งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ง านการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

2 มารดา ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของมารดา ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ ดูเลขประจำตัวประชาชนของมารดา แสดงการมีชีวิตของมารดา ตรวจดูชื่อของมารดา ( ตรงกับข้อ ๑ ) หากมีชื่อปรากฏว่าเป็นมารดา ถือว่าเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฏหมาย

3 บิดา ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบิดา ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ ดูเลขประจำตัวประชาชนของบิดา แสดงการมีชีวิตของบิดา ตรวจดูชื่อของบิดา ( ตรงกับข้อ ๑ ) แม้มีชื่อปรากฏว่าเป็นบิดา ยังไม่ถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม... ๓ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของบิดา-มารดา ๓ หรือหลักฐานที่บิดาจดทะเบียนรับรองผู้มีสิทธิเป็นบุตร ๓ คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาว่าเป็นบิดาของผู้มีสิทธิ หากมีหลักฐานครบทั้ง ๓ ข้อจึงจะ ถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฏหมาย

4 คู่สมรส ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของคู่สมรส ๒ ทะเบียนสมรสระหว่างผู้มีสิทธิและคู่สมรส ดูเลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรส แสดงการมีชีวิตของคู่สมรส ตรวจดูชื่อของคู่สมรส ( ตรงกับข้อ ๑ ) และยืนยันการเป็นคู่สมรส หากมีชื่อปรากฏว่าเป็นคู่สมรส ถือว่าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฏหมาย กรอกข้อมูลได้เพียงคนเดียว เฉพาะคู่สมรสคนปัจจุบัน ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนสมรสเท่านั้น

5 ( ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็น มารดา ) บุตร ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบุตร ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร ดูเลขประจำตัวประชาชนของบุตร แสดงการมีชีวิตของบุตร ตรวจดูชื่อของบุตร+มารดา ( ตรงกับข้อ ๑ ) หากมีชื่อผู้มีสิทธิเป็นมารดา ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย กรณีที่มีบุตรหลายคน ให้กรอกข้อมูลของบุตรทุกคน

6 ๑ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตร ปชช.ของบุตร ๒ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร ดูเลขประจำตัวประชาชนของบุตร แสดงการมีชีวิตของบุตร ตรวจดูชื่อของบุตร+บิดา+มารดา แม้มีชื่อปรากฏว่าผู้มีสิทธิเป็นบิดา ยังไม่ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม... ๓ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้มีสิทธิ-มารดา ๓ หรือหลักฐานที่ผู้มีสิทธิจดทะเบียนรับรองเป็นบุตร ๓ คำสั่งศาลหรือคำพิพากษาว่าผู้มีสิทธิเป็นบิดา หากมีหลักฐานครบทั้ง ๓ ข้อจึงจะ ถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฏหมาย ( ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็น บิดา ) บุตร กรณีที่มีบุตรหลายคน ให้กรอกข้อมูลของบุตรทุกคน และบุตรทุกคนต้องมีหลักฐานครบ ๓ข้อ

7 หากพบข้อมูลผู้เสียชีวิตในฐานข้อมูล หากพบข้อมูลผู้เสียชีวิตในฐานข้อมูล ให้คง ข้อมูลไว้ แล้วบันทึกหลักฐานมรณบัตร(ถ้ามี) หากไม่พบข้อมูลผู้เสียชีวิตในฐานข้อมูล หากไม่พบข้อมูลผู้เสียชีวิตในฐานข้อมูล ให้ ค้นหาจากฐานข้อมูลกลาง ( ด้วยการกรอกชื่อ- สกุลเพื่อค้นหา ) สกุลเพื่อค้นหา ) ถ้าพบข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง ให้บันทึกลงในฐานข้อมูล แล้วบันทึกหลักฐาน มรณบัตร ( ถ้ามี ) ถ้าไม่พบข้อมูลให้เว้นว่างไว้ ถ้าไม่พบข้อมูลให้เว้นว่างไว้ กรณีมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

8 Web งานการเจ้าหน้าที่ http://203.157.216.7/salary


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบหลักฐาน เพื่อเชื่อมโยงสิทธิ ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google