งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์ ตำบลไม่มีปัญหาเรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์ ตำบลไม่มีปัญหาเรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์ ตำบลไม่มีปัญหาเรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ

2 ผังจุดหมายปลายทาง ประชาชน 1. มีโครงการของ ประชาชน 2. มีระบบเฝ้า ระวังของชุมชน 3. มีมาตรการทาง สังคม 4. เด็กและ เยาวชนร่วมงาน 5. อปท. มีส่วนร่วม กระบวนการ 1. มีการสร้างระบบ สนับสนุน 2. มีกลไกการ ประสานงาน 3. มีระบบสื่อสารดี เข้าถึงครอบครัว 4. มีการบริหารจัดการ นวัตกรรม ภาคี 1. มีการสร้าง เครือข่าย 2. มีอปท. เข็ม แข็ง 3. มีระบบสื่อสาร ข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ พื้นฐาน 1. มีองค์กรร่วมมือที่ เข้มแข็ง 2. มีระบบข้อมูลดี 3. มีการพัฒนา บุคลากร

3 พื้นฐาน กระบว นการ ภาคี ประชา ชน เทคโนโลยีขององค์กรสมรรถนะขององค์กรบรรยากาศที่เอื้ออำนวย จัดระบบข้อมูลทันสมัย ใช้แผนการพัฒนาบุคลากร / แกนนำ สร้างระบบสนับสนุน / บริการจัดระบบการสื่อสารบริหารเครือข่ายแบบธรรมาภิบาล สธ / กรม คร. ฯลฯ / สสส / สปสช อปท เข้มแข็งประชาคมมีบทบาท มีระบบสนับสนุน / เฝ้าระวังของชุมชนชุมชนมีทักษะวางแผนชุมชน มีโครงการของชุมชน ลดปัญหา ไข้เลือดออก ควบคุมโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต HT&DM อุบัติเหตุลดลง การควบคุม วัณโรคดีขึ้น ป้องกัน โรคไข้หวัดนก โรคท้องร่วง 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13

4 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการตำบล โครงการชุมชน โดยประชาชนมีบทบาท ประชาชนมีจิตสำนึกมี ส่วนร่วมโครงการชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ / เอกชนสนับสนุน ภาคีเครือข่ายมีบทบาทร่วม ในกิจกรรม การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีการเฝ้าระวังโรคต่าง ศูนย์ประสานงานที่ดี ระบบข้อมูลพื้นฐานที่ ทันสมัย และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะของคน องค์กรมีวัฒนธรรมเข้มแข็ง ระบบติดตาม ประเมินผลที่ดี 1 2 3 4 นาย เฮง. น. ส. ชำนาญ น. ส. มี น. ส. ดี

5 ประเมิน กระบวนการ 1. การพัฒนาฐานรากแข็งแกร่ง 1.1 บุคลากรมีความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับพื้นที่ 1.3 ประชุม วิเคราะห์ สรุปปัญหาเป็นประจำ 1.4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร 1. การพัฒนาฐานรากแข็งแกร่ง 1.1 บุคลากรมีความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับพื้นที่ 1.3 ประชุม วิเคราะห์ สรุปปัญหาเป็นประจำ 1.4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร

6 ประเมิน กระบวนการ ( ต่อ ) 2. กระบวนการบริหารจัดการ 2.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับระบบ 2.2 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับระบบ 2.3 พันธมิตร / เครือข่าย มีการประสาน และร่วมจัดบริการ 2.4 มีการจัดระบบการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ 2. กระบวนการบริหารจัดการ 2.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับระบบ 2.2 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับระบบ 2.3 พันธมิตร / เครือข่าย มีการประสาน และร่วมจัดบริการ 2.4 มีการจัดระบบการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ

7 ประเมิน กระบวนการ ( ต่อ ) 3. ภาคีพันธมิตรแข็งแกร่ง 3.1 อปท. มีส่วนร่วมในการดำเนินการ สนับสนุน ตรวจสอบและประเมิน 3.2 ผู้ประกอบการและแกนนำทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินการ 3.3 มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางสุขภาพของ ปชช. 3. ภาคีพันธมิตรแข็งแกร่ง 3.1 อปท. มีส่วนร่วมในการดำเนินการ สนับสนุน ตรวจสอบและประเมิน 3.2 ผู้ประกอบการและแกนนำทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินการ 3.3 มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางสุขภาพของ ปชช.

8 ประเมิน กระบวนการ ( ต่อ ) 4. ด้านประชาชนและคุณค่า 4.1 ชุมชนดำเนินการตามแผนพัฒนาด้วยตนเอง 4.2 มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในสังคม 4. ด้านประชาชนและคุณค่า 4.1 ชุมชนดำเนินการตามแผนพัฒนาด้วยตนเอง 4.2 มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในสังคม

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์ ตำบลไม่มีปัญหาเรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google