งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
คณะที่ ๑๓ การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2 แกนหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) หลักคุณธรรม (Merit) หลักคุณภาพชีวิต (Work Life Quality ) กระจายความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Decentralization

3 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมดในจังหวัด
รายการข้อมูล หน่วย จำนวนหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมด 23 - จำนวนหน่วยงานเป้าหมายทั้งหมด - ร้อยละ 100

4 นิยาม หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง สสจ.,รพท.,รพช.,สสอ.,ที่ดำเนินการ “ตามเกณฑ์การประเมินผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๖ คะแนน(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม)

5 แหล่งข้อมูล ผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน
รายงานการดำเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงาน แฟ้มทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนชมรมจริยธรรม

6 เกณฑ์การประเมินผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาล หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

7 วัตถุประสงค์เพื่อ ๑.ประเมินผลการดำเนินงานของตนเอง ๒.เป็นแนวทางในการายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ๓.วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

8 ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของหน่วย ๔ ข้อ
แบบประเมินมี ๒ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของหน่วย ๔ ข้อ ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ๔ หมวด ๒๒ ข้อ

9 หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ๓.๑ กลุ่มข้าราชการ ๑ คน ๓.๒ กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน

10 สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google