งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 ของ เชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัยการ ติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 ของ เชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัยการ ติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 ของ เชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัยการ ติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร

2 คณะผู้ดำเนินการวิจัย แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ สถาบันบำราศนราดูร นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร สถาบันโรคทรวงอก ดร. ปนัดดา เทพอักษร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์สถาบันราช ประชาสมาสัย นางสำรวย แก้วสะอาดสถาบัน บำราศนราดูร นางพัชรา ตันธีรพัฒน์ สถาบันบำราศนราดูร นางวราภรณ์ เทียนทองสถาบัน บำราศนราดูร

3 ความสำคัญและที่มาของปัญหา การวินิจฉัยวัณโรคให้ได้รวดเร็ว และแม่นยำ การวินิจฉัยแยกโรควัณโรคจากการติดเชื้อมัยโค แบคทีเรียอื่น การวินิจฉัยแยกวัณโรคระยะกำเริบจากวัณโรค ระยะสงบ

4 โปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP- 10 มีความจำเพาะต่อเชื้อวัณโรค โปรตีนที่หลั่งออกมาจากเชื้อขณะที่มีชีวิต และ กำลังเติบโต (Secreted proteins) ยีนของโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ขาด หายไปใน BCG และเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น (Non tuberculous mycobacteria) สามารถกระตุ้นการหลั่ง IFN-  จาก lymphocyte ใน ผู้ป่วยวัณโรคได้ดีกว่าโปรตีนชนิดอื่น ในประเทศที่มีความชุกวัณโรคต่ำ ไม่พบการตอบสนอง ในคนปกติที่ไม่สัมผัสโรค พบ homologues ของโปรตีนทั้งสองใน M. leprae

5 วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาเป็บไทด์ของโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความจำเพาะต่อเชื้อ วัณโรค เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการผลิต IFN-  และ Antibody ต่อ เป็บไทด์ และโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 เพื่อวินิจฉัยแยกวัณโรคระยะกำเริบกับ ระยะสงบ และวินิจฉัยแยกวัณโรคกับการติดเชื้อ มัยโคแบคทีเรียอื่น

6 ระเบียบวิธีวิจัย 1. คัดเลือกอาสาสมัคร ( ผู้ป่วยมีทั้ง HIV + และ HIV -) ผู้ป่วยวัณโรคปอดใหม่ระยะกำเริบ AFB +, AFB - ผู้ติดเชื้อวัณโรคปอดระยะสงบ, AFB – ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดใหม่ ผู้ป่วยวัณโรครักษาครบ ผู้ติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่น (NTM) เช่น M.avium, leprosy ผู้สัมผัสโรค

7 ระเบียบวิธีวิจัย 2. เจาะเลือดจากอาสาสมัครแยก mononuclear cells และ Serum วัดการผลิต IFN-  ต่อเป็บไทด์ และโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 โดยเทคนิค Lymphocyte proliferation assay + ELISA วัดการผลิต Antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 โดยเทคนิค ELISA

8 ระเบียบวิธีวิจัย นำน้ำจากช่องเยื่อหุ้มปอด มาทดสอบหาระดับ แอนติบอดี (antibody) ต่อโปรตีน ESAT-6 และ CFP-10 โดยวิธี ELISA

9 ระเบียบวิธีวิจัย 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตอบสนอง IFN-  และ  Antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 กับ ระยะของโรค (activity of disease) TB และ NTM

10 ผลการวิจัย 1. เป็บไทด์ที่กระตุ้นการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกันที่ดี คือ 5 เป็บไทด์จากโปรตีน ESAT-6 (p1-16, p9- 24, p17-32, p57-72, p81-96) 3 เป็บไทด์จากโปรตีน CFP-10 (p13-28, p55- 72, p75-92)

11 การตอบสนอง IFN-  ต่อเป็บไทด์ของโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ

12 ผลการวิจัย 2. มีการตอบสนองของ IFN-  ต่อโปรตีน ESAT- 6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยวัณโรคระยะ กำเริบ ใน cell culture ที่ 24 ชั่วโมง และ 6 วัน แต่ไม่พบการตอบสนองที่ 24 ชั่วโมง ในผู้ติด เชื้อวัณโรคระยะสงบ แต่ยังพบการตอบสนองที่ 6 วัน ประโยชน์ ช่วยในการวินิจฉัยแยกวัณโรคระยะ กำเริบ จากวัณโรคระยะสงบ

13 การตอบสนอง IFN-  ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วย วัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ DxMedia PPDESAT-6CFP-10 TB + 24 h0.051.500.712.96 6 d0.041.571.703.16 Contact 24 h0.021.320.030.16 6 d0.223.723.471.99

14 Stimulation Index (SI) of IFN-  responses = IFN-  responses in media with antigen --------------------------------------------------- IFN-  responses in media alone การตอบสนอง IFN-  ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วย วัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ

15 Stimulation Index (SI) ESAT-6CFP-10

16 ผลการวิจัย 3. มีการตอบสนองของ antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ใน pleural fluid ในผู้ป่วยวัณโรค มี Sensitivity 63.6% และ 54.5% ตามลำดับ มี Specificity 70.4% และ 81.5% ตามลำดับ

17 การตอบสนองของ antibody ต่อ โปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ใน pleural fluid เปอร์เซ็ นต์

18 ผลการวิจัย 4. มีการตอบสนองของ antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่เป็นวัณโรคประเภทต่างๆในสัดส่วนที่ไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่าง ประเภทต่างๆของวัณโรค ชุดทดสอบตรวจวัด Serum antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 มี Sensitivity และ Specificity ต่ำ ทำให้ไม่สามารถแยก TB จาก NTM ได้ ความถี่ของผู้ตอบสนองใน TB contacts ใกล้เคียงกับผู้ป่วย TB ทั้ง AFB+,- ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้แยกวัณโรคระยะกำเริบ จากวัณโรคระยะสงบได้

19 ขอบคุณ

20 การตอบสนองของ antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP- 10 ในซีรั่มของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่เป็น วัณโรคประเภทต่างๆ เปอร์เซ็นต์

21 การตอบสนองของ Serum antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP- 10 ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV-TB และ HIV- NTM เปอร์เซ็นต์

22 การตอบสนองของ Serum antibody ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP- 10 ในผู้ป่วย Non HIV-TB และ TB contacts เปอร์เซ็ นต์

23 การตอบสนอง IFN-  ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วย วัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ DxMediaPPDESAT-6CFP-10 TB + 24 h0.051.500.712.96 6 d0.041.571.703.16 TB + 24 h0.043.87overt 6 d0.09overt TB + 24 h0.03overt0.111.05 6 d0.033.221.19overt TB + 24 h0.030.280.590.85 6 d0.08overt2.701.20

24 การตอบสนอง IFN-  ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วย วัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ DxMediaPPDESAT-6CFP-10 TB - 24 h0.040.540.100.90 6 d0.212.910.061.66 TB - 24 h0.043.380.201.96 6 d0.042.833.753.68 TB - 24 h0.020.500.100.83 6 d0.023.280.542.80 TB - 24 h0.030.500.330.82 6 d0.093.283.63overt

25 การตอบสนอง IFN-  ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วย วัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ DxMediaPPDESAT-6CFP-10 ExTB 24 h0.02overt0.380.03 6 d0.03overt0.500.03 Rx TB 24 h0.022.860.220.10 6 d0.25overt0.780.58

26 การตอบสนอง IFN-  ต่อโปรตีน ESAT-6 และโปรตีน CFP-10 ในผู้ป่วย วัณโรค ระยะกำเริบ และระยะสงบ DxMediaPPDESAT-6CFP-10 Contact 24 h0.041.180.300.03 6 d0.07overt1.100.20 Contact 24 h0.040.590.130.03 6 d0.05overt1.061.10 Contact 24 h0.030.160.170.07 6 d0.053.713.200.18 Contact 24 h0.021.320.030.16 6 d0.223.723.471.99


ดาวน์โหลด ppt การประเมินการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน ESAT-6 และ โปรตีน CFP-10 ของ เชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัยการ ติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค พญ. บุษบัน เชื้ออินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google