งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา โดย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน Epidemiologic Triad Host Agent (Vector) Environment

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร

4 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2555 จำแนกตามกลุ่มอายุ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ธันวาคม 2555)

5 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2556 จำแนกตามกลุ่มอายุ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ธันวาคม 2556)

6 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2557 จำแนกตามกลุ่มอายุ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มีนาคม 2557)

7 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2555 จำแนกตามกลุ่มอายุ (ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พฤษภาคม 2555)

8 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2556 จำแนกตามกลุ่มอายุ (ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พฤษภาคม 2556)

9 ศูนย์กำจัดมูลฝอยปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน ศูนย์กำจัดมูลฝอยปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง 1. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 2. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 3. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง)

10 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน

11 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน ปริมาณใช้มูลฝอย เปรียบเทียบอัตราป่วยไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2555

12 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน ปริมาณใช้มูลฝอย เปรียบเทียบอัตราป่วยไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร ปี 2556

13 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2554 - 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกรายเดือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI ) ในชุมชน เปรียบเทียบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI ) ในโรงเรียน กรุงเทพมหานคร ปี

14 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ชุมชน

15 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ชุมชน

16 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ชุมชน

17 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ศาสนสถาน

18 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ศาสนสถาน

19 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
แคมป์ก่อสร้าง

20 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
แคมป์ก่อสร้าง

21 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
แคมป์ก่อสร้าง

22 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
แคมป์ก่อสร้าง

23 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานประกอบการ

24 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานประกอบการ

25 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานประกอบการ

26 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานประกอบการ

27 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานประกอบการ

28 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียน

29 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียน

30 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียน

31 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียน

32 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานพยาบาล

33 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานพยาบาล

34 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
สถานพยาบาล

35 การจัดการ ยางรถยนต์

36 การจัดการ ยางรถยนต์

37 นวัตกรรม ยางรถยนต์


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่เรียนรู้จากการควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google