประมาณ 3 เดือนเศษ 2556ประมาณ 5 เดือนเศษ ปฏิทินการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

16 16 ขั้นตอนพ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 1. ประชุม ก.น.จ. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางฯ 2. แจ้งเวียนมติ ก.น.จ. / ชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ 9-12 3. ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยการประเมิน สถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ ศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อยืนยันแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 18 4. ก.บ.จ./ก.บ.ก. ส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.น.จ. ด้านแผนฯ คณะที่ 1-5 19 5. จัดประชุม อ. ก.น.จ.ฯ คณะที่ 1-5 เพื่อให้จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดมานำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 - จัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) กับ ส่วนราชการ (Function) เพื่อบูรณาการโครงการที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 6. จัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ตาม ข้อสังเกตของ อ.ก.น.จ.ฯ 17 7. ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้ ก.น.จ. และส่วนราชการ 18 8. พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาร่วมชี้แจง 9. ประชุม ก.น.จ. เพื่อพิจารณาแผนฯ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนฯ ปฏิทินการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 16 31 21 พ. ย. – 30 ธ. ค. 4 

17 17 ขั้นตอนก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย.- ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 11. ก.น.จ. นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่ง ถือเป็นคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งสำนัก งบประมาณ - จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ e-budgeting ของสำนัก งบประมาณให้แล้วเสร็จ 1 12. สงป. พิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี 2 26 13. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 14. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ 28 5 15. สงป. พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี 9 -23 16. ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 17. ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 18. พิจารณา ในวาระที่ 1 23- 24 19. พิจารณา ในวาระที่ 2 – 3 15-16 20. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 3 21. นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 7 ปฏิทินการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ) ลำดับที่ 11 – 21 จะต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป 27 24 8


ดาวน์โหลด ppt 11 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google