งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
เงินเดือน Salaries กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

2 เงินเดือน ความหมาย สิทธิการรับ การงดจ่าย เงินเดือนระหว่างลา
เงินช่วยพิเศษ บัญชีถือจ่าย การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร

3 ความหมาย เงินเดือน ???

4 ความหมายของเงินเดือน
เงินเดือน / เงินอื่น มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทเงินเดือน

5 มีความหมายเป็น 2 นัย คือ
ตามบัญชีแนบท้าย พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มประเภทต่างๆ เช่น พ.ส.ร. / พ.ป.ผ. / พ.ค.ว. / เบี้ยกันดาร / เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

6 สิทธิการรับเงินเดือน

7 สิทธิการรับเงินเดือน
ปฏิบัติราชการ บรรจุใหม่ แต่งตั้ง เลื่อน โยกย้าย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือน กลับเข้ารับราชการใหม่ ตาย

8 งดจ่ายเงินเดือน !!!

9 การงดจ่ายเงินเดือน ละทิ้ง / หนีราชการ ลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก
ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน อุทธรณ์คำสั่ง

10 การงดจ่ายเงินเดือน ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษา ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา
ถูกจับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ เกษียณ ตาย

11 เงินเดือนระหว่างลา

12 เงินเดือนระหว่างลา ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี
เจ็บป่วยธรรมดา เจ็บป่วยเพราะปฏิบัติราชการ ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี ลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย์

13 เงินเดือนระหว่างลา ลาไปรับการตรวจเลือก / เข้ารับการเตรียมพล
ลาศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ลาติดตามคู่สมรส

14 เงินช่วยพิเศษ

15 เงินเพิ่มพิเศษ เงินช่วยเหลือจัดการศพ
หลักเกณฑ์การจ่าย สามเท่าของเงินเดือนและ สามเท่าของเงินเพิ่ม พ.ส.ร. / พ.ป.ผ. / พ.ค.ว. และค่าฝ่าอันตราย

16 เงินช่วยพิเศษ ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ บุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนา
บุคคลที่กฎหมายกำหนด คู่สมรส บุตร บิดา / มารดา

17 เงินช่วยพิเศษ เงื่อนไขการจ่าย กรณีจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 2
ถ้ามีบุคคลตามข้อ 1 บุคคลตามข้อ 2 ไม่มีสิทธิได้รับ กรณีจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 2 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ บุคคลในลำดับก่อนมีสิทธิก่อน ลำดับเดียวกันจ่ายแก่ผู้ได้รับมอบหมาย / จัดการศพ

18 เงินช่วยพิเศษ ระยะเวลาที่ขอรับ ภายใน 1 ปี นับจากวันตาย
นับจากวันสิ้นสุด วันถูกสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน การอุทธรณ์คำสั่ง

19 บัญชีถือจ่ายเงินเดือน

20 บัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ มติครม. ควบคุมมิให้ใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ วิธีการจัดทำ กรมบัญชีกลางจัดทำ ส่วนราชการจัดทำ

21 ประโยชน์ของ บัญชีถือจ่าย
ประโยชน์ของ บัญชีถือจ่าย เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ควบคุมอัตรากำลัง ฐานตั้งงบประมาณ ฐานข้อมูลจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

22 บัญชีถือจ่ายมี 3 ประเภท
บัญชีถือจ่ายมี 2 แบบ รายตัว รายอัตรา บัญชีถือจ่ายมี 3 ประเภท บัญชีถือจ่ายประจำปี (ปกติ) บัญชีถือจ่ายประจำปีชั่วคราว บัญชีถือจ่ายเพิ่มเติม

23 การจ่ายเงินเดือน ผ่านธนาคาร

24 การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
มี 3 วิธี จ่ายเป็นเช็ค ขั้นตอน 1. ส่วนราชการเปิดบัญชีกระแสรายวัน 2. จ่ายเช็ค ธปท. เข้าบัญชี 1 3. จ่ายเช็ค ธนาคาร 1 ให้ข้าราชการ

25 การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
โอนเข้าบัญชีรายบุคคล ขั้นตอน 1. เปิดบัญชีเงินฝาก 2. แจ้งเลขที่บัญชีต่อกองคลัง 3. แจ้งรายละเอียดต่อธนาคาร 4. เบิกเงินจากธนาคาร

26 การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ ขั้นตอนเช่นเดียวกับวิธีที่ 2 เปลี่ยนจากธนาคารพาณิชย์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google