งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดการเกิด โรค พ. ท. ผศ. ราม รังสินธุ์ พ. บ. ส. ม. DrPH ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและ ชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ มงกุฎเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดการเกิด โรค พ. ท. ผศ. ราม รังสินธุ์ พ. บ. ส. ม. DrPH ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและ ชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ มงกุฎเกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดการเกิด โรค พ. ท. ผศ. ราม รังสินธุ์ พ. บ. ส. ม. DrPH ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและ ชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ มงกุฎเกล้า

2 2 คำถามการวิจัย 2 ระดับ ขนาดของปัญหา – ความชุกของโรคความดันสูงใน ประชากร – มีจำนวนประชากรกี่คนที่ไม่ได้รับการ บริการทางแพทย์ที่เหมาะสม ความสำพันธ์ของปัจจัยต่อการเกิดปัญหา – การเกิดโรคความดันสูงสัมพันธ์กับระดับ การศึกษาหรือไม่ ? – ผู้ที่ไม่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับ ท้อง ถิ่นที่อาศัยอยู่ ?

3 3 คำถามการวิจัย 2 ระดับ : การวัด ขนาดของปัญหา ( วัดการเกิดโรค ) – ความชุก Prevalence – อุบัติการ Incidence ความสำพันธ์ของปัจจัยต่อการเกิด ปัญหา ( วัดขนาดของความสัมพันธ์ ) –Relative Risk ====> Cohort Study –Odds Ratio ====> Case- Control Study –Prevalence Rate Ratio ====> Cross-Sectional Study

4 4 การวัดการเกิดโรค อุบัติการ Incidence ความชุก Prevalence

5 5 การวัดการ เกิดโรค

6 6 การดำเนินโรค แข็งแรงดี Disease Onset Symptoms Seek Care Diagnosis Treatment ผลการักษา หาย คุมอาการได้ พิการ ตาย ป้องกันตรงไหน – ป้องกันอะไร

7 7 โรคแสดงอาการ Symptomatic โรคไม่แสดงอาการ Asymptomatic Clinical & Sub- clinical

8 8 Stage of Susceptibility Stage of Susceptibility Stage of Subclinical Stage of Subclinical Stage of Clinical Stage of Clinical Stage of Recovery Disability or death Stage of Recovery Disability or death ปฐมภูมิ Primary Prevention สร้างเสริมสุขภาพ การให้วัคซีน ทุติยภูมิ Secondary Prevention ตติยภูมิ Tertiary Prevention เกิดโรคแล้ว ยังไม่เกิดโรค การดำเนินโรคและระดับ ของการป้องกันโรค

9 9 ระดับปฐมภูมิ Primary Prevention – ควบคุมปัจจัยเสี่ยง – การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่, การให้ วัคซีนในเด็ก ระดับทุติยภูมิ Secondary Prevention – ลดความเสียหายจากการเกิดโรค โดยการให้การรักษาตั้งแต่ระยะที่ โรคเริ่มต้น early diagnosis and treatment – การตรวจนะเร็งปากมดลูกในสตรี การป้องกัน โรค

10 10 ระดับตติยภูมิ Tertiary Prevention – ลดภาวะแทรกซ้อนของ การเกิดโรค – การให้การฟื้นฟูสภาพหลัง การเกิดอัมพาต การป้องกัน โรค

11 11 ระบุให้ชัดเจน ว่า อะไรจะนับว่าเกิด โรคที่สนใจ คำจำกัดความของโรค – ค่าทางห้องปฏิบัติการ – อาการ ; Major and Minor criteria – การวินิจฉัยของแพทย์ในประวัติ ทางการแพทย์ –ICD10 การให้คำจำกัด ความของโรค Disease Definitions

12 12 การวัดความถี่ของการ เกิดโรค อัตราส่วน Ratio ความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวน 2 จำนวน ตัวตั้งไม่ได้รวมอยู่ในตัวหาร ตัวอย่าง : อัตราส่วนระหว่าง ผู้ป่วยชาย หญิง = 1:1

13 13 สัดส่วน Proportion อัตราส่วนที่ตัวตั้งเป็นส่วนหนึ่ง ของตัวหาร มักแสดงเป็นร้อยละ สัดส่วนของการบาดเจ็บ การจราจรที่เกิดจาก มอเตอร์ไซค์เท่ากับร้อยละ 81 ของการบาดเจ็บจาก การจราจรทั้งหมด การวัดความถี่ของการ เกิดโรค

14 14 ประเภทยานพาหนะของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พ. ศ.2545 รถจักรยานยนต์ (48,723 คน 81 %) แหล่งข้อมูล : 21 โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ

15 15 อัตรา Rate ( มี 2 นัย ) 1. ตัวตั้งเป็นส่วนหนึ่งของตัวหาร อัตราการบาดเจ็บจากการจราจร ในพื้นที่เขต 3 เท่ากับ 81 ต่อแสน ประชากร 2. เป็นเรื่องที่มีมิติของเวลามา เกี่ยวข้อง อัตราอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ HIV ในประชากรไทยช่วง 1995 -1999 เท่ากับ 0.3 ต่อ 100 person-years การวัดความถี่ของการ เกิดโรค

16 16 เขต จำนวน บาดเจ็บ ประชาก ร อัตราต่อ แสน เขต 33,138 3,866,8 5181.15 เขต 2 2,024 2,975,2 7968.03 เขต 112,614 3,878,0 5367.40 เขต 64,384 7,273,8 3660.27 เขต 102,834 4,755,1 7759.60 เขต 73,772 6,436,3 6658.60 อัตราการบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2546 จำแนกตามรายเขต

17 17 เขต จำนวน บาดเจ็บ ประชาก ร อัตราต่อ แสน เขต 54,232 7,428,9 1256.97 เขต 42,171 3,903,5 4755.62 เขต 92,123 3,842,9 6255.24 เขต 81,792 3,257,4 5855.01 เขต 11,558 3,503,4 1844.47 เขต 121,809 4,296,0 8642.11 อัตราการบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2546 จำแนกตามรายเขต

18 18 Ratio A fraction with no specified relationship between numerator and denominator Range: 0 to  A/B Examples –Sex ratio (M:F) –Fetal death ratio

19 19 Proportion Numerator included in denominator May be expressed as percentage Range: 0 to 1 A/(A+B) Example –Prevalence (always a proportion)

20 20 Rate A special type of proportion Unit of time in denominator A/(A+B) per time interval Common to use the population as the denominator New case per person time

21 21 การวัดการ เกิดโรค  รู้จัก การวัดพื้นฐาน ของ การเกิดโรค ;  อุบัติการ และความ ชุก  Incidence & Prevalence

22 22 Indices of Morbidity Incidence = New cases Prevalence = New and Pre-existing cases

23 23 JAN 1995 DEC 1995 MAY 1995 JUL 1995 SEP 1995 1994 1996 Death Cured

24 24 Incidence in 1995 = ? Point Prevalence at July 1995 = ? 2 4 JAN 1995 DEC 1995 MAY 1995 JUL 1995 SEP 1995 1994 1996 Death Cured

25 25 Baseline Prevalence

26 26 Baseline Prevalence Incidence Increased Prevalence

27 27 Deaths Cures Baseline Prevalence Decreased Prevalence

28 28 Prevalence Deaths Cures Incidence

29 29 เครื่องมือที่ใช้ในระบาดวิทยาที่ สำคัญคือการเปรียบเทียบอัตรา อัตรา (Rate) = ตัวตั้ง ตัวหาร – อัตราตาย (Mortality Rate) – ความชุก (Prevalence) – อุบัติการ (Incidence) อัตรา

30 30 มี 2 แนวทางในการวัด 1) อุบัติการสะสม Cumulative incidence = จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด ประชากรที่เสี่ยงในช่วงเวลานั้น = 40 = 1.25 /1,000 32,000 X 10 (n) การวัด อุบัติการของการ เกิดโรค

31 31 2) อัตราอุบัติการ (Incidence density or Incidence rate ) การเพิ่ม “ มิติของเวลา ” ลงไปใน ตัวหาร “Person-time” Person-month, Person-year 1 Person-year = Following 1 person for 1 year period 10 Person-year = Following 1 person for 10 year period = Following 10 persons for 1 year period การวัด อุบัติการของการ เกิดโรค

32 32 2) อัตราอุบัติการ Incidence density or Incidence rate = จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ใน ช่วงเวลาที่กำหนด จำนวน Person-years of ของการติดตาม ในช่วงไม่เกิดโรค หากติดตามคน 100 คนในเวลา 1 ปี และพบว่า 20 คนเกิดโรค อัตรา อุบัติการคือ 20 cases/100 person-years การ ติดตาม 20 = 20 / 100 person-years 100 person-years X 10 (n) การวัด อุบัติการของการ เกิดโรค

33 33 SmokingNo. of stroke Person- years Incidence rate of observation /100,000 person-years Never70395,594 17.7 Ex-smoker65232,712 27.9 Smoker139280,141 49.6 Total274908,477 30.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับ อุบัติการ การเกิดอัมพาต ของประชากร 118,539 คนในเวลา 8 ปี

34 34 Database of 118,539 subjects IDAgeSmo king Strok e EnterLast Cont act Pers on- Year 118No 199019988 236No 199019922 350Yes 199119987....... 118, 539 24YesNo199319985 Total908, 477

35 35 ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ กับอุบัติการการเกิดอัมพาต ของ ประชากร 118,539 คนในเวลา 8 ปี SmokingNo. of stroke Person-years Incidence rate of observation /100,000 person-years Never70395,594 17.7 Ex-smoker65232,712 27.9 Smoker139280,141 49.6 Total274908,477 30.2 Cumulative incidence = 274 / 118,539 = 2.31 / 1,000

36 36 ความชุก Prevalence : ความน่าจะเป็นที่บุคคลจะเป็น ผู้ป่วยในช่วงเวลาที่สนใจ อุบัติการ Incidence : ความ น่าจะเป็น หรือความเสี่ยงที่ บุคคลที่แข็งแรงดีจะเกิดการ ป่วยขึ้นมาในช่วงเวลาใดเวลา หนึ่ง ความหมาย

37 37 Meanin g Prevalence of HIV infection in Thai people = 1.5% ~ 1 million people Prevalence: Planing for health services Incidence of HIV in Thailand = 0.2 % per year in 1999 Incidence: Risk of an individual developing a disease during period of time

38 38 Did those who use condom regularly have lower risk for getting HIV infection than those who did not use regularly ?  Risk Factor of interest = Reported condom use during the last 12 months  Outcome (Disease Occurrence) - Prevalence of AIDS case during the last 12 months - Prevalence of HIV infection during the last 12 months - Incidence of AIDS case during the last 12 months - Incidence of HIV infection during the last 12 months

39 39 Indirect Age Adjustment (Standardized Mortality Ratio) Observed # of Deaths per Year SMR = --------------------- ------------------- X 100 Expected # of Deaths per Year Standardized Mortality Ratio

40 40 The SMR permits one to determine whether a death rate for one group is greater than another. –If the SMR for teachers is 105 and the SMR for nurses is 120, we can conclude that 1.NURSES have a higher mortality than teachers, and 2.Both teachers and nurses have a higher mortality than the general population (since both are greater than 100) Standardized Mortality Ratio

41 41

42 42 Standardized Mortality Ratio Standardized Mortality Ratio (SMR) = (Observed Deaths / Expected Deaths)X100 SMR = (481 / 430.98)X100 = 112


ดาวน์โหลด ppt การวัดการเกิด โรค พ. ท. ผศ. ราม รังสินธุ์ พ. บ. ส. ม. DrPH ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและ ชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ มงกุฎเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google