งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ เป็นแผนกที่ผลิตนักเรียน – นักศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้การบริการกับประชาชน ทั่วไปรอบ พื้นที่ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ เป็นแผนกที่ผลิตนักเรียน – นักศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้การบริการกับประชาชน ทั่วไปรอบ พื้นที่ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ เป็นแผนกที่ผลิตนักเรียน – นักศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้การบริการกับประชาชน ทั่วไปรอบ พื้นที่ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการ ของแรงงานในท้องถิ่นเพื่อ เพิ่มศักยภาพบุคคลในท้องถิ่นให้มีรายได้ ทุกครัวเรือนสอดคล้องกับ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

3 พันธกิจ พันธกิจ ผลิตกำลังคนและพัฒนาอาชีพสาขา งานไฟฟ้ากำลังตรงตาม ตลาดแรงงานในท้องถิ่น ใช้ ซ่อม สร้าง กับประชาชนโดยรอบ พื้นที่อย่างมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมในการ ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถ รับใช้สังคมตรงตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

4 บุคลากร และ คุณวุฒิของบุคลากร

5 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้ น สาขา จำนวนนักเรียน ชายหญิงรวม ปวช. ๑งานไฟฟ้า กำลัง 76278 ปวช. ๒งานไฟฟ้า กำลัง 43245 ปวช. ๓งานไฟฟ้า กำลัง 42143 ปวส. ๑งานไฟฟ้า ทั่วไป 19120 ปวส. ๒งานไฟฟ้า ทั่วไป 200 เทียบโอน ฯ งานไฟฟ้า ทั่วไป 130

6 หลักสูตรการเรียน การสอน ข้อมูลการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ( แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ) สาขางานไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) - ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ( แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ) สาขางานไฟฟ้าทั่วไป

7 วัสดุและครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้จากสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๓จำนวน ๔๖, ๗๖๙. ๗๐ บาท ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๓จำนวน ๔๙, ๓๔๘. ๔๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖, ๑๑๘. ๑๐ บาท

8 กระบวนการจัดการ เรียนการสอน ด้านการจัดสภาพและบรรยากาศ ห้องเรียนให้หน้าเรียน

9 กระบวนการจัดการ เรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน แก่นักเรียนนักศึกษา

10 กระบวนการจัดการ เรียนการสอน ด้านการติดตามนักศึกษาและการ เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง

11 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

12 ความร่วมกับสถานประกอบการใน การจัดการเรียนการสอน การเข้าไปศึกษาดูงานและการ เรียนในสถานประกอบการ

13 การนำหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการเรียนการสอน การนำหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการเรียนการสอน โครงการอุทยานการเรียนรู้ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ เป็นแผนกที่ผลิตนักเรียน – นักศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ให้การบริการกับประชาชน ทั่วไปรอบ พื้นที่ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google