งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR TB in Upper North of Thailand โดย นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

2 คณะผู้วิจัย นพ. ทรงวุฒิ หุตามัยที่ปรึกษา โครงการ นพ. เจริญ ชูโชติถาวรที่ปรึกษา โครงการ นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ หัวหน้า โครงการ คณะวิจัย 1. นางสาวอนงค์พร ประพันธ์วงค์ 2. นายศักรินทร์ จันทร์วงค์ 3. นางพัฒนา โพธิแก้ว 4. นางสุนิสา ศิริ

3 จ ากปัญหาการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 1 1. Death Rate สูง ( %) เป้าหมาย 9% 2. Cure Rate ต่ำ (65-77%) เป้าหมาย 85% 3. Default rate สูง ( %) เป้าหมาย 5% 3. โอกาสของ Relapse Rate จะสูง (>10%) 4. อัตรา Primary MDR สูง (>3%)

4 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของ การดูแลรักษา ผู้ป่วยที่ดื้อยาวัณโรคหลาย ขนาน โดยใช้ กลวิธี DOTS-Plus ที่ติดตามการรักษาด้วย Mobile-phone 2. เพื่อ ศึกษาถึงระยะเวลาที่ทำให้ผลเสมหะ ไม่พบเชื้อในการรักษาผู้ป่วย วัณโรคดื้อยาหลายขนาน 3. เพื่อศึกษาถึงโอกาสของการรอดชีวิตของ ผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาหลาย ขนานที่ได้รับการดูแลรักษาโดยกลวิธี DOTS-Plus

5 รูปแบบ : Multi center Concurrent Cohort study ; randomization สถานที่ใช้ในการศึกษา : รพ. ใน 3 จังหวัด ที่มี อัตราตายสูง คือ เชียงใหม่ ลำพูน และ พะเยา

6 N = { Zα√2pq+Zβ√P1  1+R-P1(1+R2 )  } 2 { P1 (1-R) }2 โดยที่ อุบัติการณ์การเกิด MDR คือ ร้อยละ 4 กำหนดค่า Relative Risk = 3 α = 0.05 = 1.96β = 0.05 = 1.64 ได้ขนาดตัวอย่าง : อย่างต่ำ 40 รายเพิ่ม 25% เป็น 50 ราย สำหรับการออกจากโครงการของ ผู้ป่วย และ กรณีที่ผลเสมหะเพาะเชื้อไม่ขึ้น

7 ดู ความแตกต่างทั้งในด้านความสำคัญทางคลินิก และความสำคัญทางสถิติ โดย ดูประสิทธิภาพของ การรักษาของทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ Kaplan-Meier โดยวิเคราะห์

8 DOTS-Plus+ Mobile phone N=25 DOTS-Plus N=25 Probability of survival Conversion Death Cure Fail Risk Reduction Randomization 18 เดือน ผู้มีอาการ สงสัย TB ได้รับการ Identify ว่า เป็น M.TB ตรวจ DST ว่า ดื้อยา MDR- TB HR,HRS, HRE,HRSE N=50 18 เดือน Pt AFB+ (1750 ราย ) Px: CAT 1 = 1 m Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ 6K5OPEtZ / 12OPEtZ Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ 6K5OPEtZ / 12OPEtZ CAT 4 (1) CAT 4 (2) CAT 4 (1) ตามแนวทางแห่งชาติสำหรับการรักษา MDR-TB

9 1) เป็นผู้ป้วย MDR-TB ที่ไม่เคยได้รับการรักษา ด้วย Second-line drug 2) ได้รับการ Identify ว่าเป็นวัณโรคปอด M.TB 3) ได้รับการตรวจ HIV 4) ได้รับการตรวจเลือดเพื่อดู สภาพ การทำงาน ของ ตับ และ ไต ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 2 เท่าของค่าปกติ 5) ได้รับการตรวจ DST และพบว่ามีการดื้อยาวัณ โรค MDR-TB ( ดื้อยา HR,HRS,HRE ) โดยอาจเป็น ผู้ป่วยใหม่,Relapse, Default, After failure of first Px, CAT 2 ล้มเหลว 6) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

10 1) เป็นผู้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 2) เป็น Epilepsy 3) เป็น Alcoholism 4) ป่วยเป็นเบาหวาน 5) มีการดื้อยา HR ร่วมกับ Kanamycin, Ofloxacin; Pyrazinamide, PAS 6) ไม่สามารถเข้ารับการรักษา โดยมารับการ ฉีดยาเป็นเวลา 6 เดือน นับจากเริ่มรักษา และไม่สามารถมารับการ ตรวจติดตามทุกเดือน จนครบกำหนดการรักษา

11 รพ. ส่งเสมหะ AFB+ve Call center 1 ศวข.10 Lab ศวข.10 DST/Identify สอ รพช. รพ. แม่ข่าย 1. ติดตามผู้ป่วย 2. ให้ข้อมูลโครงการ 3. Consent ผู้ป่วย 4. ตรวจ LAB/film 5. ซักประวัติข้อมูลทั่วไป 5. ส่งตัวผู้ป่วยไปรพ. แม่ข่าย เพื่อรับยา 1. ให้แพทย์ตรวจร่างกาย 2. สั่งการรักษา ตามคู่มือ 3. เบิกยา ให้ผู้ป่วย 4. ลงข้อมูล ตามแบบฟอร์ม 5. ส่งต่อผู้ป่วยกลับ ตรวจ HIV เบาหวาน ฉีดยา ลงบันทึกสมุดกำกับการกินยา ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา หัวหน้าโครงการ Call center 2 บอกผลการคัดเลือก pt เตือนผู้ป่วยกินยาทุกมื้อ บอกผล DST ที่ปรึกษาโครงการ

12 การคัดกรอง จำนวน 1309 ราย ประเภทผู้ป่วย NTMTB ร้อยละ NTM Diagnosis F / U Previous Px Total

13 การคัดกรอง จำนวน 1195 ราย จังหวัดจำนวน ( ราย ) จำนวน ดื้อยา ชม 79217/2.15% ลพ 2492/0.8% พย 1544/2.59% รวม /1.92%

14 ชื่อโรงพยาบาลรวมชื่อโรงพยาบาลรวม จังหวัดเชียงใหม่ สสจ. 1. รพ. นครพิงค์ 177 / รพ. สันทราย รพ. แม่แตง 6 / รพ. สันกำแพง รพ. เชียงดาว รพ. แม่ออน 2 4. รพ. ไชยปราการ 16 / รพ. ดอยสะเก็ด รพ. เวียงแหง 1 23 รพ. พร้าว 7 6. รพ. ฝาง 13 / รพ. แมคคอร์มิค 41 / 1 7. รพ. แม่อาย 37 / รพ. ค่ายดารารัศมี 5 8. รพ. หางดง รพ. เทศบาล 1 9. รพ. สันป่าตอง 79 / ช้างเผือก รพ. แม่วาง รพ. เทพปัญญา รพ. จอมทอง รพ. สมาคมปราบ 91 / รพ. ฮอด รพ. ราชเวชฯ รพ. ดอยเต่า รพ. รวมแพทย์ รพ. ดอยหล่อ 14 / รพ. ลานนา รพ. แม่แจ่ม รพ. มหาราช รพ. อมก๋อย รพ. เชียงใหม่รามฯ รพ. สะเมิง รพ. เซนทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล รพ. สารภี 33 / ศวข 59 / 4 รวม 451 / 11 รวม 341 / 6 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ

15 ชื่อโรงพยาบาลรวม จังหวัดลำพูน สสจ. 1. รพท. ลำพูน 218 / 2 2. รพ. ป่าซาง 5 3. รพ. บ้านโอ้ง 3 4. รพ. แม่ทา 3 5. รพ. บ้านธิ 0 6. รพ. ลี้ 7 7. รพ. ทุ่งหัวช้าง 0 8. รพ. หริภุญชัย 13 รวม 249 / 2 จังหวัดพะเยา สสจ. 1. รพท. พะเยา 84 / 3 2. รพ. เชียงคำ รพ. ดอกคำใต้ 14 / 1 4. รพ. เชียงม่วน 1 5. รพ. ปง 8 6. รพ. แม่ใจ 1 7. รพ. จุน 9 รวม 154 / 4 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ

16 ชื่อ รพ. รายการดื้อยา CaseControl หมายเหตุ 1. ศวข.10 4 HR,HR,HR,HRS 1 ไม่พบ, ติดฝิ่น,case F/u 2. ฝาง 2 HRS,HRE สารภี 1 HR 1 4. ดอยหล่อ 1 HR 1 5. สันป่าตอง 2 HR,HR -- DM, ไม่พบ pt 6. นครพิงค์ 2 HR,HR -- Px ก่อน, TB นอกปอด 7. แม่แตง 1 HR -- INH Alone 8. ไชยปราการ 1 HR -- DM 9. แม่อาย 1 HR -- DM 10. Mc. 1 HR -- DM 11. สมาคม ปราบฯ 1 HRSE -- Px ก่อน 12. รพท. ลำพูน 2 HR,HRSE -- Px ก่อน 13. รพท. พะเยา 3 HR,HR,HREO -- DM,TB lymp, ย้าย ลป 14. รพ. ดอก คำใต้ 1 HREO -- DM สรุปผลการ Enroll ผู้ป่วยที่ดื้อยา

17 งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินงาน ปี พศ. จำนวนเงิน ( บาท ) ,790, , ,000 รวม 3,050,850

18 ปัญหา 1.ไม่สามารถ Enroll กลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมาย ตามแผน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่อยู่ใน criteria ข้อเสนอ 1.ขอเพิ่มระยะเวลาในการ Enroll และ site ที่ร่วม โครงการ 1.1 ขยายเวลา Enroll จนถึง กย ขอขยาย site เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ ลป. ชร. แพร่ น่าน 2. ขอเปลี่ยนแปลง exclusion criteria ในข้อ 4 ให้ตัด เบาหวานออก คือ หากผู้ป่วย MDR-TB และป่วยเป็น เบาหวานร่วม สามารถ Enroll เข้าร่วมโครงการได้

19


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วย วัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google