งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ ๑๓ การสร้างเสริมวัฒนธรรม องค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ ๑๓ การสร้างเสริมวัฒนธรรม องค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ ๑๓ การสร้างเสริมวัฒนธรรม องค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ

2 แกนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) หลักคุณธรรม (Merit) กระจายความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากร บุคคล HR Decentralization หลักคุณภาพชีวิต (Work Life Quality )

3 รายการข้อมูลหน่วย - จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมด 23 - จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมด 23 - ร้อยละ 100 ตัวชี้วัด / เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมาย ทั้งหมดในจังหวัด

4 นิยาม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง สสจ., รพท., รพช., สสอ., ที่ ดำเนินการ “ ตามเกณฑ์การ ประเมินผลงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ” ได้คะแนนไม่ น้อยกว่า ๔๐ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๖๖ คะแนน ( ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ คะแนนเต็ม )

5 แหล่งข้อมูล ๑.ผลการประเมินตนเองของ หน่วยงาน ๒.รายงานการดำเนินงาน / กิจกรรมของหน่วยงาน ๓.แฟ้มทะเบียนฐานข้อมูล บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๔.การขึ้นทะเบียนชมรม จริยธรรม

6 เกณฑ์การ ประเมินผลงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมมาภิบาล หน่วยงานสังกัด กระทรวง สาธารณสุข

7 วัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ประเมินผลการ ดำเนินงานของ ตนเอง ๒. เป็นแนวทางใน การายงานผลการ ตรวจราชการและ นิเทศงาน ๓. วัดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน

8 แบบประเมินมี ๒ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูล ทั่วไปของหน่วย ๔ ข้อ ตอนที่ ๒ เกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงาน ๔ หมวด ๒๒ ข้อ

9 หลักเกณฑ์การคัดเลือกคน ดีศรีสาธารณสุข แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ๓. ๑ กลุ่มข้าราชการ ๑ คน ๓. ๒ กลุ่มพนักงาน ราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ ๑๓ การสร้างเสริมวัฒนธรรม องค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google