งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรค ไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา โดย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรค ไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา โดย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรค ไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา โดย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน Epidemiologic Triad Host Environment Agent (Vector)

3 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร

4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2555 จำแนกตามกลุ่มอายุ ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555)

5 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2556 จำแนกตามกลุ่มอายุ ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556)

6 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2557 จำแนกตามกลุ่มอายุ ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มีนาคม 2557)

7 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2555 จำแนกตามกลุ่มอายุ ( ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2555)

8 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2556 จำแนกตามกลุ่มอายุ ( ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2556)

9 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน ศูนย์กำจัดมูลฝอยปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม 3. ศูนย์กำจัดมูลฝอย สายไหม ( ท่าแร้ง )

10 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน

11 ปริมาณใช้มูลฝอย เปรียบเทียบอัตราป่วย ไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2555

12 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน ปริมาณใช้มูลฝอย เปรียบเทียบอัตราป่วย ไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2556

13 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI ) ในชุมชน เปรียบเทียบค่า ดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI ) ในโรงเรียน กรุงเทพมหานคร ปี 2555 - 2556

14 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ชุมชน

15 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ชุมชน

16 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ชุมชน

17 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ศาสนสถาน

18 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ศาสนสถาน

19 แคมป์ก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

20 แคมป์ก่อสร้าง

21 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แคมป์ก่อสร้าง

22 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แคมป์ก่อสร้าง

23 สถานประกอบการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

24 สถานประกอบการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

25 สถานประกอบการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

26 สถานประกอบการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

27 สถานประกอบการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

28 โรงเรียน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

29 โรงเรียน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

30 โรงเรียน

31 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โรงเรียน

32 สถานพยาบาล สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

33 สถานพยาบาล สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

34 สถานพยาบาล สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

35 การจัดการ ยางรถยนต์

36

37 นวัตกรรม ยางรถยนต์


ดาวน์โหลด ppt จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรค ไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา โดย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google