งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตามแนวชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จุฑาทิพย์ ชมภูนุช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตามแนวชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จุฑาทิพย์ ชมภูนุช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตามแนวชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จุฑาทิพย์ ชมภูนุช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี

2 ความสำคั ญ พื้นที่ชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่า โดยทางบก จำนวน 4 จังหวัด 16 อำเภอ 34 ตำบล พื้นที่ชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่า โดยทางบก จำนวน 4 จังหวัด 16 อำเภอ 34 ตำบล มีช่องทางเข้า - ออกหลายช่องทาง ทำ ให้มีการเดินทางไปมาหา สู่กัน และมี การแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายขึ้น มีช่องทางเข้า - ออกหลายช่องทาง ทำ ให้มีการเดินทางไปมาหา สู่กัน และมี การแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายขึ้น การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพชายแดน จะต้องดำเนินการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมี จุดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพชายแดน จะต้องดำเนินการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมี จุดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี

3 Research Question องค์การบริหารส่วนตำบล ชายแดนมีการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างไร องค์การบริหารส่วนตำบล ชายแดนมีการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างไร

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัย วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบล วัตถุประสงค์เฉพาะ วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เพื่อศึกษาความรู้เรื่องการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคขององค์การบริหารส่วน ตำบล 1. เพื่อศึกษาความรู้เรื่องการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคขององค์การบริหารส่วน ตำบล 2. เพื่อศึกษาบทบาท กิจกรรมดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคขององค์การบริหารส่วน ตำบล 2. เพื่อศึกษาบทบาท กิจกรรมดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคขององค์การบริหารส่วน ตำบล

5 ระเบียบวิธีวิจัย Cross Sectional Survey Research Cross Sectional Survey Research โดยทำการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวชายแดน 34 ตำบล โดยทำการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวชายแดน 34 ตำบล ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคขององค์การบริหาร ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ส่วนตำบล ส่วนที่ 2 บทบาทกิจกรรมดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคขององค์การบริหาร ส่วนที่ 2 บทบาทกิจกรรมดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ส่วนตำบล ส่วนที่ 3 ปัญหา / อุปสรรคของการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรค ส่วนที่ 3 ปัญหา / อุปสรรคของการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรค

6 พื้นที่ศึกษา คัดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลตามแนว ชายแดนจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 34 ตำบล คัดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลตามแนว ชายแดนจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 34 ตำบล

7 ผลการศึกษา

8 ความรู้การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรค การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรค ตอบถูก 100 % ตอบถูก 100 % อบต. จัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อ ค้นหาปัญหา แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคได้ตรงกับปัญหามากที่สุด อบต. จัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อ ค้นหาปัญหา แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคได้ตรงกับปัญหามากที่สุด ตอบไม่ถูกต้อง 23.5 % ตอบไม่ถูกต้อง 23.5 %

9 บทบาทการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคและ ในการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคและ ภัยสุขภาพกับหน่วยงาน สาธารณสุขในตำบล ภัยสุขภาพกับหน่วยงาน สาธารณสุขในตำบล เป็นอย่างดี ระดับมากที่สุดและมาก ร้อยละ 88.2 เป็นอย่างดี ระดับมากที่สุดและมาก ร้อยละ 88.2

10 บทบาทการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อบต. กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีการประสานงานการ ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เป็นประจำ ระดับมาก ที่สุดและมาก ร้อยละ 79.41 อบต. กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีการประสานงานการ ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เป็นประจำ ระดับมาก ที่สุดและมาก ร้อยละ 79.41

11 บทบาทการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อบต. มีการประสานงานเพื่อการ สร้างความสัมพันธ์ อบต. มีการประสานงานเพื่อการ สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ระดับมากที่สุดและมาก ร้อยละ 70.58 ระดับมากที่สุดและมาก ร้อยละ 70.58

12 บทบาทการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อบต. ของท่านมีแผนงาน / โครงการด้านการป้องกันควบคุม โรค และภัยสุขภาพ ระดับมากที่สุด และมาก ร้อยละ 61.76 อบต. ของท่านมีแผนงาน / โครงการด้านการป้องกันควบคุม โรค และภัยสุขภาพ ระดับมากที่สุด และมาก ร้อยละ 61.76 อบต. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือ เวชภัณฑ์ในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับมากที่สุดและมาก ร้อยละ 61.76 อบต. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือ เวชภัณฑ์ในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับมากที่สุดและมาก ร้อยละ 61.76

13 บทบาทการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อบต. ของท่านมีการค้นหาปัญหา ด้านสุขภาพ เพื่อนำมาใช้ในการ วางแผนด้านสุขภาพ ระดับมาก ที่สุดและมาก ร้อยละ 38.2 อบต. ของท่านมีการค้นหาปัญหา ด้านสุขภาพ เพื่อนำมาใช้ในการ วางแผนด้านสุขภาพ ระดับมาก ที่สุดและมาก ร้อยละ 38.2

14 ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ปัญหาการจัดทำแผนงานการ ป้องกันควบคุมโรคระดับมากที่สุด และมาก ร้อยละ 70.58 ปัญหาการจัดทำแผนงานการ ป้องกันควบคุมโรคระดับมากที่สุด และมาก ร้อยละ 70.58 ปัญหาข้อมูลข่าวสารเรื่อง สถานการณ์โรคในพื้นที่ระดับมาก ที่สุดและมาก ร้อยละ 44.1 ปัญหาข้อมูลข่าวสารเรื่อง สถานการณ์โรคในพื้นที่ระดับมาก ที่สุดและมาก ร้อยละ 44.1

15 Advice for future ศึกษาบทบาทการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

16


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตามแนวชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จุฑาทิพย์ ชมภูนุช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google