งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่. สิ่งที่เป็นอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่. สิ่งที่เป็นอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่

2

3 สิ่งที่เป็นอยู่

4 รพสต. กสธ สสอ สสจ สปสช อบต สคร การเมือง มหาดไทย สภาฯ สสจ รพช. สภาพปัจจุบันของ รพสต. และ รพช.

5 วิธีเอาตัวรอดในปัจจุบัน เดินตามช่อง มองแค่ที่เห็น เน้นตัวชี้วัด วิสัยทัศน์เอาไว้ท่องจำ งานที่ทำไม่มีความหมาย จริง หรือไม่

6 Team (ไม่) Work

7

8

9

10

11

12

13 Health status ขณะนี้ของประชาชนดีขึ้น จริงหรือ ?? มีโครงการมากมาย เช่น คัดกรอง dm,ht โปรแกรมสำรวจมีมาก จนท. ประชุมมากจนไม่มีเวลาทำงาน ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำรายงาน (kpi) ข้อมูลดูดี มีจำนวนมาก แต่ไม่เป็นจริง ( ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ) แก้ปัญหาปลายเหตุ เช่น ต่างด้าว อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่มีอยู่ ใช้ไม่ได้, ไม่ได้ใช้ ( ค่ายลูกเสือ,EIA,HIA, อาหาร ) มีคนให้คำแนะนำ วิชาการมาก แต่ไม่มีคนทำหรือแก้ปัญหาไม่ได้ สธ. รับมาเป็นพระเอกมากไปทำให้ลดบทบาทคนอื่น

14 ภาพที่อยากเห็น

15 Essential Care 1. ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องพึ่งพา สามารถได้รับการดูแล ได้ในชุมชน และที่บ้าน 2. โรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หืด ถุงลมปอดโป่งพอง วัณโรคปอด เอดส์ โรคไต โรคตับ มะเร็ง) 3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ 4. งานส่งเสริมสุขภาพ - ป้องกันโรค - ควบคุมโรค - คัดกรองโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก อาชีวอนามัย 5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 6. สุขภาพฟัน 7. โรคจิตเวช - สุขภาพจิต 8. ผู้พิการ ( อัมพาต เบาหวานถูกตัดเท้า แผลเรื้อรัง) 9. เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนยากคนจน 10. ผู้ป่วยระยะท้าย ที่มา อ. สุรเกียรติ อาชานุภาพ

16 เปลี่ยนจาก “รักษาโรค” เป็น “ดูแลความทุกข์” Suffer เป็นแนวคิดที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ทุกคนที่ส่วนร่วมได้ง่าย เพราะ suffer ไม่มีใครเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมโยงองค์รวมได้ง่าย เร้าความรู้สึกดี (empathy) และความรู้สึกอยากช่วยเหลือได้ง่าย Suffering

17 ภาพที่อยากเห็น health status ของประชาชนดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาวะ จนท. มีเวลา ทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการทุกระดับ ( จริงๆ ) ทำให้เกิด information innovation intregation ที่ ใช้ได้ใน บริบทจริงๆ ช่วยกันแก้ปัญหา ( ไม่ใช่ว่าไม่รู้ แต่ทำไม่สำเร็จ อยากหาคนช่วยทำ ) เป็นปัญหาร่วม ไม่ใช่ปัญหาเราคนเดียวหรือเราเป็นคนบอกปัญหาคนอื่น อย่างเดียว

18 Expect to See Like to See Love to See สุขภาวะ ๑. ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม ๒. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓. สนับสนุนงบประมาณ ๔. ร่วมคิด วางแผน ร่วมดำเนินการ ๕. คิด วางแผน ดำเนินการเอง สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง การร่วมมือของทุกภาคส่วน สาธารณสุข, อปท., ภาคประชาชน, หน่วยงานต่างๆ

19 เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ District Health System District Health System การทำงานร่วมกันของ การทำงานร่วมกันของ รพ. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ ประชาสังคม

20 vision District Health System:DHS

21 District Health System เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

22 THE END


ดาวน์โหลด ppt ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่. สิ่งที่เป็นอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google