งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ กาญจโนภาศ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ กาญจโนภาศ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ กาญจโนภาศ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

2 ภาพจาก Suchitra Nimmannitya, MD, MPH Clinical Professor of Pediatrics QUEEN SIRIKIT NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH (Children’s Hospital)  DHF  DF Tropical zone >100 countries 2.5 Billion at Risk (now including US) 50-100 Million Cases 500,000 Hospitalized 25,000 Deaths Morbidity 1-3 weeks ปัญหา / ที่มา

3 879288899091 939894959697 990400010203 Morbidity Rate/100,000 population by province, 1987- 2004 Highly endemic in Thailand > 50 years

4 Year per 100,000 pop. Morbidity Rate and Case Fatality Rate of Dengue,Thailand ;1958 - 2007 percentage Note : Dengue include DF/DHF/DSS Source : Bureau of Epidemiology Data as of Dec 31, 2003 Prepared by : Dengue Control Section, DDC Dept., Ministry of Public Health, Thailand MR CFR

5 อัตราป่วยเปรียบเทียบกับ Dengue Serotype ปี 2516-2551 แหล่งข้อมูล : 1. Serotype กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( ณ มี. ค. 2551) 2. ข้อมูลรายงาน 506 ( ณ วันที่ 24 ก. ย. 51)

6 DF/DHF Vectors Ae. aegyptiAe. albopictus

7 การควบคุมเมื่อโรคระบาด มาตรการ : emergency priorities chemical control กำจัดตัวเต็มวัยด้วยการพ่นยาซึ่งสามารถยับยั้งการแพร่เชื้อฯได้ทันท่วงที (knock down infected mosquito) โดยคาดหวังว่า ยุงที่มีเชื้อไวรัสตายหมด หรือลดลง

8 : เปรียบเทียบการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในยุง Ae.aegypti และ Ae.albopictus ก่อนและหลังพ่นยา วัตถุประสงค์

9 1. พื้นที่ดำเนินการ เลือกจังหวัดที่ข้อมูลชี้มีความชุกโรค ไข้เลือดออกสูงและสะดวกต่อการนำส่ง ตัวอย่างยุงตรวจที่ห้อง lab ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี วิธีการ

10 2. การจับยุง แหล่งจับยุง : บ้านผู้ป่วยที่แพทย์ระบุเป็น DHF และเพื่อนบ้าน 3-4 หลัง รัศมี 100 เมตร : จับยุงในบ้าน นอกบ้าน ( ใกล้บ้าน ) ช่วงเวลา 08.00-11.00 น. อุปกรณ์จับยุง : ที่ช็อตยุงซึ่งลดกระแสไฟต่ำลง ในระดับที่ยุงไม่ตาย

11 จับยุงตามแหล่งเกาะพัก

12

13 การเก็บตัวอย่างยุงส่งห้อง Lab: - ยุงแต่ละชนิดแยกใส่หลอด cryo tube จำนวนไม่ เกิน 30 ตัว / หลอด หลอดเก็บไว้ในถังไนโตรเจนเหลวหรือน้ำแข็งแห้ง - ส่งตรวจหาเชื้อไวรัสที่สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ( โครงการวิจัยและ พัฒนาวัคซีน )

14 ถังเก็บตัวอย่างยุงส่งห้อง lab

15 3. การตรวจหาเชื้อไวรัสในยุง - วิธี RT-PCR และแยก serotype ด้วย 4. ข้อมูล - ร้อยละของแหล่งบ้านผู้ป่วยที่พบยุงมีเชื้อไวรัสฯ - ร้อยละของแหล่งบ้านผู้ป่วยที่พบยุงมีเชื้อไวรัสฯ - ร้อยละการติดเชื้อไวรัสของยุงแต่ละชนิด - ร้อยละการติดเชื้อไวรัสของยุงแต่ละชนิด

16 จังหวัด จำนวน ก่อนพ่นยา หลังพ่นยา รายผู้ป่วย 3 วัน 5 วัน 7 วัน รวม ( ตัว ) รวมทั้งสิ้น ( ตัว ) aegypti albo aegypti albo aegypti albo aegypti albo aegypti albo นครปฐม 9 66 2 25 0 6 0 26 2 123 4 127 * สมุทรสาคร 7 194 39 79 2 - - 37 7 310 48 358 * นนทบุรี 7 273 0 186 0 - - 322 0 781 0 781 23 533 41 290 2 6 0 385 9 1,214 52 1,266 * ไม่มีการจับยุงหลังพ่นยา 5 วันจากปัญหาเจ้าของบ้านไม่สะดวกใน การให้ความร่วมมือ ตารางที่ 1 จำนวนยุงที่ จับได้ ผล

17 จังหวัด รายป่วย ก่อนพ่นยา หลังพ่นยา % pool ยุงที่ % รายป่วยที่ aegypti albopictus 3 วัน 5 วัน 7 วัน positive พบ ยุงมีเชื้อ aegypti albopictus aegypti albopictus aegypti albopictus สมุทร - 1 0 0 0 0 0 0 1 pool 0 16.67 สาคร (9 ตัว ) Dengue 1 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0 1 pool 10 (2 ตัว ) Dengue 1 นนทบุรี 1 0 0 1 pool 0 0 0 0 0 20 (2 ตัว ) Dengue 1 2 0 0 1 pool 0 0 0 0 0 25 42.86 (2 ตัว ) Dengue 4 3 1pool 0 0 0 0 0 0 0 28.57 (30 ตัว ) Deng 4 ตารางที่ 2 การพบเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในยุงลาย

18 วิจารณ์ ยุงทั้งหมด 1,266 ตัว ได้ Ae.aegypti (1,214 ตัว ) > Ae.albopictus (52 ตัว ) ยุงชนิดแรกมีการติดเชื้อไวรัสมากกว่าชนิดหลัง แสดงถึงการเป็นพาหะสำคัญของยุงชนิดแรกบริเวณ บ้านคน ให้ positive ประมาณ 20.05 % ส่วนมากพบใน pool ที่มี จำนวนตัวยุงน้อย (2-9 ตัว ) เปรียบเทียบกับการศึกษาในสิงคโปร์โดย Chow และ คณะ (1998) เก็บตัวอย่างยุงในพื้นที่ dengue-sensitive areas ช่วงปี 1995-1996 พบว่า 309 pools ให้ positive ประมาณ 20% 23 pools Ae.aegypti มี 1-17 ตัว โดย 18 pools (78. 3%) เป็น Dengue 1 40 pools Ae.albopictus มี 1-33 ตัว โดย 31 pools (77.5%) เป็น Dengue 1 โดย minimum infection rate ใกล้เคียงกัน 57.6 กับ 50 per 1,000 mosquitoes ?

19 1. ยุงดื้อต่อสารเคมี ตอนเหนือของอินเดีย : Ae.aegypti ดื้อ marathion ปี 2006 ที่โรงพยาบาล AIIMS แพทย์ประจำบ้านจำนวนมากป่วยและ 1 รายตาย ด้วยไข้เลือดออกทั้งๆที่มีการพ่นยาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนที่ผ่านมา แพทย์และเจ้าหน้าที่ ทุกคนลงความเห็นว่า ยุงดื้อต่อยา จึงดำเนินการศึกษาวิจัย Latin America : Ae.aegypti และ Cx.quinquefasciatus ดื้อ malathion ปัจจุบัน บางประเทศใช้ combination insecticide ไม่สามารถเปรียบเทียบการติดเชื้อ ฯ ของยุง ก่อน และหลังพ่นยาได้ % รายป่วย จังหวัดสมุทรสาคร และนนทบุรี เท่ากับ 28.57 และ 42.86 ตามลำดับ อยู่ในเกณฑ์สูง และหลังพ่นยายังพบยุงมีเชื้อไวรัส สาเหตุอาจมาจาก

20 2. คุณภาพของการพ่นยา - ทักษะผู้พ่น ( การผสมน้ำยา ช่วงเวลาที่พ่น ความครอบคลุมพื้นที่ ฯลฯ ) - อุปกรณ์ที่ใช้พ่น - คุณภาพสารเคมี - ฤดูกาล ฯลฯ

21 3.Transovarian ใช้ดัชนีจากยุงเพศผู้มาตรวจหาเชื้อไวรัส ปี 2006, อุษาวดี และคณะ พบ Ae.aegypti และ Ae.albopictus จาก จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต พังงาและสุ ราษฎร์ธานี มี Den – 2 และทั้ง Den – 2 กับ Den – 3 ใน ตัวเดียวกัน

22 ดังนั้น เมื่อเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออก (outbreak) พ่นยา 0 วัน และ 7 วัน ตามมาตรฐานฯของสำนักแมลง มาตรการเสริมร่วมด้วย คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและให้สุขศึกษาประชาชน ป้องกันยุงกัด

23 1. ควรนำไปใช้ประเมินผลการควบคุมโรคเพื่อชี้ประสิทธิผลของการพ่นยา 2. การสอบสวนทางระบาดวิทยา : ข้อมูลทางกีฏวิทยาอาจให้คำตอบได้ กรณีผลตรวจ case ให้ negative 3. Future prospective field survey 3-5 ปี ที่สิงคโปร์ : Dengue virus infection rate in field population of female Ae.aegypti and Ae.albopictus in Singapore ปี 1997 – 2000 (4 ปี ) Ae.aegypti 6.9% (54 of 781) Ae.albopictus 2.9% (67 of 2,256) ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง Serotype เชื้อไวรัสในยุง (virological surveillance in mosquitoes) การใช้ที่ช็อตจับยุงมีผลต่อการสลายเชื้อในยุงหรือไม่ ? อาจต้องใช้ ovitrap ข้อเสนอแนะ

24 ปัญหา / อุปสรรค การพ่นยากำจัดยุงเต็มวัยภายใน 24 ชั่วโมงตามมาตรฐาน เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน สภาพแวดล้อมบ้านที่เหมาะสมต่อการมียุงลาย ทีมปฏิบัติงานทางกีฏวิทยา ความพร้อมทางห้อง Lab

25


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ กาญจโนภาศ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google