งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

2 2 โครงสร้างตำแหน่งสายสนับสนุน มีดังนี้ ตำแหน่งปฏิบัติการ ตำแหน่งปฏิบัติการ - ระดับต้น (ปวช./ปวส.) - ระดับต้น (ปวช./ปวส.) - ระดับกลาง (ป.ตรีขึ้นไป) - ระดับกลาง (ป.ตรีขึ้นไป) ตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้บริหาร - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือวิทยาเขต - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือวิทยาเขต - ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะ/สถาบัน/สำนัก - ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะ/สถาบัน/สำนัก ตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

3 3 การกำหนดระดับตำแหน่งปฏิบัติการ กำหนดไว้ดังนี้ ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้น ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้น - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า กำหนดเป็นระดับ 1-3, 4, 5 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า กำหนดเป็นระดับ 1-3, 4, 5 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า กำหนดเป็นระดับ 2-4, 5, 6 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า กำหนดเป็นระดับ 2-4, 5, 6 ตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง ตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง - วุฒิปริญญาตรี กำหนดเป็นระดับ 3-6 - วุฒิปริญญาตรี กำหนดเป็นระดับ 3-6 - วุฒิปริญญาโท กำหนดเป็นระดับ 4-7 - วุฒิปริญญาโท กำหนดเป็นระดับ 4-7 (นักวิจัย นายแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) (นักวิจัย นายแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์)

4 4 การกำหนดระดับตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ กำหนดไว้ดังนี้ ตำแหน่งชำนาญการ มี 2 ระดับ ตำแหน่งชำนาญการ มี 2 ระดับ - กำหนดเป็นระดับ 6 - กำหนดเป็นระดับ 6 - กำหนดเป็นระดับ 7-8 - กำหนดเป็นระดับ 7-8 ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ - กำหนดเป็นระดับ 9 - กำหนดเป็นระดับ 9 ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ - กำหนดเป็นระดับ 10 - กำหนดเป็นระดับ 10

5 5 การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในกอง/สำนักงานเลขานุการคณะ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในกอง/สำนักงานเลขานุการคณะ - กำหนดเป็นระดับ 7 - กำหนดเป็นระดับ 7 ตำแหน่งกลุ่มงานตามภารกิจหลักในสถาบัน/สำนัก/ศูนย์ ตำแหน่งกลุ่มงานตามภารกิจหลักในสถาบัน/สำนัก/ศูนย์ หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า - กำหนดเป็นระดับ 7, 8 - กำหนดเป็นระดับ 7, 8

6 6 การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร ( ต่อ ) ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า - ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า กำหนดเป็นระดับ 7-8 - ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า กำหนดเป็นระดับ 7-8 - เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า กำหนดดังนี้ - เลขานุการคณะหรือเทียบเท่า กำหนดดังนี้ - งานในเชิงประสาน กำหนดเป็น ระดับ 7 - งานในเชิงประสาน กำหนดเป็น ระดับ 7 - งานที่ต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ยุ่งยาก - งานที่ต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ยุ่งยาก กำหนดเป็นระดับ 8 กำหนดเป็นระดับ 8

7 7 การกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร ( ต่อ ) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/สำนักงานวิทยาเขต ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/สำนักงานวิทยาเขต - หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี - หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี - ลักษณะงานหลากหลาย มีความยุ่งยาก ซับซ้อน - ลักษณะงานหลากหลาย มีความยุ่งยาก ซับซ้อน กำหนดเป็น ระดับ 8 กำหนดเป็น ระดับ 8 - ลักษณะงานหลากหลาย มีความยุ่งยาก ซับซ้อน - ลักษณะงานหลากหลาย มีความยุ่งยาก ซับซ้อน การบริหารจัดการมาก กำหนดเป็นระดับ 9 การบริหารจัดการมาก กำหนดเป็นระดับ 9 - หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต - หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต - บริหารงานไม่เบ็ดเสร็จ กำหนดเป็นระดับ 8 - บริหารงานไม่เบ็ดเสร็จ กำหนดเป็นระดับ 8 - บริหารงานเบ็ดเสร็จ กำหนดเป็นระดับ 9 - บริหารงานเบ็ดเสร็จ กำหนดเป็นระดับ 9

8 8 เกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาความจำเป็นของหน่วยงาน พิจารณาความจำเป็นของหน่วยงาน พิจารณาประเมินผลงาน พิจารณาประเมินผลงาน

9 9 การพิจารณาประเมินตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มี 2 วิธี วิธีปกติ วิธีปกติ - คุณสมบัติครบ - คุณสมบัติครบ วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ - ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา - ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา - ข้ามตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ - ข้ามตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญ ประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญ

10 10 การพิจารณาความจำเป็นกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 1. วิเคราะห์ความจำเป็นของหน่วยงาน แนวทางดังนี้ - คณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า กำหนด - คณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า กำหนด ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษได้ ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษได้ - สำนักงานอธิการบดี กำหนดตำแหน่งได้ไม่เกิน - สำนักงานอธิการบดี กำหนดตำแหน่งได้ไม่เกิน ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ - กอง/สำนักงานเลขานุการกำหนดตำแหน่ง - กอง/สำนักงานเลขานุการกำหนดตำแหน่ง ได้ไม่เกินตำแหน่งระดับชำนาญการ ได้ไม่เกินตำแหน่งระดับชำนาญการ

11 11 การพิจารณาความจำเป็นกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 2. วิเคราะห์งานของตำแหน่ง แนวทางดังนี้ 2.1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ 2.1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ - ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ - ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ความชำนาญงาน - ต้องใช้และหรือประยุกต์หลักการเหตุผล แนวความคิด - ต้องใช้และหรือประยุกต์หลักการเหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ กำหนดไว้

12 12 การพิจารณาความจำเป็นกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 2.2 ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ 2.2 ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ - ลักษณะงานจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ - ลักษณะงานจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ทฤษฎี หลักวิชาหรือหลักการเกี่ยวกับงาน ทฤษฎี หลักวิชาหรือหลักการเกี่ยวกับงาน เฉพาะทาง เฉพาะทาง - เป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน - เป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน

13 13 การพิจารณาประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับ 6, 7-8 คุณสมบัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง - ปวช. 16 ปี - ปวช. 16 ปี - ปวส. 12 ปี - ปวส. 12 ปี - ป.ตรี 9 ปี - ป.ตรี 9 ปี - ป.โท 5 ปี - ป.โท 5 ปี - ป.เอก 2 ปี - ป.เอก 2 ปี - ผู้ใช้วุฒิหลายระดับ นับระยะเวลารวมกันตามอัตราส่วนได้ - ผู้ใช้วุฒิหลายระดับ นับระยะเวลารวมกันตามอัตราส่วนได้ แต่ต้องเป็นตำแหน่งที่ได้มีการกำหนดความจำเป็นไว้แล้ว แต่ต้องเป็นตำแหน่งที่ได้มีการกำหนดความจำเป็นไว้แล้ว

14 14 การพิจารณาประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เกณฑ์การประเมินมี 3 องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมินมี 3 องค์ประกอบ - ปริมาณงานในหน้าที่ - ปริมาณงานในหน้าที่ - คุณภาพของงานในหน้าที่ - คุณภาพของงานในหน้าที่ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ

15 15 การพิจารณาประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ระดับ 9 คุณสมบัติ คุณสมบัติ - ป.ตรี - ป.ตรี - ดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว - ดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี

16 16 การพิจารณาประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เกณฑ์การประเมินมี 4 องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมินมี 4 องค์ประกอบ - ปริมาณงานในหน้าที่ - ปริมาณงานในหน้าที่ - คุณภาพของงานในหน้าที่ - คุณภาพของงานในหน้าที่ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ - การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน - การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม

17 17 การพิจารณาประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 คุณสมบัติ คุณสมบัติ - ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษหรือเทียบเท่ามาแล้ว - ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

18 18 การพิจารณาประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เกณฑ์การประเมินมี 5 องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมินมี 5 องค์ประกอบ - ปริมาณงานในหน้าที่ - ปริมาณงานในหน้าที่ - คุณภาพของงานในหน้าที่ - คุณภาพของงานในหน้าที่ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน - การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม - ความเป็นที่ยอมรับนับถือในงานด้านนั้น ๆ หรือ - ความเป็นที่ยอมรับนับถือในงานด้านนั้น ๆ หรือ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ

19 19 วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน วิธีการ วิธีการ - วิธีปกติ ตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน - วิธีปกติ ตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน - วิธีพิเศษ ตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน - วิธีพิเศษ ตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน - วิธีปกติ ใช้เสียงข้างมาก - วิธีปกติ ใช้เสียงข้างมาก - วิธีพิเศษ ใช้เสียง 4 ใน 5 - วิธีพิเศษ ใช้เสียง 4 ใน 5

20 20 เงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งอัตราเงินประจำตำแหน่ง/เดิมอัตราเงินเพิ่มพิเศษ/เดือนหมายเหตุ เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (วช.ชช.) เชี่ยวชาญ ระดับ 9 (วช.ชช.) ชำนาญการ ระดับ 8 (วิชาชีพเฉพาะ วช.) ชำนาญการ ระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ วช.) 13,0009,9005,6003,50013,0009,9005,600- ไม่ใช่วิชาชีพ เฉพาะรับเงินเพิ่ม พิเศษ 5,600 บาท

21 21 จบคำบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt 1 การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน การเลื่อนตำแหน่งสาย สนับสนุน โดย นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google