งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16 มีนาคม 2555 การสัมมนา แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และรายได้ปริญญาตรี 15,000 บาท สุวิช นุกูลสุขศิริ 089-104-2306

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16 มีนาคม 2555 การสัมมนา แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และรายได้ปริญญาตรี 15,000 บาท สุวิช นุกูลสุขศิริ 089-104-2306"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16 มีนาคม 2555 การสัมมนา แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และรายได้ปริญญาตรี 15,000 บาท สุวิช นุกูลสุขศิริ 089-104-2306 suwich@onenessips.co.th Thai Food Processors’ Association สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

2 วัตถุประสงค์ 2 ให้ทราบสถานการณ์ค่าจ้างและประเมินผลกระทบต่อองค์กร และการบริหารค่าจ้าง มีแนวทางในการกำหนดทางเลือกปรับค่าจ้างที่เหมาะสม และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้องค์กรมีแนวทางการบริหารค่าจ้าง และการสื่อความกับ พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3 สาระสำคัญ แนวคิดและหลักการบริหารค่าจ้างเงินเดือน สถานการณ์ค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราจ้างปริญญาตรี ผลกระทบที่มีต่อองค์กรและการบริหารค่าจ้าง แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ การกำหนด ทางเลือก ขั้นตอนการดำเนินการ การคำนวณและประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่ได้รับผลกระทบ 3

4 เป้าหมายของการบริหารค่าจ้าง แนวคิดและหลักการบริหารค่าจ้าง 4 ให้ใช้ ความสามารถสูงสุด ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งในฐานะบุคคลและทีมงาน ดึงดูด รักษา พัฒนา จูงใจ คนดีมีฝีมือไว้กับองค์กร

5 หลักการบริหารค่าจ้าง 5 INTERNAL EQUITY ความเป็นธรรมภายใน INDIVIDUAL MOTIVATION การจูงใจบุคคล EXTERNAL COMPETITIVENESS การแข่งขันภายนอก

6 6 Internal Equity หลักความเป็นธรรม ภายใน Job Analysis & Profiles วิเคราะห์งาน Job Evaluation & Classification ประเมินค่างาน และจัดระดับงาน External Competitiveness หลักการแข่งขันภายนอก Market Survey สำรวจค่าจ้าง Base Pay Structure วางโครงสร้าง เงินเดือน Individual Motivation หลักการจูงใจบุคคล Performance Appraisal ประเมินผลงาน Pay Increase & Incentives การขึ้นเงินเดือน และเงินจูงใจ ตัวแบบการบริหารค่าจ้าง

7 เป็นค่าจ้างหลักของระบบค่าตอบแทน ที่เป็น เครื่องมือในการดึงดูดและรักษาบุคลากรเป้าหมาย โดย - ตอบแทนบุคลากรรายบุคคล - แสดงระดับงานที่แตกต่างกันตามค่างาน - เป็นฐานการคำนวณเงินได้อื่น - ผูกพันบุคลากรในระยะยาวเป็นรายบุคคล ค่าจ้างมูลฐาน : เงินเดือน ค่าแรง 7

8 การกำหนดอัตราค่าจ้างของแต่ละระดับงาน ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยใช้ข้อมูลจากผลการสำรวจค่าจ้างในตลาดแรงงาน เพื่อให้องค์กร มีอัตราค่าจ้างที่สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่ต้องการไว้ได้ โครงสร้างเงินเดือน 8

9 การบริหารเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน ภายใน โครงสร้างเงินเดือนที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายที่จะ จูงใจให้พนักงานทำงานเต็มความสามารถ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้สมดุลระหว่างอัตราค่าจ้าง กับผลงานที่ได้รับ รักษาระดับค่าจ้างให้อยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่ง การขึ้นเงินเดือน 9 การปรับเงินเดือนกรณีพิเศษ 1. กรณีเงินเดือนต่ำกว่าอัตราต่ำสุดของช่วงเงินเดือน 2. กรณีที่มีการปรับอัตราแรกจ้าง 3. กรณีปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

10 10 การปรับตามผลกระทบ Declining Rate

11 11  สถานการณ์ค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราจ้างปริญญาตรี  ผลกระทบที่มีต่อองค์กรและการบริหารค่าจ้าง  แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์

12 12 ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ 2555

13 สถานการณ์ค่าจ้าง 13 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 และ ครม.เห็นชอบ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ใน 7 จังหวัด (กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และภูเก็ต) เป็นวัน ละ 300 บาท โดยให้มีผลบังคับวันที่ 1 เมษายน 2555 และอีก 70 จังหวัดที่เหลือให้ปรับร้อยละ 40 และปรับเป็น 300 บาทต่อ วันในปี 2556 และคงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ จนถึง ปี 2558 ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ 2555 ค่าจ้าง ขั้นต่ำเดิม ค่าจ้าง ขั้นต่ำใหม่ พื้นที่ 221 300ภูเก็ต 215 300กรุงเทพมหานคร 196 273ชลบุรี 189 264ระยอง 183 255นครราชสีมา 179 250จันทบุรี 179 250เพชรบุรี 176 246สงขลา 172 240สุราษฎร์ธานี 169 236ตราด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2555

14 ครม.เห็นชอบปรับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๑๕,๐๐๐ บาท ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบการเบิกจ่ายเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ๑) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้รับเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราวจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ๒) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้รับเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง แต่ไม่เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่เคยมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับตามสิทธิเดิมต่อไป 14

15 ตารางโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการใหม่ 15 คุณวุฒิ 1 ตุลาคม 2554 ( ขั้นต่ำ / ขั้นสูง ) 1 มกราคม 2555 ( ขั้นต่ำ / ขั้นสูง ) 1 มกราคม 2556 ( ขั้นต่ำ / ขั้นสูง ) ปวช. 6,410 / 6,8007,620 / 8,0809,000 / 9,900 ปวส. 7,670 / 8,1409,300 / 9,86010,500 / 11,550 ปริญญาตรี 9,140 / 9,69011,680 / 12,39015,000 / 16,500 ปริญญาโท 12,600 / 13,36015,300 / 16,,22017,500 / 19,250 ปริญญาเอก 17,010 / 18,04019,000 / 20,14021,000 / 23,100 ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ ปวช.-ปริญญาเอก 31-01-2555 อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 ครั้งดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พลเรือนสามัญ โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ระดับแรกบรรจุ ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปี ผลจากการปรับเงินเดือนชดเชย จะต้องไม่ทำให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าผู้ดำรงตำแหน่งใน ประเภทและระดับเดียวกัน ที่บรรจุในวุฒิเดียวกัน

16 ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ ปวช.-ปริญญาเอก 31-01-2555 16 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ที่รับอยู่ จำนวน 9,140 บาท กับฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่จะถูกปรับเพิ่มในปีที่ 2 เท่ากับว่า เงินเดือนจะได้ปรับขึ้นถึง 64% ส่วนวุฒิ ป.โท จะปรับขึ้น 45% จากฐานเงินเดือน ปัจจุบัน 12,000 บาท และ วุฒิ ป.เอก ปรับขึ้น 24% จากฐานปัจจุบัน 17,000 บาท คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 6,000 ล้านบาทในปี 2555 หมายเหตุ : ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หากข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้น ไป ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ก็ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มขึ้น เท่ากับ ผลต่างของ 15,000 บาท กับเงินเดือนที่รับจริง วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ารับเงินเดือน ไม่ถึง12,285 บาท ให้รับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท และถ้ารวม 1,500 บาท แล้วไม่ถึง 9,000 บาท ก็ให้ได้รับ 9,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว

17 17 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 22 สาขาอาชีพ บอร์ดค่าจ้างมีมติปรับขึ้นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 22 สาขาอาชีพ 320–775 บาท 1 มีนาคม 2012 นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ ค่าจ้าง เปิดเผยว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปจำนวน 2 ฉบับ ตามมาตรฐานฝีมือ 22 สาขาอาชีพ ให้สอดคล้อง กับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งได้ประกาศใช้แล้ว โดยปรับฐานค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 22 สาขาอาชีพ ให้สูงขึ้นร้อยละ 11.7–42.9 ตามสภาพความยากง่ายและเศรษฐกิจของแต่ละสาขา อาชีพ และให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในตลาดแรงงานตามสาขาอาชีพ และ สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพ จะมีอัตราค่าจ้างไม่เท่ากัน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 1 = 320 บาท จนถึงระดับ 3 = 775 บาท โดยระดับ 1 ปรับค่าจ้างขึ้น 35 – 140 บาท สาขาที่ได้ปรับขึ้นต่ำสุด คือ ช่างเครื่องเรือนไม้ เพิ่ม เป็น 335 บาท สาขาที่ได้ปรับขึ้นสูงสุด คือ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เพิ่มเป็น 400 บาท ส่วน ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่ต่ำสุดใน 22 สาขาอาชีพ คือ ช่างเย็บและช่างบุครุภัณฑ์ มีค่าจ้าง 320 บาท ค่าจ้างสูงสุด คือ นวด สปาตะวันตก มีค่าจ้างวันละ 490 บาท ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือครั้งนี้ มีการปรับขึ้นในทุกระดับ โดยค่าจ้างระดับ 2 มีการปรับเพิ่มขึ้นวันละ 35-190 บาท ทำให้ค่าจ้างต่ำสุดอยู่ที่วันละ 370 บาท สูงสุดที่ 650 บาท ส่วนระดับ 3 ปรับเพิ่มขึ้นวันละ 35-210 บาท ทำให้ค่าจ้างต่ำสุดอยู่ที่วันละ 420 บาท สูงสุดที่ 775 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.นี้

18 Salary / Wage Compression 18 ปวช. ปวส. ป. ตรี 300 บาท / 9,000 บาท ผลกระทบต่อพนักงานกลุ่มต่างๆ 215 บาท Same practice for all ? 15,000 บาท ? บาท 12,285 บาท ผลกระทบตามวุฒิ

19 19 300 บาท ผลกระทบต่อพนักงานกลุ่มต่างๆ 215 บาท ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 +35 – 140 บาท +35 – 190 บาท +35 – 210 บาท 775 บาท ป. ตรี 15,000 บาท ? บาท ตามระดับทักษะ ตามประสบการณ์ บังคับ บัญชา ตามตำแหน่งงาน

20 ผลกระทบต่อองค์กรและการบริหารค่าจ้าง พนักงานที่ค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ จะ ได้รับการปรับอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ เกิด Salary Compression กระทบพนักงาน ตำแหน่งงาน/ระดับงานเดียวกัน ที่มีค่าจ้างสูง กว่าค่าจ้างขั้นต่ำ (ทักษะ ประสบการณ์) เกิด Salary Compression กระทบพนักงาน ที่พื้นฐานการศึกษาสูงกว่า เช่น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ฯลฯ ไม่กระทบพนักงานระดับบังคับบัญชา/บริหาร โดยตรง จึงอาจไม่ได้รับการปรับค่าจ้าง อยากทราบนโยบายที่ชัดเจนของบริษัท การเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มมากขึ้น แรงงานนอกระบบยังไม่กระทบในระยะสั้น อัตราการว่างงานอาจเพิ่มสูงขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น 20 ต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าจ้างโดยรวมสูงขึ้น SMEs จะได้รับผลกระทบมาก รัฐฯต้อง ดูแลมากขึ้น บริษัทต้องดำเนินการเพื่อ เพิ่มรายได้ ปรับราคาสินค้า ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ (เครื่องจักร บุคลากร คุณภาพ สินค้า ลดของเสีย ปรับ กระบวนการทำงาน ฯลฯ) สร้างความสามารถในการแข่งขัน (ผลิตภัณฑ์ใหม่ Branding) ฯลฯ ต่อพนักงานในและนอกองค์กร ต่อองค์กร

21 ผลกระทบต่อองค์กรและการบริหารค่าจ้าง 21 อัตราค่าจ้างและการแข่งขันในตลาดเพิ่ม สูงขึ้น โครงสร้างค่าจ้าง รูปแบบการจ่ายค่าจ้าง ที่เหมาะสม แสวงหาหลักเกณฑ์และแนวทางในการ ปรับค่าจ้างในองค์กร ที่เป็นธรรม และมี ประสิทธิภาพ ต่อการบริหารค่าจ้าง จัดการภาวะเงินเฟ้อให้เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ควบคุมอัตราการว่างงาน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ สิ่งที่รัฐบาลควรทำ

22 ผลกระทบต่อองค์กร 22 ทบทวนแนวทางการบริหารค่าจ้างให้มี หลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ ทบทวนรูปแบบค่าจ้าง โดยอาจนำเงินได้ อื่นเข้ามารวมในเงินเดือน หรือรวม คำนวณเป็นเงินได้ ทบทวนนโยบายการแข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือน / อัตราแรกจ้างอย่างเหมาะสม หลักเกณฑ์และแนวทางในการปรับ ค่าจ้างในองค์กร ที่เป็นธรรม และมี ประสิทธิภาพ สิ่งที่ผู้บริหารต้องพิจารณา เป้าหมาย ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดี มีฝีมือไว้กับองค์กร พนักงานสนใจถามไถ่นโยบายบริษัท ข่าวลือ การเจรจาเรียกร้อง การเคลื่อนย้ายแรงงาน วิกฤตแรงงาน ผลกระทบต่อพนักงานในองค์กร

23 ค่าวิชาชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่าอาหาร อื่นๆ ++++ เงินได้รวมเงินได้รวม เงินเดือน / ค่าแรง เงินได้อื่น + = Package Combination เงินเดือน / ค่าแรง เงินได้อื่น รายการที่กระทบ Integration Needed ?

24 ค่างาน ความรับผิดชอบ ผลงาน ความรู้ความสามารถ อายุตัว อายุงาน ประสบการณ์ อื่นๆ พนักงาน ความสามารถในการจ่าย งบประมาณ องค์กร ประเด็นพิจารณา เงินเดือนปัจจุบันเปรียบเทียบกับ ? Windfall

25 แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ ศึกษาข้อมูลข่าวสาร และพิจารณาความ เป็นไปได้ของทางเลือก Information วิเคราะห์ผลกระทบ กำหนดแนวทางการ ดำเนินการ และประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิดขึ้น Impact & Cost Analysis สรุปข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อ รายงานผู้บริหาร และขออนุมัติแนวทาง ดำเนินการ Proposal 25

26 ทางเลือก 1. ดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นตามกฎหมาย โดยปรับเฉพาะผู้ ที่มีอัตราค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากับ 300 บาท ทางเลือก 2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยปรับผู้ที่มีอัตราค่าจ้างต่ำกว่าที่กำหนด ให้เท่ากับที่ กำหนดไว้ คือ 300 บาท และ 15,000 บาท ตามแนวทาง ที่รัฐบาลดำเนินการกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทางเลือก 3. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมภายในองค์กร และมิให้เกิด Salary Compression และเพื่อดึงดูดรักษาพนักงานที่ดี ขององค์กร จึงปรับอัตราเงินเดือน/ค่าแรงพนักงานอื่นที่มี อัตราสูงกว่าอัตราที่กำหนดอยู่แล้ว ตามผลกระทบ ลดหลั่นกันเป็น Declining Rate ตามความเหมาะสม (อาจพิจารณาประสบการณ์ ผลงาน และความสามารถ ?) 26 การกำหนดทางเลือก

27 ปัจจัยที่กำหนดนโยบายค่าจ้าง เป้าหมายขององค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักการบริหารค่าจ้าง –หลักความเป็นธรรมภายใน –หลักการแข่งขันภายนอก –หลักการจูงใจบุคคล ความสามารถในการจ่ายขององค์กร ทัศนคติและความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร แนวปฏิบัติขององค์กรในอดีตที่ผ่านมา ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 27

28 ขั้นตอนการดำเนินการ 28 1. พิจารณารวมเงินได้อื่นในสภาพการทำงานปกติในเงินเดือน หรือรวมคำนวณเป็นเงินได้ 2. ทบทวนอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม3. แยกบัญชีเงินเดือนพนักงานทุกคนออกเป็นกลุ่มตามวุฒิการศึกษา 4. คำนวณอัตราการปรับตามวุฒิการศึกษาของพนักงานรายเดือน และรายวันทั้งหมด แยกเป็นกลุ่ม 5. คำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด และร้อยละของค่าใช้จ่ายเงินเดือน 6. ขอความเห็นชอบ และพิจารณาปรับพนักงานรายคนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม

29 1.ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กร อาจพิจารณารวมเงินได้อื่น ในสภาพการทำงานปกติ ได้แก่ ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ฯลฯ เข้าในเงินเดือน /ค่าแรงมูลฐานก่อน เพื่อความสะดวก ในการบริหาร หรือรวมคำนวณเป็นเงินได้ที่ใช้คำนวณ 2. ทบทวนอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, บัญชี / การเงิน, อื่นๆ ปวส. / ปวช. เทคนิค, พาณิชย์ ม3 / ม6 ฯลฯ 29 ขั้นตอนการดำเนินการ

30 ตัวอย่างอัตราแรกจ้าง # ระดับสาขาวิชา อัตราแรก จ้างเดิม อัตราแรกจ้าง ใหม่ อัตราเพิ่มความต่างเดิม ความต่าง ใหม่ 1 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 20,000 5,000 1,000 2,000 2 คอมพิวเตอร์ 14,000 18,000 4,000 2,000 3 บัญชี / การเงิน 12,000 16,000 4,000 2,000 1,000 4 สังคมศาสตร์ และ อื่นๆ 10,000 15,000 5,000 - - 5 ปวส.เทคนิค 8,000 11,000 3,000- 2,000- 4,000 6 พาณิชย์ 7,500 10,500 3,000- 500 7 ปวช.เทคนิค 7,500 10,500 3,000 - - 8 พาณิชย์ 7,000 10,000 3,000- 500 9 ม3 /ม6รายเดือน 6,450 9,000 2,550- 550- 1,000 10 รายวัน 215 300 85- 860- 1,200 30 หมายเหตุ : กรณีรวมเงินได้อื่นประเภทใดเข้าในเงินเดือน ให้นำเงินได้อื่นนั้นรวมในอัตราแรกจ้างเดิมด้วย

31 3. แยกบัญชีเงินเดือนพนักงานทุกคนออกเป็นกลุ่มตามวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, บัญชี / การเงิน, อื่นๆ ปวส เทคนิค, พาณิชย์ ม3 / ม6 ฯลฯ ประเด็นพิจารณา 1.กรณีว่าจ้างพนักงานตามตำแหน่ง มิใช่ตามวุฒิการศึกษา 2.กรณีผู้จบการศึกษาสาขาใด แต่มิได้ทำงานในสาขาวิชาชีพนั้น 3.ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภายหลังจากเข้าทำงานแล้ว 4.ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่า มาสมัครงาน 5.ไม่มี หรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าจ้างตามตำแหน่งหรือ ตามวุฒิฯ แต่ขึ้นกับการต่อรองเป็นกรณีไป 31 ขั้นตอนการดำเนินการ

32 สูตรในการคำนวณ 32 การคำนวณและประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย ทางเลือก ที่ 1 ปรับแบบขั้นบันได ทางเลือก ที่ 2 สูตรการปรับตาม ผลกระทบ (Declining Rate)

33 ทางเลือกที่ 1 : ปรับแบบขั้นบันได ช่วงค่าแรงปัจจุบัน อัตราการ ปรับ ต่ำสุด สูงสุด 215-22585 226-23580 236-24575 246-25570 256-26565 266-27560 276-28555 286-29550 296-30545 306-31540 316-32535 326-33530 336-34525 346-35520 356-36515 366-37510 376-3855 386-3950

34 A. คำนวณอัตราการปรับตามวุฒิการศึกษาของพนักงานรายเดือน แยกเป็นกลุ่ม สูตรคำนวณการปรับตามผลกระทบ อัตราการปรับ = (เงินเดือนปัจจุบัน - อัตราแรกจ้างเดิม) x ตัวคูณ + อัตราแรกจ้างใหม่ – เงินเดือนปัจจุบัน ตัวคูณ : เป็นค่าคงที่ (ค่า K) ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนการลดทอนของ ผลกระทบ ในอัตรา 50% 60% หรือ 70% ซึ่งจะใช้ตัวใด ขึ้นอยู่กับ ความสามารถ ในการจ่ายขององค์กร ทัศนคติและความคาดหวังของพนักงาน รวมถึงอัตราค่าจ้าง และแนวทางการบริหารค่าจ้างปัจจุบันของแต่ละองค์กร 34 ทางเลือกที่ 2 : สูตรการปรับตามผลกระทบ

35 ตัวอย่างพนักงานรายเดือน สมมุติ 35 อัตราแรกจ้างเดิม = 10,000 บาท อัตราแรกจ้างใหม่ = 15,000 บาท ตัวคูณ = 0.5

36 # รายชื่อพนักงาน จำนวนเงินที่จะปรับให้ เงินเดือนปัจจุบันคำนวณตามสูตรอัตราเงินเดือนใหม่ 1 A 10,000 5,000 15,000 2 B 10,500 4,750 15,250 3 C 11,000 4,500 15,500 4 D 11,500 4,250 15,750 5 E 12,000 4,000 16,000 6 F 12,500 3,750 16,250 7 G 13,000 3,500 16,500 8 H 13,500 3,250 16,750 9 I 14,000 3,000 17,000 10 J 14,500 2,750 17,250 11 K 15,000 2,500 17,500 12 L 15,500 2,250 17,750 13 M 16,000 2,000 18,000 14 N 16,500 1,750 18,250 15 O 17,000 1,500 18,500 16 P 17,500 1,250 18,750 17 Q 18,000 1,000 19,000 18 R 18,500 750 19,250 19 S 19,000 500 19,500 20 T 19,500 250 19,750 21 U 20,000 - 22 V 20,500 - 23 W 21,000 - 24 X 21,500 - 25 Y 22,000 - 26 Z 22,500 - 27 AA 23,000 - 28 AB 23,500 - รวม 469,000 52,500 521,500 อัตราการปรับ % ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนรวม 11.2 % 36

37 B. คำนวณอัตราการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพนักงานรายวันทั้งหมด อัตราการปรับ = (ค่าแรงปัจจุบัน - ค่าจ้างขั้นต่ำเดิม) x ตัวคูณ + ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ – ค่าแรงปัจจุบัน 37 ค่าจ้างขั้นต่ำเดิม = 215 บาท ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ = 300 บาท ตัวคูณ = 0.5 สมมุติ ขั้นตอนการดำเนินการ

38 #รายชื่อพนักงาน อัตราการปรับ ค่าแรงปัจจุบันคำนวณตามสูตรค่าแรงใหม่ 1 A 215 85 300 2 B 230 78 308 3 C 240 73 313 4 D 250 68 318 5 E 260 63 323 6 F 270 58 328 7 G 280 53 333 8 H 290 48 338 9 I 300 43 343 10 J 320 33 353 11 K 340 23 363 12 F 360 13 373 13 G 380 3 383 14 H 400 - 15 I 420 - 16 J 440 - 17 K 460 - 18 L 480 - รวม 5,935 635 6,570 ต่อเดือน 71,220 7,620 78,840 อัตราการปรับ % ของค่าใช้จ่ายค่าแรงรวม 10.7 % 38

39 ตัวอย่าง 39

40 5. คำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละของ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและเงินได้รวม 40 วุฒิการศึกษาสาขาวิชาจำนวนเงินเดือนปัจจุบันรวมอัตราการปรับเพิ่มเงินเดือนใหม่รวม ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บัญชี / การเงิน สังคมศาสตร์ และ อื่นๆ ปวส. เทคนิค พาณิชย์ ปวช. เทคนิค พาณิชย์ ม 3 / ม 6 รายเดือน รายวัน รวมทั้งสิ้น อัตราการเพิ่ม % ขั้นตอนการดำเนินการ

41 แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่ได้รับผลกระทบ Executive Commitment Employee Communication Management Participation 41 Key Success Factors  สื่อความเชิงรุก  เน้นสื่อแนวคิด หลักการ และวิธีการคำนวณ  เน้นสื่อความผ่านสายการ บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  อาจต้องพิจารณาและสื่อ ความเป็นรายบุคคล  สนับสนุนเครื่องมือที่ หลากหลาย และสาระสำคัญ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและ ทั่วถึง  ให้เวลาอย่างเพียงพอ  อดทน แม้ต้องสื่อซ้ำแล้ว ซ้ำอีก  Walk the talk

42 http://www.onenessips.co.th 42 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt 16 มีนาคม 2555 การสัมมนา แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และรายได้ปริญญาตรี 15,000 บาท สุวิช นุกูลสุขศิริ 089-104-2306

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google