งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เงินบำรุงสุทธิเงินบำรุงสุทธิ ณ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และ 2 และ พ. ค. ปี 2556 ล้าน บาท รวมทุก โรงพยาบาล 352.14 ล้าน บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เงินบำรุงสุทธิเงินบำรุงสุทธิ ณ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และ 2 และ พ. ค. ปี 2556 ล้าน บาท รวมทุก โรงพยาบาล 352.14 ล้าน บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เงินบำรุงสุทธิเงินบำรุงสุทธิ ณ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และ 2 และ พ. ค. ปี 2556 ล้าน บาท รวมทุก โรงพยาบาล ล้าน บาท

3 กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาจำแนก รายโรงพยาบาล ณ ไตรมาส 4 ปี 2555 และไตรมาส 1, ไตรมาส 2 และ พ. ค. ปี 2556 ล้าน บาท รวมทุก โรงพยาบาล 3.33 ล้าน บาท

4 ไตรมาส 4 ปี 2555 และไตรมาส 1, ไตรมาส 2 และ พ. ค. ปี 2556 จำนวน เดือน ทุนสำรองสุทธิพอเพียงต่อ ค่าใช้จ่าย

5 ประเมินภาวะวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับของ โรงพยาบาล ณ 31 พฤษภาคม 2556 หน่วย บริการ Serv อัตรา ส่วน ทุน หมุนเวี ยน Curre nt Ratio ( เท่า ) อัตรา ส่วน ทุน หมุนเวี ยนเร็ว Quick Ratio ( เท่า ) อัตราส่วน เงินสดต่อ หนี้สิน หมุนเวียน Cash Ratio ( เท่า ) ทุนสำรอง สุทธิ กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อม ราคา Liquid Index StatusIndex SurviveIndex Risk Scoring Bed > 1.5≥ 1.0≥ 0.8 ( ล้านบาท ) กำแพงเพ ชร , ขาณุวร ลักษบุรี , คลองขลุง , พราน กระต่าย คลองลาน, , ไทรงาม ลานกระบือ , ปางศิลา ทอง 30 บึงสามัคคี 30 ทรายทอง วัฒนา , ทุ่งโพธิ์ ทะเล ,

6 เปรียบเทียบต้นทุนยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ มีนาคม 2556 และ มีนาคม 2555 รอ แก้ ณ มีนาคม 2556 และ มีนาคม 2555 รอ แก้

7 เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ณ พฤษภาคม 2556 และ 2555 ดัชนี รพ. ก พ. รพ. ขาณุ วร ลักษ บุรี รพ. คลอง ขลุง รพ. พราน กระต่ าย รพ. คลอง ลาน รพ. ไทร งาม รพ. ลาน กระบื อ รพ. ปาง ศิลา ทอง รพ. บึง สามัค คี รพ. ทราย ทอง รพ. ทุ่ง โพธิ์ ทะเล OPD ปี , , , , , , , , ,21 7 OPD ปี , , , , , , ,80 240,53843,174 49, ,87 1 เพิ่มขึ้ น / ลดลง IPD ปี ,4914,4534,1913,8044,7201,9351,821002, IPD ปี ,2284,4234,8693,7724,5492, ,7852,4292, เพิ่มขึ้ น / ลดลง

8

9

10

11

12

13 ค่า CMI จำแนกตาม โรงพยาบาล

14 โรงพยาบาล CMI เกณฑ์ ค่า เป้าหมา ย 5 ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ณ มิย 56 รพ. กำแพงเพชร (S=1.4) รพ. ขาณุวร ลักษบุรี (M2=1) รพ. คลองขลุง (F1) รพ. พราน กระต่าย (F2) รพ. คลองลาน (F2) แสดงค่า CMI เปรียบเทียบปี ราย หน่วยบริการ ทีมา ข้อมูลจาก web สปสช. ณ วันที่ 25 มิถุนายน 56

15 แสดงค่า CMI เปรียบเทียบปี ราย หน่วยบริการ โรงพยาบาล CMI เกณฑ์ ค่า เป้าหมาย 5 ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ณ มิย 56 ไทรงาม (F2) ลานกระบือ (F2) ปางศิลาทอง (F2) บึงสามัคคี (F2) ทรายทอง วัฒนา (F2) ทุ่งโพธิ์ทะเล (F3) ทีมา ข้อมูลจาก web สปสช. ณ วันที่ 25 มิถุนายน 56

16 เปรียบเทียบค่า CMI จำแนกตาม โรงพยาบาล ปี 2555 CMI

17 หน่วยบริการ จำนวนผู้ป่วย ( ราย ) จำนวน ADJRW CMI 2556% % รพ. กำแพงเพชร 20, , , , รพ. ทุ่งโพธิ์ทะเล รพ. ไทรงาม 1, ,08 7 1, , รพ. คลองลาน 3, ,25 5 3, , รพ. ขาณุวรลักษบุรี 3, ,24 0 2, , รพ. คลองขลุง 3, ,29 1 2, , รพ. พรานกระต่าย 3, ,39 5 3, , รพ. ลานกระบือ 1, ,18 1 1, , รพ. ทรายทองวัฒนา 1, ,14 1 1, , รพ. ปางศิลาทอง 1, , , รพ. บึงสามัคคี 1, ,02 0 1, , รวม 43, , , , ( ปี 2556 ไม่ควรน้อยกว่า % ของปี 2555) จำนวน AdjRW และค่า CMI เปรียบเทียบ ปี ที่มา : ระบบรายงาน E-claim เว็บไซต์ สปสช. ณ 25 มิถุนายน 2556

18 ต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุนจำแนก รายโรงพยาบาล ปี 2555

19 FAI (FINANCIAL ADMIN ISTRATION INDEX) การบริหารจัดการการเงินและ การคลัง UNIT COST

20 คะแนน FAI FAI (FINANCIAL ADMIN ISTRATION INDEX) ระดับ จังหวัด 82.55


ดาวน์โหลด ppt 1. เงินบำรุงสุทธิเงินบำรุงสุทธิ ณ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และ 2 และ พ. ค. ปี 2556 ล้าน บาท รวมทุก โรงพยาบาล 352.14 ล้าน บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google