งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำ ฐานข้อมูล หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำ ฐานข้อมูล หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำ ฐานข้อมูล

3

4 หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูล

5 หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของผู้มีสิทธิ

6 หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ มารดาของผู้มีสิทธิ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของมารดา สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ

7 หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ บิดาของผู้มีสิทธิ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของบิดา.....

8 หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ บิดาของผู้มีสิทธิ 1. สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ และ 2. ทะเบียนสมรสของบิดา-มารดาหรือ ทะเบียนหย่า หรือ สำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ สำเนาคำสั่งศาล/คำพิพากษาว่าเป็น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

9 หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ คู่สมรสของผู้มีสิทธิ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของคู่สมรส ทะเบียนสมรสของผู้มีสิทธิ

10 หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ บุตรของผู้มีสิทธิ ( มารดา ) สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของบุตร สูติบัตรของบุตรหรือทะเบียนบ้าน บุตร

11 หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ บุตรของผู้มีสิทธิ ( บิดา ) สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช. ของบุตร.....

12 หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ บุตรของผู้มีสิทธิ ( บิดา ) 1. สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของบุตร และ 2. ทะเบียนสมรสของผู้มีสิทธิ-มารดา ของบุตร หรือทะเบียนหย่า หรือ สำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ สำเนาคำสั่งศาล/คำพิพากษาว่าเป็น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 กำหนดการปรับปรุงข้อมูลในเวป ผู้มีสิทธิ ภายใน 31 พฤษภาคม 2549 นายทะเบียน ภายใน 30 มิถุนายน 2549 ผู้มีสิทธิ ภายใน 31 พฤษภาคม 2549 นายทะเบียน ภายใน 30 มิถุนายน 2549

23 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารอ้างอิง ที่ใช้ในการจัดทำ ฐานข้อมูล หลักฐานส่วนตัว หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและตรวจสอบยืนยันข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google