งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ หมอกควัน : บทพิสูจน์ความ ร่วมมือ ระหว่างประเทศ ” โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ หมอกควัน : บทพิสูจน์ความ ร่วมมือ ระหว่างประเทศ ” โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ หมอกควัน : บทพิสูจน์ความ ร่วมมือ ระหว่างประเทศ ” โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์ 1

2 ไฟป่า 2

3 3

4 หมอกควัน 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 สภาพที่ตั้งของ กลุ่มประเทศ อาเซียน 9

10 10

11 สถานการณ์ หมอกควันข้ามแดน 11

12 ทิศทางลมของกลุ่ม ประเทศอาเซียน 12

13 ปัญหาหมอกควันข้าม แดน สาเหตุ : เกิดจาก ไฟป่า 13

14 ผลกระทบจากหมอก ควัน ด้านสุขภาพ ทำให้ระคายเคือง แสบตา กระทบต่อ ระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพจิต 14

15 ด้านการ คมนาคม ทำให้ทัศนวิสัยใน การคมนาคมไม่ดี ผลกระทบจากหมอก ควัน 15

16 ผลกระทบจากหมอก ควัน ด้านการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว ลดลง 16

17 ความร่วมมือของประเทศ สมาชิกอาเซียน ตื่นตัว ตั้งแต่ปี 2523 ตั้งทีม “Haze Technical Task Force (HTTF)” ในปี 2538 ทีม HTTF จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกัน “Regional Haze Action Plan (RHAP)” ประกอบด้วย 1) แผนป้องกัน (Prevention) 2) แผนเฝ้าระวัง (Monitoring) 3) แผนสู้และบรรเทาภัย (Capability and Mitigation) ** RHAP เป็นข้อปฏิบัติอย่างหลวมๆ ไม่มี ผลบังคับทางกฎหมาย ** ทีม HTTF จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกัน “Regional Haze Action Plan (RHAP)” ประกอบด้วย 1) แผนป้องกัน (Prevention) 2) แผนเฝ้าระวัง (Monitoring) 3) แผนสู้และบรรเทาภัย (Capability and Mitigation) ** RHAP เป็นข้อปฏิบัติอย่างหลวมๆ ไม่มี ผลบังคับทางกฎหมาย ** 17

18 ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจาก หมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ; AATHP) ** เป็นการยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้น ( ปี 2543) ยกเลิก RHAP** *** ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง ประเทศฉบับแรกในโลกที่ผูกมัดประเทศสมาชิก ให้ช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันร่วมกันโดย ทั้งดำเนินการด้วยตนเองและร่วมกับประเทศ ภาคีอื่น ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามแล้วในปี 2545 และได้ให้ สัตยาบันแล้ว 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศ อินโดนีเซีย ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจาก หมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ; AATHP) ** เป็นการยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้น ( ปี 2543) ยกเลิก RHAP** *** ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง ประเทศฉบับแรกในโลกที่ผูกมัดประเทศสมาชิก ให้ช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันร่วมกันโดย ทั้งดำเนินการด้วยตนเองและร่วมกับประเทศ ภาคีอื่น ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามแล้วในปี 2545 และได้ให้ สัตยาบันแล้ว 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศ อินโดนีเซีย ยกระดับความร่วมมือ 18

19 การประชุม Conference of the Parties (COP) คือ ประเทศภาคี 10 ประเทศ อาเซียน แบ่งเป็นอนุภาคย่อย 1. การประชุมคณะทำงานด้านไฟป่าและ หมอกควันสำหรับ อนุภูมิภาคแม่โขง 5 ประเทศ ลาว เมียนม่าร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย 2. การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม และ คณะทำงาน 5 ประเทศ แถบเส้นศูนย์ สูตร เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้าม แดน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 19

20 บทวิเคราะห์จากสภาที่ปรึกษา ฯ กรณีความร่วมมือการ แก้ปัญหาหมอกควัน ของกลุ่มประเทศภูมิภา อาเซียน 20

21 บทพิสูจน์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 1. ระดับการประชุมสูงสุดได้รับ การพิจารณาอย่างจริงจังจาก สมาชิก 2. ระดับนโยบายยังเป็นการแยก ส่วนปฏิบัติตามอนุภูมิภาค 3. ระดับปฏิบัติยังคงเป็นการ ช่วยเหลือตนเองตามศักยภาพ ของประเทศนั้นๆ 21

22 ข้อเสนอแนะ ของ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 22

23 1. ด้านการประสานความ ร่วมมือระหว่างประเทศ 23

24 2. ด้านการเผยแพร่ นำเสนอโครงการปิดทองหลัง พระ เป็นน่านโมเดล 24

25 25

26 3. ด้านการสนับสนุนให้ใช้สถาบัน วิชาการเป็นผู้ประสานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 26

27 4. ด้านการสนับสนุน เทคโนโลยี 27

28 ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ 28


ดาวน์โหลด ppt “ หมอกควัน : บทพิสูจน์ความ ร่วมมือ ระหว่างประเทศ ” โดย ดร. นิวัตร ตันตยา นุสรณ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google