งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาสาเหตุและบริบท การเริ่มและพฤติกรรมการดื่มสุรา ของเด็กที่ดื่มแล้วขับ อายุต่ำกว่า 18 ปี นางนงนุช ตันติธรรม สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาสาเหตุและบริบท การเริ่มและพฤติกรรมการดื่มสุรา ของเด็กที่ดื่มแล้วขับ อายุต่ำกว่า 18 ปี นางนงนุช ตันติธรรม สำนักโรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาสาเหตุและบริบท การเริ่มและพฤติกรรมการดื่มสุรา ของเด็กที่ดื่มแล้วขับ อายุต่ำกว่า 18 ปี นางนงนุช ตันติธรรม สำนักโรคไม่ติดต่อ

2 ความสำคัญของปัญหาการวิจัย ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น ส่วนมากจะ มีส่วนสัมพันธ์กับภาวะมึนเมาจากการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพ ติดชนิดต่างๆ ก่อนการขับขี่ โดยเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่นักเรียนเริ่มต้น ทดลองใช้กันมากและเป็นสารเสพติดที่เป็น ประตูนำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ ตามมา

3 ความสำคัญของปัญหาการวิจัย ผู้ศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา และต้องการทราบถึงสาเหตุและบริบทการ เริ่มดื่มสุรา และพฤติกรรมการดื่มสุราแล้วขับ ขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม การดื่มสุราแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็ก เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม การดื่มสุราแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็ก เพื่อศึกษาบริบททางสังคมของเด็กอายุต่ำ กว่า 15 ปี ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ แล้วประสบอุบัติเหตุ เพื่อศึกษาบริบททางสังคมของเด็กอายุต่ำ กว่า 15 ปี ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ แล้วประสบอุบัติเหตุ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราแล้วขับขี่ รถจักรยานยนต์ของเด็ก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราแล้วขับขี่ รถจักรยานยนต์ของเด็ก

5 กรอบแนวคิดการวิจัย ปัจจัยนำ ลักษณะประชากรและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับสุราและอุบัติเหตุ จราจร เจตคติต่อการดื่มสุรา ค่านิยม การไม่ดื่มสุรา ความเชื่อ เหตุจูงใจ ก่อนดื่มสุรา การรับรู้ผลกระทบจาก การดื่มสุรา ฯลฯ ปัจจัยเสริม พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดามารดา พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ปกครอง พฤติกรรมการดื่มสุราของเพื่อนสนิท พฤติกรรมการดื่มสุราของครู การรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา ปัจจัยเอื้อ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุรา ความสัมพันธ์ในครอบครัว ฯลฯ พฤติกรรมการดื่มสุราของ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ ได้รับบาดเจ็บในเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี

6 วิธีการวิจัย เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มประชากรเป้าหมายหลักคือ ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ และได้เข้ารับการรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของ โรงพยาบาล 5 แห่งกระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด นครศรีธรรมราช กลุ่มประชากรเป้าหมายหลักคือ ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ และได้เข้ารับการรักษาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของ โรงพยาบาล 5 แห่งกระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด นครศรีธรรมราช เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ช่วงที่เด็กเริ่มเข้ามารับการรักษา ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล กลับไปอยู่บ้าน เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ช่วงที่เด็กเริ่มเข้ามารับการรักษา ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล กลับไปอยู่บ้าน

7 วิธีการวิจัย จากประชากรเป้าหมายหลักแต่ละกรณีจะมีการเลือก สัมภาษณ์กลุ่มประชากรแวดล้อม โดยใช้ Snowball technique จากประชากรเป้าหมายหลักแต่ละกรณีจะมีการเลือก สัมภาษณ์กลุ่มประชากรแวดล้อม โดยใช้ Snowball technique 1) พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ หรือ คน ใกล้ชิด ถ้าเป็นไปได้เก็บข้อมูลจากทุกคน 1) พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ หรือ คน ใกล้ชิด ถ้าเป็นไปได้เก็บข้อมูลจากทุกคน 2) กลุ่มเพื่อนสนิทรุ่นราวคราวเดียวกัน ทั้งที่อยู่ใน โรงเรียนและในชุมชนเดียวกัน โดยเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลักจะเป็นผู้กำหนดจำนวนตัวอย่างของประชากรกลุ่มนี้ 3) ผู้ที่อยู่ในชุมชน เช่น ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าของร้านค้าที่ เด็กไปซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อนบ้านใกล้ชิดและผู้ ที่อยู่ในชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็ก

8 ข้อจำกัด เริ่มจากการพิจารณากรณีศึกษาเด็กเพศหญิงหรือเพศชายที่มี อายุต่ำกว่า 15 ปีก่อน ให้ระยะเวลาหาcase ไม่เกิน 2 เดือน คือช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถ้า หากพ้นกำหนดเวลานี้ไปแล้วไม่สามารถหาได้ ให้สามารถ ขยายกลุ่มอายุไปที่กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปี ได้ เริ่มจากการพิจารณากรณีศึกษาเด็กเพศหญิงหรือเพศชายที่มี อายุต่ำกว่า 15 ปีก่อน ให้ระยะเวลาหาcase ไม่เกิน 2 เดือน คือช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถ้า หากพ้นกำหนดเวลานี้ไปแล้วไม่สามารถหาได้ ให้สามารถ ขยายกลุ่มอายุไปที่กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปี ได้ กรณีศึกษาต้องประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และต้อง เข้ารับการรักษาในฐานะเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล ซึ่ง หมายถึงการได้รับอุบัติเหตุในระดับรุนแรงพอควร ไม่ใช่การ บาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ กรณีศึกษาต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะดื่มจนถึงขั้นมึนเมาหรือไม่ก็ได้ โดยกรณีศึกษาจะเป็นผู้ขับขี่เองหรือจะเป็นผู้ซ้อนท้ายก็ได้ กรณีศึกษาต้องประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และต้อง เข้ารับการรักษาในฐานะเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล ซึ่ง หมายถึงการได้รับอุบัติเหตุในระดับรุนแรงพอควร ไม่ใช่การ บาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ กรณีศึกษาต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะดื่มจนถึงขั้นมึนเมาหรือไม่ก็ได้ โดยกรณีศึกษาจะเป็นผู้ขับขี่เองหรือจะเป็นผู้ซ้อนท้ายก็ได้ กรณีศึกษาควรจะอยู่อาศัยในชุมชนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเกินไปจาก โรงพยาบาลที่ทีมงานวิจัยสนามปฏิบัติงานอยู่ เพื่อความ สะดวกในการติดตามศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องของทีม งานวิจัยสนาม ซึ่งโดยภาพรวมกำหนดให้ไม่เกินกว่า 80 กิโลเมตร กรณีศึกษาควรจะอยู่อาศัยในชุมชนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเกินไปจาก โรงพยาบาลที่ทีมงานวิจัยสนามปฏิบัติงานอยู่ เพื่อความ สะดวกในการติดตามศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องของทีม งานวิจัยสนาม ซึ่งโดยภาพรวมกำหนดให้ไม่เกินกว่า 80 กิโลเมตร

9 อุปสรรคในการคัดเลือกกรณีศึกษา ปัญหาการเลือกกรณีศึกษาที่เป็นเด็กต่ำกว่าอายุ 15 ปี ผู้วิจัยทุกคนต่างมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถหา กรณีศึกษาตามเงื่อนไขที่กล่าวถึงได้ไม่ง่ายนัก เพราะ กรณีศึกษาเช่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ ปัญหาการเลือกกรณีศึกษาที่เป็นเด็กต่ำกว่าอายุ 15 ปี ผู้วิจัยทุกคนต่างมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถหา กรณีศึกษาตามเงื่อนไขที่กล่าวถึงได้ไม่ง่ายนัก เพราะ กรณีศึกษาเช่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ เนื่องมาจากภาระงานประจำในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของทีมงานวิจัยสนาม เป็นภาระงานที่หนักมาก ถ้าหาก กรณีศึกษาอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากกว่า 80 กม. ทีมงานวิจัยสนามจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะมีเวลาเพียงพอไป ติดตามศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาได้อย่างใกล้ชิด เนื่องมาจากภาระงานประจำในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของทีมงานวิจัยสนาม เป็นภาระงานที่หนักมาก ถ้าหาก กรณีศึกษาอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากกว่า 80 กม. ทีมงานวิจัยสนามจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะมีเวลาเพียงพอไป ติดตามศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาได้อย่างใกล้ชิด

10 อุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความไว้วางใจของกรณีศึกษา ต่อทีมงานวิจัยสนาม ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความไว้วางใจของกรณีศึกษา ต่อทีมงานวิจัยสนาม ในบางพื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตัวนักวิจัยหลัก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทีมงานวิจัยสนามบางท่านยังขาด ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการวิจัย เชิงคุณภาพ และคุ้นเคยกับงานวิจัยเชิงปริมาณมากกว่า ในบางพื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตัวนักวิจัยหลัก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทีมงานวิจัยสนามบางท่านยังขาด ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการวิจัย เชิงคุณภาพ และคุ้นเคยกับงานวิจัยเชิงปริมาณมากกว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแห่ง ไม่ยินยอมอนุมัติให้ ทีมงานวิจัยสนามเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการ ทำให้ไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแห่ง ไม่ยินยอมอนุมัติให้ ทีมงานวิจัยสนามเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการ ทำให้ไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้

11 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มดื่มสุราของเด็ก เหตุจูงใจของเด็กในการดื่มสุรานั้นส่วนมากเป็นเรื่อง ของความสนุกสนาน และอยากรู้อยากลอง เด็กหลาย คนเห็นพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ดื่มเหล้าก็อยากจะรู้ว่า รสชาติเป็นอย่างไร และเห็นผู้ใหญ่กินเหล้ากันแล้ว สนุกสนานก็คิดว่าเหล้าเป็นสื่อสำคัญให้คนมาร่วม สนุกสนานเฮฮากันได้ พอมีโอกาสในงานเลี้ยงหรือใน งานประเพณีหรือเพื่อนชักชวนในงานเลี้ยงวันเกิด เด็ก จึงอยากลองดื่มเหล้า ความอยากรู้อยากลองนี้ดูเหมือน จะเป็นเรื่องคู่กันกับเด็กวัยรุ่น จนกลายเป็นเหตุจูงใจให้ เด็กเริ่มดื่มสุรา เหตุจูงใจของเด็กในการดื่มสุรานั้นส่วนมากเป็นเรื่อง ของความสนุกสนาน และอยากรู้อยากลอง เด็กหลาย คนเห็นพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ดื่มเหล้าก็อยากจะรู้ว่า รสชาติเป็นอย่างไร และเห็นผู้ใหญ่กินเหล้ากันแล้ว สนุกสนานก็คิดว่าเหล้าเป็นสื่อสำคัญให้คนมาร่วม สนุกสนานเฮฮากันได้ พอมีโอกาสในงานเลี้ยงหรือใน งานประเพณีหรือเพื่อนชักชวนในงานเลี้ยงวันเกิด เด็ก จึงอยากลองดื่มเหล้า ความอยากรู้อยากลองนี้ดูเหมือน จะเป็นเรื่องคู่กันกับเด็กวัยรุ่น จนกลายเป็นเหตุจูงใจให้ เด็กเริ่มดื่มสุรา

12 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยนำ ครอบครัวพ่อแม่เลิกร้างกันหรือแยกกันอยู่ เด็กมัก เรียกร้องความรักจากคนรอบข้าง และจะหาทางชดเชย ความต้องการความอบอุ่นที่ขาดหายไป ด้วยการแสวงหา ความรักและการยอมรับจากคนอื่นๆ เป็นการทดแทน ลักษณะของครอบครัว เด็กมักจะเลียนแบบพฤติกรรม ของพ่อแม่ได้ง่าย เช่น ถ้าเด็กอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ ชอบเล่นการพนันหรือชอบดื่มสุรา เด็กอาจจะติดนิสัย ชอบเล่นการพนันหรือชอบดื่มสุราไปด้วย อย่างที่พบเห็น ได้ชัดเจนในกรณีของเหลือ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบครัวพ่อแม่เลิกร้างกันหรือแยกกันอยู่ เด็กมัก เรียกร้องความรักจากคนรอบข้าง และจะหาทางชดเชย ความต้องการความอบอุ่นที่ขาดหายไป ด้วยการแสวงหา ความรักและการยอมรับจากคนอื่นๆ เป็นการทดแทน

13 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยนำ ความรู้เกี่ยวกับสุราและอุบัติเหตุจราจร การเรียนรู้ของ เด็กจากในโรงเรียนนั้นมีบ้าง แต่ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น และไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหา การรณรงค์ เรื่องเมาไม่ขับมักจะเป็นเพียงการจัดทำป้ายโฆษณาต่างๆ แต่ไม่มีความเข้มข้นในการรณรงค์ เป็นเพียงการสื่อสารหรือ ให้ข้อมูลเพื่อให้ได้รับรู้ว่าพฤติกรรมเมาแล้วขับนั้นไม่ดี อาจ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และสร้างผลกระทบในหลายๆ ด้านต่อ ตนเองและครอบครัว แต่การรณรงค์เหล่านั้นยังคงไม่โดนใจ วัยรุ่น ไม่ได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือขยาดต่อการเมา แล้วขับแต่อย่างใด แม้แต่ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากเมา แล้วขับด้วยตนเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ได้เกรงกลัวหรือ กังวลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับแต่อย่างใด

14 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยนำ เจตคติต่อการดื่มสุรา การกินเหล้าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิ่งที่เห็นได้โดยทั่วไป คนส่วนมากในชุมชนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ก็ล้วนแต่ดื่มเหล้าเบียร์กันทั้งนั้น เหล้า กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญ กลายเป็นเรื่องปกติ ธรรมดาที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะดื่มเหล้าร่วมกันในงานบุญ หรือกิจกรรมต่างๆของส่วนรวมเหล้ากลายเป็นสื่อของการ ทำงานร่วมกันหรือสื่อของการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และเป็นสื่อของความสนุกสนานรื่นเริงตลอดจนการมี เหล้าดื่มในงานหรือการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นเครื่องแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของแต่ละบุคคลและครอบครัว

15 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยนำ ค่านิยมการไม่ดื่มสุรา การไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่วิถีปฏิบัติ ของเด็กวัยรุ่นชาย ใครที่ไม่ดื่มเหล้าดูเหมือนจะถูกมองว่า ไม่ใช่ลูกผู้ชายเต็มตัว จะไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม เพื่อน ถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าก็ยากที่จะรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันได้ บางคนพูดถึงขั้นว่า “คนที่ไม่ดื่มเหล้า ไม่ใช่แมนเต็มตัว มันอยู่ด้วยกันไม่ได้” วิถีของการรวมกลุ่มและการปฏิบัติ กิจร่วมกันจึงมักจะไม่พ้นจากการกินเหล้ากินเบียร์

16 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยนำ ความเชื่อเกี่ยวกับสุรา ชาวบ้านส่วนมากมีความเชื่อว่า คนที่มีงานทำหรือหาเงินได้ด้วยตนเองจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ สามารถทำอะไรก็ได้ การมีรายได้เป็นของตัวเองเหมือน ใบเบิกทางให้เด็กมีความเป็นอิสระที่จะทำอะไรแบบ ผู้ชายที่โตแล้วทำกัน ความเชื่อเรื่อง “ลูกผู้ชายต้องดื่ม สุรา” ส่วนของผู้ใหญ่เองก็มีความเชื่อในเรื่องความเป็น ผู้ชายด้วยเช่นกัน ทำให้เด็กผู้ชายได้รับการอนุโลมให้ทำ อะไรได้โลดโผนกว่าผู้หญิง และสังคมยังสอนวิธีการนี้ ทางลัดแก่เด็กผู้ชายผ่านทางการยอมรับของสังคมของ ผู้ใหญ่ผ่านการอบรมสั่งสอนในรูปแบบต่างๆ ด้วย

17 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยเอื้อ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความขัดแย้งต่างๆในครอบครัว น่าจะผลักดันให้ออกมาหาเพื่อนภายนอกและนำไปสู่การ ดื่มเหล้า วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในงานประเพณีโดยเฉพาะปี ใหม่และสงกรานต์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่ม ของคนจำนวนมาก อย่างเช่นการลงแขก งานบวช งาน ศพ หรืองานแต่งงาน มักจะเป็นเงื่อนไขที่ชาวบ้านจะ มาร่วมสังสรรค์กันเลี้ยงเหล้ากัน ในทุกกรณีศึกษาสะท้อน ความคิดให้เห็นได้เด่นชัดว่า วัยรุ่นมักจะเลียนแบบผู้ใหญ่ ดื่มสุราในงานฉลองและงานเทศกาลต่างๆ

18 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยเอื้อ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุรา มีเหล้าและเบียร์ขายตาม ร้านค้าในหมู่บ้านทั่วไป ร้านขายของชำทุกร้านมักจะขาย เหล้าขาวและเบียร์โดยไม่สนใจการจำกัดอายุของผู้ซื้อ การบังคับใช้กฎหมายใช้ได้เฉพาะห้างสรรพสินค้าและ ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในเขตเมือง หรือร้านที่ขายสุรามียี่ห้อ เท่านั้นการเข้าถึงแหล่งสุราในชนบทจึงง่ายกว่าในเมือง

19 บทสังเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปัจจัยเสริม ปัจจัยเสริมที่เห็นเด่นชัด คือ ความเป็นแบบอย่างในการ ดื่มเหล้าของผู้ใหญ่ ที่กระตุ้นให้เด็กอยากเลียนแบบและ อยากลองดื่มเหล้าดูบ้าง นอกจากนี้ เมื่อทราบว่า ลูกหลานเริ่มดื่มบ้างหรือลองในครั้งแรก ก็มักจะไม่ห้าม ปรามอย่างจริงจัง บางคนกลับส่งเสริม ในงานบุญหรือ งานประเพณีต่างๆ หรือในงานวันเกิดของเพื่อนๆ ก็ อนุญาตให้กินเบียร์หรือเลี้ยงเบียร์เพื่อนได้ การดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ของเพื่อนผู้หญิงก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาใน สายตาของเพื่อนผู้ชาย ปัจจัยเสริมที่เห็นเด่นชัด คือ ความเป็นแบบอย่างในการ ดื่มเหล้าของผู้ใหญ่ ที่กระตุ้นให้เด็กอยากเลียนแบบและ อยากลองดื่มเหล้าดูบ้าง นอกจากนี้ เมื่อทราบว่า ลูกหลานเริ่มดื่มบ้างหรือลองในครั้งแรก ก็มักจะไม่ห้าม ปรามอย่างจริงจัง บางคนกลับส่งเสริม ในงานบุญหรือ งานประเพณีต่างๆ หรือในงานวันเกิดของเพื่อนๆ ก็ อนุญาตให้กินเบียร์หรือเลี้ยงเบียร์เพื่อนได้ การดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ของเพื่อนผู้หญิงก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาใน สายตาของเพื่อนผู้ชาย

20 สรุปเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้สึกท้าทายและอยากลอง ความเป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่ คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่เป็น เหตุปัจจัยพื้นฐาน โดยวัยรุ่นต้องการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมหลายๆ อย่างเพื่อแสดงความเป็นผู้ใหญ่ การ ดื่มเหล้าและการขับขี่รถเร็วเป็นพฤติกรรมที่เด็กวัยรุ่นรู้สึก ท้าทายและอยากลอง

21 สรุปเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับ ปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อมั่นว่าการดื่มเหล้าไม่ใช่สาเหตุของอุบัติเหตุ การ ดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดา ที่พบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย กรณีศึกษาทุกคนพูดเช่นเดียวกันว่า เมื่อดื่มเหล้าแล้วมักจะออกไปขี่รถเล่นกัน ในชนบทต้อง ใช้รถจักรยานยนต์ ไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นในการเดินทาง ไม่มีรถเมล์และไม่มีรถแท็กซี่ให้บริการ แม้จะกินเหล้าจน เมาก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน ไม่เช่นนั้นก็ต้องนอน บ้านเพื่อน กลับบ้านไม่ได้ เรื่องเมาแล้วไม่ขับจึงเป็นไป ไม่ได้ ถ้าไม่กลับบ้านอาจจะมีปัญหามากกว่าความ พยายามขี่รถกลับบ้านหลังดื่มเหล้า “เมื่อเมาแล้ว ก็ต้อง ขับ เพื่อกลับบ้าน”

22 ปัจจัยบุคคลแวดล้อม ครอบครัวและญาติ ครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ไม่สามารถทำ หน้าที่เลี้ยงดูลูกหลานได้ ครอบครัวยากจน ที่มีพ่อหรือ แม่ หรือทั้งพ่อและแม่อยู่ในภาวะที่ไม่ได้การรับการ ยอมรับนับถือจากเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่ญาติพี่น้อง เพื่อน วัยรุ่นนี้มักจะใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ และครอบครัว ชอบที่จะออกนอกบ้านไปพบปะสังสรรค์ กับเพื่อนมากกว่าที่จะอยู่ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน ครอบครัว เมื่อเข้ากลุ่มเพื่อน พฤติกรรมกลุ่มมีส่วนอย่าง มากในการผลักดันให้ร่วมกันทำพฤติกรรมเหล่านี้ และ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สนใจต่อคำว่ากล่าวตักเตือน หรือความห่วงใยของพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง สรุปเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับ

23 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของชุมชน แม้จะไม่มีสถานบันเทิงในรูปแบบ ต่างๆ แต่ด้วยเงื่อนไขทางสังคมที่ชุมชนให้การยอมรับว่า การดื่มเหล้าไม่ใช่ปัญหาสำคัญของชุมชน จึงเป็นรากฐาน ให้เกิดพฤติกรรมเมาแล้วขับในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในชุมชนที่มีแหล่งผลิตเหล้าพื้นบ้านหรือโรงกลั่น เหล้า ที่ทำให้คนในชุมชนสามารถหาซื้อสุราได้ง่ายและ ราคาถูก พฤติกรรมเมาแล้วขับหรือพฤติกรรมตั้งวงดื่มสุรา ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ปกติ สรุปเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับ

24 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมในการดื่มเหล้า “การดื่มเหล้าไม่ใช่เรื่อง เสียหาย” “การดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กผู้ชาย” “เราทำงานมีเงินได้แล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็น่าจะกินเหล้า ได้” “ใครๆ เขาก็กินกันทั้งหมู่บ้าน กินกันในงานต่างๆ ถ้า ดื่มเหล้าไม่ดีเค้าคงไม่ดื่มกัน” ค่านิยมในการดื่มเหล้า คนไทยในทุกภูมิภาคมีความนิยมดื่ม เหล้าในทุกโอกาส ทั้งมีความสุข ทุกข์โศก สนุกสนาน และยังมีการใช้เหล้าร่วมเป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่ใน พิธีกรรมและประเพณีต่างๆอยู่เสมอ เหล้าจึงมี ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยและกลไกทางสังคม มาโดยตลอด ทั้งในด้านวัฒนธรรมและประเพณี การดื่ม เหล้าไม่ใช่เรื่องเลวร้าย และไม่ใช่พฤติกรรมเบี่ยงเบน ตราบใดที่ดื่มแล้วไม่ไปเที่ยวระรานหรือสร้างความ เดือดร้อนให้แก่คนอื่นๆ ในชุมชน “การดื่มเหล้าไม่ใช่เรื่อง เสียหาย” “การดื่มเหล้าเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กผู้ชาย” “เราทำงานมีเงินได้แล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็น่าจะกินเหล้า ได้” “ใครๆ เขาก็กินกันทั้งหมู่บ้าน กินกันในงานต่างๆ ถ้า ดื่มเหล้าไม่ดีเค้าคงไม่ดื่มกัน” สรุปเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับ

25 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. การรณรงค์ในระดับครอบครัวและชุมชน 1.1 การรณรงค์ในระดับครอบครัว ควรมีการรณรงค์ให้ ครอบครัวได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการดื่ม สุรา เพราะการที่มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุราเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าครอบครัว จะกลายเป็น แบบอย่างให้ลูกหลานได้เห็นและลอกเลียนแบบ พฤติกรรม รวมทั้งการที่บางครอบครัวมักจะใช้ให้ ลูกหลานไปซื้อสุราให้ ยิ่งเป็นการผลักดันให้เด็กได้มี โอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับการดื่มสุรามากขึ้น ดังนั้น ครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ควรตระหนักว่า “ไม่อยากให้ลูกดื่มเหล้า ต้องไม่ดื่มให้เด็กเห็น และปะพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี” ข้อเสนอแนะ

26 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. การรณรงค์ในระดับครอบครัวและชุมชน 1.2 การรณรงค์ระดับชุมชน ควรมีการรณรงค์ในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักใน ปัญหาการดื่มแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็ก - การรณรงค์เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสุราให้แก่เด็กที่มี อายุต่ำกว่า 18 ปี อายุต่ำกว่า 18 ปี - ชุมชนควรร่วมกันรณรงค์ไม่ดื่มสุราในงานบุญหรืองาน ประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญประเพณีที่มีพิธีกรรม ประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญประเพณีที่มีพิธีกรรม ทางศาสนาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อลดช่องทางหรือโอกาสที่ ทางศาสนาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อลดช่องทางหรือโอกาสที่ เด็กจะเข้าไปสัมผัสกับการดื่มสุรา เด็กจะเข้าไปสัมผัสกับการดื่มสุรา - หน่วยงานสาธารณสุขชุมชนควรรณรงค์ให้ชาวบ้านได้มี ส่วนร่วมและตระหนักถึงโทษภัยของการดื่มสุรา รวมถึง ส่วนร่วมและตระหนักถึงโทษภัยของการดื่มสุรา รวมถึง การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับอย่างจริงจัง การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับอย่างจริงจัง ข้อเสนอแนะ

27 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. การรณรงค์ในระดับครอบครัวและชุมชน - - โรงเรียนควรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และ รณรงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเกิดความ ตระหนักในปัญหาการดื่มสุราและพฤติกรรมเมาไม่ขับ ตั้งแต่ยังเล็ก โดยอาจจะจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ท้องถิ่น เพื่อให้มีการเรียนการสอนกันอย่างจริงจังตั้งแต่ ในระดับประถมศึกษา - การรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมที่ว่า “การดื่มเหล้าเป็นเรื่อง ธรรมดาของเด็กผู้ชาย” หรือ “การดื่มเหล้าไม่ใช่เรื่อง เสียหาย” ข้อเสนอแนะ

28 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2. การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควรจะเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าย่อยใน ชุมชน เพื่อไม่ให้จำหน่ายเหล้าและบุหรี่แก่เด็กที่มีอายุต่ำ กว่า 18 ปี อย่างเด็ดขาด ในปัจจุบันร้านค้าย่อยในชุมชน ชนบทมีอิสระในการขายเหล้าและบุหรี่ ทั้งในเรื่องไม่จำกัด เวลาและไม่สนใจกับการขายให้เด็ก การบังคับใช้กฎหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเท่านั้น ผู้นำชุมชนและ กรรมการชุมชน รวมถึงชาวบ้านควรจะมีบทบาทในการ ควบคุมและตรวจสอบการจำหน่ายสุราและบุหรี่ของร้านค้า ในชุมชน อาจจะสร้างกฎของชุมชนขึ้นมา เป็นมาตรการ ควบคุมบังคับเฉพาะก็ได้ นอกจากนี้ชุมชนยังอาจจะมีการ สร้างกฎเกณฑ์หรือมาตรการกวดขันเรื่องเมาแล้วขับด้วย ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และเด็ก เพื่อความปลอดภัยและลด อุบัติเหตุในชุมชนจากกรณีเมาแล้วขับ ข้อเสนอแนะ

29 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 1. การจัดทำรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ประจำปีในระดับจังหวัด การกำหนดมาตรการให้แต่ละจังหวัดต้องทำรายงาน สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี และ รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจากกรณีเมาไม่ขับประจำปี พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานเหล่านี้ให้สาธารณชนทราบ ซึ่งจะ ทำให้เกิดการแข่งขันกันรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัดไม่ให้ เป็นจังหวัดขี้เมา และตานจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด โดยคาดหวังว่าการแข่งขันการรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัด เช่นนี้จะนำไปสู่การรณรงค์และดำเนินมาตรการต่างๆ อย่าง จริงจัง ข้อเสนอแนะ

30 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 2. การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นพฤติกรรมการดื่มสุรา และขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีอุปสรรคสำคัญในการ ดำเนินการหลายประการที่ส่งผลให้การศึกษาวิจัยไม่บรรลุ และครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่เดิม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งประเด็นที่ไม่สามารถคัดเลือกกรณีศึกษาที่เป็นเด็ก ต่ำกว่าอายุ 15 ปีได้ ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น ได้แก่ - ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่อาการหนักมากกว่าอาการ เล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ใน ของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถเข้าใจผลกระทบที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกรณีศึกษาในแง่มุมต่างๆ ทำให้ ยากต่อการคัดเลือกกรณีศึกษา ข้อเสนอแนะ

31 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 2. การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นพฤติกรรมการดื่มสุรา และขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี - ที่อยู่อาศัยของคนไข้กลุ่มที่อาการหนัก มักจะมีระยะ ทางไกลหรืออยู่ต่างจังหวัด อาจจะมีที่อยู่อาศัยห่างจาก โรงพยาบาลมากว่า 100 กิโลเมตรขึ้นไป เป็นผลให้เป็น อุปสรรคต่อการออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลสนามของผู้ร่วมวิจัย - ติดยึดกับข้อตกลงการวิจัยที่ให้พิจารณาเฉพาะผู้ขับขี่ จักรยานยนต์ที่ดื่มสุราเท่านั้น ทำให้ขอบเขตของการเลือก กรณีศึกษาแคบลง และหากรณีศึกษาได้ยาก - การติดตามผู้ป่วยรายวันทำได้ไม่สม่ำเสมอ เมื่อพบรายที่ น่าสนใจจึงตามไม่ทัน และเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้วจะ ติดต่อได้ยาก ข้อเสนอแนะ

32 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 2. การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นพฤติกรรมการดื่มสุรา และขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี - การติดตามผู้ป่วยรายวันทำได้ไม่สม่ำเสมอ เมื่อพบรายที่ น่าสนใจจึงตามไม่ทัน และเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้วจะ ติดต่อได้ยาก - ภาระงานประจำของผู้ร่วมวิจัยเองที่มีหลากหลายด้าน และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมถึงการเปลี่ยนผู้บริหารของหน่วยงาน ทำให้ต้องทุ่มเทการทำงานไปที่การแก้ปัญหาภายใน หน่วยงานสูง และมีเวลามาทำการศึกษาวิจัยได้จำกัด ข้อเสนอแนะ

33 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันนี้หรือในประเด็น ใกล้เคียงด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรจะต้องขจัดอุปสรรค และข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้สนใจ ศึกษาวิจัยควรจะตระหนักไว้คือการคัดเลือกผู้ร่วมวิจัยควร จะต้องพิถีพิถัน ภายใต้เงื่อนไขของกรอบเวลาการทำงาน และศักยภาพการวิจัยเชิงคุณภาพของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เพราะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพต้องการผู้ร่วมวิจัยที่ สมัครใจและพร้อมจะทุ่มเทการทำงานวิจัยด้วยตนเอง ใน กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยต้องให้เวลาและให้ ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูลชุมชนและกรณีศึกษา การ มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและการเดินทางเข้าสู่ชุมชน ย่อม กลายเป็นอุปสรรคพื้นฐานที่ทำให้การวิจัยไม่บรรลุผลสำเร็จ ข้อเสนอแนะ

34 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาสาเหตุและบริบท การเริ่มและพฤติกรรมการดื่มสุรา ของเด็กที่ดื่มแล้วขับ อายุต่ำกว่า 18 ปี นางนงนุช ตันติธรรม สำนักโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google