งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินเดือน Salaries เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General ’ s Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินเดือน Salaries เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General ’ s Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินเดือน Salaries เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General ’ s Department

2 เงินเดือน คความหมาย สสิทธิการรับ กการงดจ่าย เเงินเดือนระหว่าง ลา เเงินช่วยพิเศษ บบัญชีถือจ่าย กการจ่ายเงินเดือน ผ่านธนาคาร

3 ความหมาย เงินเดือน ???

4 ความหมายของ เงินเดือน เงินเดือน / เงินอื่น มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน จ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประเภทเงินเดือน

5 มีความหมายเป็น 2 นัย คือ ตามบัญชีแนบท้าย พระราชบัญญัติเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มประเภทต่างๆ เช่น พ. ส. ร. / พ. ป. ผ. / พ. ค. ว. / เบี้ย กันดาร / เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

6 สิทธิการรับ เงินเดือน

7 1. ปฏิบัติราชการ 2. บรรจุใหม่ 3. แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน 4. เลื่อนขั้นเงินเดือน 5. กลับเข้ารับราชการใหม่ 6. ตาย สิทธิการรับ เงินเดือน

8 งดจ่ายเงิน เดือน !!!

9 การงดจ่าย เงินเดือน ละทิ้ง / หนีราชการ ลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกไว้ ก่อน อุทธรณ์คำสั่ง

10 ถูกควบคุมตัวตามคำ พิพากษา ถูกควบคุมตัวใน คดีอาญา ถูกจับตัวขณะปฏิบัติ หน้าที่ เกษียณ ตาย การงดจ่าย เงินเดือน

11 เงินเดือน ระหว่างลา

12 1. ลาป่วย เจ็บป่วยธรรมดา เจ็บป่วยเพราะ ปฏิบัติราชการ 2. ลาคลอดบุตร 3. ลากิจส่วนตัว 4. ลาพักผ่อนประจำปี 5. ลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย์

13 6. ลาไปรับการตรวจ เลือก / เข้ารับการ เตรียมพล 7. ลาศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย 8. ลาไปปฏิบัติงานใน องค์การระหว่าง ประเทศ 9. ลาติดตามคู่สมรส เงินเดือน ระหว่างลา

14 เงินช่วย พิเศษ

15 เงินเพิ่มพิเศษ เงินช่วยเหลือจัดการศพ หลักเกณฑ์การจ่าย – สามเท่าของเงินเดือนและ – สามเท่าของเงินเพิ่ม พ. ส. ร. / พ. ป. ผ. / พ. ค. ว. และค่าฝ่าอันตราย

16 ผู้มีสิทธิรับเงินช่วย พิเศษ 1. บุคคลซึ่งผู้ตายแสดง เจตนา 2. บุคคลที่กฎหมาย กำหนด – คู่สมรส – บุตร – บิดา / มารดา เงินช่วย พิเศษ

17 เงื่อนไขการจ่าย ถ้ามีบุคคลตามข้อ 1 บุคคลตามข้อ 2 ไม่มีสิทธิได้รับ กรณีจ่ายให้แก่บุคคลตาม ข้อ 2 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  บุคคลในลำดับก่อนมีสิทธิ ก่อน  ลำดับเดียวกันจ่ายแก่ผู้ได้รับ มอบหมาย / จัดการศพ เงินช่วย พิเศษ

18 ระยะเวลาที่ขอรับ ระยะเวลาที่ขอรับ ภายใน 1 ปี นับจากวันตาย นับจากวันสิ้นสุด วันถูกสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน การอุทธรณ์คำสั่ง เงินช่วย พิเศษ

19 บัญชีถือจ่าย เงินเดือน

20 1. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นตาม กฎหมาย ระเบียบ มติครม. 2. ควบคุมมิให้ใช้จ่ายเกินวงเงิน งบประมาณ วิธีการจัดทำ กรมบัญชีกลา งจัดทำ ส่วนราชการ จัดทำ

21 ประโยชน์ของ บัญชีถือ จ่าย 1. เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย 2. ควบคุมอัตรากำลัง 3. ฐานตั้งงบประมาณ 4. ฐานข้อมูลจัดสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์

22  รายตัว  รายอัตรา บัญชีถือจ่ายมี 2 แบบ บัญชีถือจ่ายมี 3 ประเภท 1. บัญชีถือจ่ายประจำปี ( ปกติ ) 2. บัญชีถือจ่ายประจำปี ชั่วคราว 3. บัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม

23 การจ่ายเงินเดือน ผ่านธนาคาร

24 มี 3 วิธี 1. จ่ายเป็นเช็ค ขั้นตอน 1. ส่วนราชการเปิดบัญชี กระแสรายวัน 2. จ่ายเช็ค ธปท. เข้า บัญชี 1 3. จ่ายเช็ค ธนาคาร 1 ให้ ข้าราชการ การจ่ายเงินเดือน ผ่านธนาคาร

25 2. โอนเข้าบัญชี รายบุคคล ขั้นตอน 1. เปิดบัญชีเงิน ฝาก 2. แจ้งเลขที่บัญชี ต่อกองคลัง 3. แจ้ง รายละเอียดต่อ ธนาคาร 4. เบิกเงินจาก ธนาคาร

26 การจ่ายเงินเดือน ผ่านธนาคาร 3. โอนเข้าบัญชี สหกรณ์ ขั้นตอน เช่นเดียวกับวิธีที่ 2 เปลี่ยนจากธนาคาร พาณิชย์เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt เงินเดือน Salaries เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General ’ s Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google