งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์
ตำบลไม่มีปัญหาเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2 ผังจุดหมายปลายทาง ประชาชน 1. มีโครงการของประชาชน 2. มีระบบเฝ้าระวังของชุมชน 3. มีมาตรการทางสังคม 4. เด็กและเยาวชนร่วมงาน 5. อปท.มีส่วนร่วม กระบวนการ 1. มีการสร้างระบบสนับสนุน 2. มีกลไกการประสานงาน 3. มีระบบสื่อสารดีเข้าถึงครอบครัว 4. มีการบริหารจัดการนวัตกรรม ภาคี 1. มีการสร้างเครือข่าย 2. มีอปท.เข็มแข็ง 3. มีระบบสื่อสารข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ พื้นฐาน 1. มีองค์กรร่วมมือที่เข้มแข็ง 2. มีระบบข้อมูลดี 3. มีการพัฒนาบุคลากร

3 ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน
ลดปัญหา ไข้เลือดออก ควบคุมโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต อุบัติเหตุลดลง HT&DM ป้องกัน โรคไข้หวัดนก การควบคุม วัณโรคดีขึ้น โรคท้องร่วง 12 มีโครงการของชุมชน 13 ประชาชน มีระบบสนับสนุน/เฝ้าระวังของชุมชน 14 ชุมชนมีทักษะวางแผนชุมชน 10 9 อปท เข้มแข็ง ประชาคมมีบทบาท ภาคี สธ/กรม คร.ฯลฯ/สสส/สปสช 11 6 8 7 กระบวนการ จัดระบบการสื่อสาร สร้างระบบสนับสนุน/บริการ บริหารเครือข่ายแบบธรรมาภิบาล 5 3 4 เทคโนโลยีขององค์กร สมรรถนะขององค์กร บรรยากาศที่เอื้ออำนวย 1 พื้นฐาน จัดระบบข้อมูลทันสมัย ใช้แผนการพัฒนาบุคลากร/แกนนำ 2

4 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการตำบล
โครงการชุมชน โดยประชาชนมีบทบาท ประชาชนมีจิตสำนึกมี ส่วนร่วมโครงการชุมชน ประชาชนมีการเฝ้าระวังโรคต่าง น.ส.ดี น.ส.มี 3 ภาคีเครือข่ายมีบทบาทร่วม ในกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชนสนับสนุน 1 การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี ระบบติดตามประเมินผลที่ดี 4 นายเฮง. น.ส.ชำนาญ ศูนย์ประสานงานที่ดี 2 ระบบข้อมูลพื้นฐานที่ ทันสมัย และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะของคน องค์กรมีวัฒนธรรมเข้มแข็ง

5 ประเมินกระบวนการ 1. การพัฒนาฐานรากแข็งแกร่ง
1.1 บุคลากรมีความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับพื้นที่ 1.3 ประชุม วิเคราะห์ สรุปปัญหาเป็นประจำ 1.4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร

6 ประเมินกระบวนการ (ต่อ)
2. กระบวนการบริหารจัดการ 2.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับระบบ 2.2 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับระบบ 2.3 พันธมิตร/เครือข่าย มีการประสาน และร่วมจัดบริการ 2.4 มีการจัดระบบการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ

7 ประเมินกระบวนการ (ต่อ)
3. ภาคีพันธมิตรแข็งแกร่ง 3.1 อปท.มีส่วนร่วมในการดำเนินการ สนับสนุน ตรวจสอบและประเมิน 3.2 ผู้ประกอบการและแกนนำทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินการ 3.3 มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางสุขภาพของ ปชช.

8 ประเมินกระบวนการ (ต่อ)
4. ด้านประชาชนและคุณค่า 4.1 ชุมชนดำเนินการตามแผนพัฒนาด้วยตนเอง 4.2 มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในสังคม

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google