งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร
การประเมินการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ของ เชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร

2 คณะผู้ดำเนินการวิจัย
แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร สถาบันโรคทรวงอก ดร. ปนัดดา เทพอักษร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ สถาบันราชประชาสมาสัย นางสำรวย แก้วสะอาด สถาบันบำราศนราดูร นางพัชรา ตันธีรพัฒน์ สถาบันบำราศนราดูร นางวราภรณ์ เทียนทอง สถาบันบำราศนราดูร

3 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
การวินิจฉัยวัณโรคให้ได้รวดเร็ว และแม่นยำ การวินิจฉัยแยกโรควัณโรคจากการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น การวินิจฉัยแยกวัณโรคระยะกำเริบจากวัณโรคระยะสงบ

4 โปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10
มีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรค โปรตีนที่หลั่งออกมาจากเชื้อขณะที่มีชีวิต และกำลังเติบโต (Secreted proteins) ยีนของโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ขาดหายไปใน BCG และเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น (Non tuberculous mycobacteria) สามารถกระตุ้นการหลั่ง IFN-g จาก lymphocyte ในผู้ป่วยวัณโรคได้ดีกว่าโปรตีนชนิดอื่น ในประเทศที่มีความชุกวัณโรคต่ำ ไม่พบการตอบสนองในคนปกติที่ไม่สัมผัสโรค พบ homologues ของโปรตีนทั้งสองใน M. leprae

5 วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาเป็บไทด์ของโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10
ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรค เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการผลิต IFN-g และ Antibody ต่อ เป็บไทด์ และโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 เพื่อวินิจฉัยแยกวัณโรคระยะกำเริบกับระยะสงบ และวินิจฉัยแยกวัณโรคกับการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น

6 ระเบียบวิธีวิจัย คัดเลือกอาสาสมัคร (ผู้ป่วยมีทั้ง HIV + และ HIV -)
ผู้ป่วยวัณโรคปอดใหม่ระยะกำเริบ AFB +, AFB - ผู้ติดเชื้อวัณโรคปอดระยะสงบ, AFB – ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดใหม่ ผู้ป่วยวัณโรครักษาครบ ผู้ติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น (NTM) เช่น M.avium, leprosy ผู้สัมผัสโรค

7 ระเบียบวิธีวิจัย 2. เจาะเลือดจากอาสาสมัครแยก mononuclear cells และ Serum วัดการผลิต IFN-g ต่อเป็บไทด์ และโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 โดยเทคนิค Lymphocyte proliferation assay + ELISA วัดการผลิต Antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 โดยเทคนิค ELISA

8 ระเบียบวิธีวิจัย นำน้ำจากช่องเยื่อหุ้มปอด มาทดสอบหาระดับแอนติบอดี (antibody) ต่อโปรตีน ESAT-6 และ CFP-10 โดยวิธี ELISA

9 ระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตอบสนอง IFN-g และ Antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 กับ ระยะของโรค (activity of disease) TB และ NTM

10 ผลการวิจัย 1. เป็บไทด์ที่กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ดี คือ
1. เป็บไทด์ที่กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ดี คือ 5 เป็บไทด์จากโปรตีน ESAT-6 (p1-16, p9-24, p17-32, p57-72, p81-96) 3 เป็บไทด์จากโปรตีน CFP-10 (p13-28, p55-72, p75-92)

11 การตอบสนอง IFN-g ต่อเป็บไทด์ของโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรคระยะกำเริบ และระยะสงบ

12 ผลการวิจัย 2. มีการตอบสนองของ IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรคระยะกำเริบ ใน cell culture ที่ 24 ชั่วโมง และ 6 วัน แต่ไม่พบการตอบสนองที่ 24 ชั่วโมง ในผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะสงบ แต่ยังพบการตอบสนองที่ 6 วัน ประโยชน์ ช่วยในการวินิจฉัยแยกวัณโรคระยะกำเริบ จากวัณโรคระยะสงบ

13 การตอบสนอง IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ
Dx Media PPD ESAT-6 CFP-10 TB h 0.05 1.50 0.71 2.96 6 d 0.04 1.57 1.70 3.16 Contact 24 h 0.02 1.32 0.03 0.16 0.22 3.72 3.47 1.99

14 การตอบสนอง IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ
Stimulation Index (SI) of IFN-g responses = IFN-g responses in media with antigen IFN-g responses in media alone

15 การตอบสนอง IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ
Stimulation Index (SI) ESAT-6 CFP-10

16 ผลการวิจัย 3. มีการตอบสนองของ antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ใน pleural fluid ในผู้ป่วยวัณโรค มี Sensitivity 63.6% และ 54.5% ตามลำดับ มี Specificity 70.4% และ 81.5% ตามลำดับ

17 การตอบสนองของ antibody ต่อ โปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ใน pleural fluid
เปอร์เซ็นต์

18 ผลการวิจัย ทำให้ไม่สามารถแยก TB จาก NTM ได้
4. มีการตอบสนองของ antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่เป็นวัณโรคประเภทต่างๆในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างประเภทต่างๆของวัณโรค ชุดทดสอบตรวจวัด Serum antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 มี Sensitivity และ Specificity ต่ำ ทำให้ไม่สามารถแยก TB จาก NTM ได้ ความถี่ของผู้ตอบสนองใน TB contacts ใกล้เคียงกับผู้ป่วย TB ทั้ง AFB+,- ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้แยกวัณโรคระยะกำเริบจากวัณโรคระยะสงบได้

19 ขอบคุณ

20 การตอบสนองของ antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในซีรั่มของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่เป็นวัณโรคประเภทต่างๆ เปอร์เซ็นต์

21 การตอบสนองของ Serum antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV-TB และ HIV-NTM
เปอร์เซ็นต์

22 การตอบสนองของ Serum antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วย Non HIV-TB และ TB contacts
เปอร์เซ็นต์

23 การตอบสนอง IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ
Dx Media PPD ESAT-6 CFP-10 TB h 0.05 1.50 0.71 2.96 6 d 0.04 1.57 1.70 3.16 3.87 overt 0.09 0.03 0.11 1.05 3.22 1.19 0.28 0.59 0.85 0.08 2.70 1.20

24 การตอบสนอง IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ
Dx Media PPD ESAT-6 CFP-10 TB h 0.04 0.54 0.10 0.90 6 d 0.21 2.91 0.06 1.66 3.38 0.20 1.96 2.83 3.75 3.68 0.02 0.50 0.83 3.28 2.80 0.03 0.33 0.82 0.09 3.63 overt

25 การตอบสนอง IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ
Dx Media PPD ESAT-6 CFP-10 ExTB h 0.02 overt 0.38 0.03 6 d 0.50 Rx TB h 2.86 0.22 0.10 0.25 0.78 0.58

26 การตอบสนอง IFN-g ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ
Dx Media PPD ESAT-6 CFP-10 Contact 24 h 0.04 1.18 0.30 0.03 6 d 0.07 overt 1.10 0.20 0.59 0.13 0.05 1.06 0.16 0.17 3.71 3.20 0.18 0.02 1.32 0.22 3.72 3.47 1.99


ดาวน์โหลด ppt พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google