งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR TB in Upper North of Thailand โดย นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

2 คณะผู้วิจัย นพ. ทรงวุฒิ หุตามัยที่ปรึกษา โครงการ นพ. เจริญ ชูโชติถาวรที่ปรึกษา โครงการ นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ หัวหน้า โครงการ คณะวิจัย 1. นางสาวอนงค์พร ประพันธ์วงค์ 2. นายศักรินทร์ จันทร์วงค์ 3. นางพัฒนา โพธิแก้ว 4. นางสุนิสา ศิริ

3 จ ากปัญหาการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 1 1. Death Rate สูง ( 11-24 %) เป้าหมาย 9% 2. Cure Rate ต่ำ (65-77%) เป้าหมาย 85% 3. Default rate สูง (1.6-12.5%) เป้าหมาย 5% 3. โอกาสของ Relapse Rate จะสูง (>10%) 4. อัตรา Primary MDR สูง (>3%)

4 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของ การดูแลรักษา ผู้ป่วยที่ดื้อยาวัณโรคหลาย ขนาน โดยใช้ กลวิธี DOTS-Plus ที่ติดตามการรักษาด้วย Mobile-phone 2. เพื่อ ศึกษาถึงระยะเวลาที่ทำให้ผลเสมหะ ไม่พบเชื้อในการรักษาผู้ป่วย วัณโรคดื้อยาหลายขนาน 3. เพื่อศึกษาถึงโอกาสของการรอดชีวิตของ ผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาหลาย ขนานที่ได้รับการดูแลรักษาโดยกลวิธี DOTS-Plus

5 รูปแบบ : Multi center Concurrent Cohort study ; randomization สถานที่ใช้ในการศึกษา : รพ. ใน 3 จังหวัด ที่มี อัตราตายสูง คือ เชียงใหม่ ลำพูน และ พะเยา

6 N = { Zα√2pq+Zβ√P1  1+R-P1(1+R2 )  } 2 { P1 (1-R) }2 โดยที่ อุบัติการณ์การเกิด MDR คือ ร้อยละ 4 กำหนดค่า Relative Risk = 3 α = 0.05 = 1.96β = 0.05 = 1.64 ได้ขนาดตัวอย่าง : อย่างต่ำ 40 รายเพิ่ม 25% เป็น 50 ราย สำหรับการออกจากโครงการของ ผู้ป่วย และ กรณีที่ผลเสมหะเพาะเชื้อไม่ขึ้น

7 ดู ความแตกต่างทั้งในด้านความสำคัญทางคลินิก และความสำคัญทางสถิติ โดย ดูประสิทธิภาพของ การรักษาของทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ Kaplan-Meier โดยวิเคราะห์

8 DOTS-Plus+ Mobile phone N=25 DOTS-Plus N=25 Probability of survival Conversion Death Cure Fail Risk Reduction Randomization 18 เดือน ผู้มีอาการ สงสัย TB ได้รับการ Identify ว่า เป็น M.TB ตรวจ DST ว่า ดื้อยา MDR- TB HR,HRS, HRE,HRSE N=50 18 เดือน Pt AFB+ (1750 ราย ) Px: CAT 1 = 1 m Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ 6K5OPEtZ / 12OPEtZ Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ 6K5OPEtZ / 12OPEtZ CAT 4 (1) CAT 4 (2) CAT 4 (1) ตามแนวทางแห่งชาติสำหรับการรักษา MDR-TB

9 1) เป็นผู้ป้วย MDR-TB ที่ไม่เคยได้รับการรักษา ด้วย Second-line drug 2) ได้รับการ Identify ว่าเป็นวัณโรคปอด M.TB 3) ได้รับการตรวจ HIV 4) ได้รับการตรวจเลือดเพื่อดู สภาพ การทำงาน ของ ตับ และ ไต ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 2 เท่าของค่าปกติ 5) ได้รับการตรวจ DST และพบว่ามีการดื้อยาวัณ โรค MDR-TB ( ดื้อยา HR,HRS,HRE ) โดยอาจเป็น ผู้ป่วยใหม่,Relapse, Default, After failure of first Px, CAT 2 ล้มเหลว 6) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

10 1) เป็นผู้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 2) เป็น Epilepsy 3) เป็น Alcoholism 4) ป่วยเป็นเบาหวาน 5) มีการดื้อยา HR ร่วมกับ Kanamycin, Ofloxacin; Pyrazinamide, PAS 6) ไม่สามารถเข้ารับการรักษา โดยมารับการ ฉีดยาเป็นเวลา 6 เดือน นับจากเริ่มรักษา และไม่สามารถมารับการ ตรวจติดตามทุกเดือน จนครบกำหนดการรักษา

11 รพ. ส่งเสมหะ AFB+ve Call center 1 ศวข.10 Lab ศวข.10 DST/Identify สอ รพช. รพ. แม่ข่าย 1. ติดตามผู้ป่วย 2. ให้ข้อมูลโครงการ 3. Consent ผู้ป่วย 4. ตรวจ LAB/film 5. ซักประวัติข้อมูลทั่วไป 5. ส่งตัวผู้ป่วยไปรพ. แม่ข่าย เพื่อรับยา 1. ให้แพทย์ตรวจร่างกาย 2. สั่งการรักษา ตามคู่มือ 3. เบิกยา ให้ผู้ป่วย 4. ลงข้อมูล ตามแบบฟอร์ม 5. ส่งต่อผู้ป่วยกลับ ตรวจ HIV เบาหวาน ฉีดยา ลงบันทึกสมุดกำกับการกินยา ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา หัวหน้าโครงการ Call center 2 บอกผลการคัดเลือก pt เตือนผู้ป่วยกินยาทุกมื้อ บอกผล DST ที่ปรึกษาโครงการ

12 การคัดกรอง จำนวน 1309 ราย ประเภทผู้ป่วย NTMTB ร้อยละ NTM Diagnosis10411477.9 F / U6330.45 Previous Px1150.08 Total11111958.5

13 การคัดกรอง จำนวน 1195 ราย จังหวัดจำนวน ( ราย ) จำนวน ดื้อยา ชม 79217/2.15% ลพ 2492/0.8% พย 1544/2.59% รวม 119523/1.92%

14 ชื่อโรงพยาบาลรวมชื่อโรงพยาบาลรวม จังหวัดเชียงใหม่ สสจ. 1. รพ. นครพิงค์ 177 / 2 19. รพ. สันทราย 31 2. รพ. แม่แตง 6 / 1 20. รพ. สันกำแพง 20 3. รพ. เชียงดาว 12 21. รพ. แม่ออน 2 4. รพ. ไชยปราการ 16 / 1 22. รพ. ดอยสะเก็ด 21 5. รพ. เวียงแหง 1 23 รพ. พร้าว 7 6. รพ. ฝาง 13 / 2 24. รพ. แมคคอร์มิค 41 / 1 7. รพ. แม่อาย 37 / 1 25. รพ. ค่ายดารารัศมี 5 8. รพ. หางดง 26 26. รพ. เทศบาล 1 9. รพ. สันป่าตอง 79 / 2 27. ช้างเผือก 16 10. รพ. แม่วาง 12 28. รพ. เทพปัญญา 8 11. รพ. จอมทอง 11 29. รพ. สมาคมปราบ 91 / 1 12. รพ. ฮอด 7 30. รพ. ราชเวชฯ 18 13. รพ. ดอยเต่า 1 31. รพ. รวมแพทย์ 6 14. รพ. ดอยหล่อ 14 / 1 32. รพ. ลานนา 8 15. รพ. แม่แจ่ม 0 33. รพ. มหาราช 2 16. รพ. อมก๋อย 2 34. รพ. เชียงใหม่รามฯ 2 17. รพ. สะเมิง 4 35. รพ. เซนทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 3 18. รพ. สารภี 33 / 1 36. ศวข 59 / 4 รวม 451 / 11 รวม 341 / 6 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ

15 ชื่อโรงพยาบาลรวม จังหวัดลำพูน สสจ. 1. รพท. ลำพูน 218 / 2 2. รพ. ป่าซาง 5 3. รพ. บ้านโอ้ง 3 4. รพ. แม่ทา 3 5. รพ. บ้านธิ 0 6. รพ. ลี้ 7 7. รพ. ทุ่งหัวช้าง 0 8. รพ. หริภุญชัย 13 รวม 249 / 2 จังหวัดพะเยา สสจ. 1. รพท. พะเยา 84 / 3 2. รพ. เชียงคำ 37 3. รพ. ดอกคำใต้ 14 / 1 4. รพ. เชียงม่วน 1 5. รพ. ปง 8 6. รพ. แม่ใจ 1 7. รพ. จุน 9 รวม 154 / 4 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ

16 ชื่อ รพ. รายการดื้อยา CaseControl หมายเหตุ 1. ศวข.10 4 HR,HR,HR,HRS 1 ไม่พบ, ติดฝิ่น,case F/u 2. ฝาง 2 HRS,HRE 11 3. สารภี 1 HR 1 4. ดอยหล่อ 1 HR 1 5. สันป่าตอง 2 HR,HR -- DM, ไม่พบ pt 6. นครพิงค์ 2 HR,HR -- Px ก่อน, TB นอกปอด 7. แม่แตง 1 HR -- INH Alone 8. ไชยปราการ 1 HR -- DM 9. แม่อาย 1 HR -- DM 10. Mc. 1 HR -- DM 11. สมาคม ปราบฯ 1 HRSE -- Px ก่อน 12. รพท. ลำพูน 2 HR,HRSE -- Px ก่อน 13. รพท. พะเยา 3 HR,HR,HREO -- DM,TB lymp, ย้าย ลป 14. รพ. ดอก คำใต้ 1 HREO -- DM สรุปผลการ Enroll ผู้ป่วยที่ดื้อยา

17 งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินงาน ปี พศ. จำนวนเงิน ( บาท ) 2551 1,790,300 2552 890,550 2553 370,000 รวม 3,050,850

18 ปัญหา 1.ไม่สามารถ Enroll กลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมาย ตามแผน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่อยู่ใน criteria ข้อเสนอ 1.ขอเพิ่มระยะเวลาในการ Enroll และ site ที่ร่วม โครงการ 1.1 ขยายเวลา Enroll จนถึง กย 52 1.2 ขอขยาย site เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ ลป. ชร. แพร่ น่าน 2. ขอเปลี่ยนแปลง exclusion criteria ในข้อ 4 ให้ตัด เบาหวานออก คือ หากผู้ป่วย MDR-TB และป่วยเป็น เบาหวานร่วม สามารถ Enroll เข้าร่วมโครงการได้

19


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google