งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงษ์กลาง กุดวงษา และคณะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน การใช้ระบาดวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ (กรณีการสอบสวนอหิวาตกโรค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงษ์กลาง กุดวงษา และคณะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน การใช้ระบาดวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ (กรณีการสอบสวนอหิวาตกโรค)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงษ์กลาง กุดวงษา และคณะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน การใช้ระบาดวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ (กรณีการสอบสวนอหิวาตกโรค)

2 ความเป็นมา 8 มิถุนายน 2553 ศูนย์ระบาดวิทยา อำเภอเชียงยืน ได้รับแจ้งจากงานระบาดวิทยา สสจ. มหาสารคาม พบผู้ป่วยยืนยันอหิวาตกโรค (Vibrio Cholerae El Tor Ogawa) ตำบลเสือ เฒ่า 2 ราย เริ่มป่วย 6 มิถุนายน 2553 รักษาที่ โรงพยาบาลเชียงยืน 7 มิถุนายน 2553 10 มิถุนายน 2553 โรคได้กระจายไปทุก ตำบลของอำเภอ 1 กรกฎาคม 2553 พบผู้ป่วย 2 ราย สุดท้าย

3 ลักษณะการกระจายของโรค ผู้ป่วยทั้งสิ้น 95 ราย (active cases 15, carrier 45) อัตราป่วย 154.58 ต่อประชากรแสนคน เป็นเพศหญิง 55 ราย ( ร้อยละ 57.9 ) อายุระหว่าง 2 – 82 ปี มัธยฐานอายุ 46 ปี

4 รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรค ตามวัน เริ่มป่วย อำเภอเชียงยืน วันที่ 4 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2553 จำนวน ( ราย ) เดือน ปิดและปรับปรุง ห้องสุขา ออกสอบสวน โรค ระยะเฝ้า ระวังโรค ผู้ป่วยราย แรก 27 วัน โรค สงบ

5 เกิดโรคทั้งสิ้น 38 หมู่บ้านใน 116 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 8 ตำบล

6 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (Case- Case comparison) เมื่อหาความสัมพันธ์ของการรับประทานอาหาร จากตลาดเช้ากับการเกิดโรค แบบแหล่งโรคร่วมในระยะแรกของการระบาดพบว่า มีค่า Odds ratio 2.84 (95 % CI 0.99-8.21) แสดงให้เห็นว่า การ รับประทานอาหารที่ซื้อมาจากตลาดเช้า น่าจะเป็นสาเหตุของการระบาด ในครั้งนี้ ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยง กับช่วงเวลาของการระบาด ปัจจัยเสี่ยงผู้ที่ป่วย 4-13 มิ. ย.53 ผู้ที่ป่วย 14 มิ. ย -1 ก. ค.2553 OR95 % CI รับประทา น ไม่ รับประทาน รับประทานไม่ รับประทาน อาหารจาก ตลาดเช้า 531416122.840.99- 8.21

7 การสำรวจสุขาภิบาลอาหารและ สิ่งแวดล้อม สุ่มเก็บอาหารจากตลาดส่งตรวจ 17 รายการไม่พบเชื้อ ประปาผิวดินเทศบาลเชียงยืน คลอรีน ตกค้าง มีค่า 0.1 ppm เก็บน้ำตรวจไม่พบเชื้อ ขาดการล้างตลาดสดมาประมาณ 1 เดือน ห้องสุขาตลาดสดเช้ามีบ่อเกรอะแตก

8

9 มาตรการควบคุมและป้องกันโรค

10 ด้านการบริหารจัดการทีม  ประชุม War Room ระดับอำเภอในช่วง บ่ายของทุกวัน  จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานควบคุมป้องกัน โรคที่ 6 ขอแก่น จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสอบสวน แนวทางเฝ้า ระวังควบคุมโรค แนวทางการรักษา และ แนวทางติดตามผู้ป่วยและพาหะ

11 ด้านการควบคุมป้องกันโรค ประสานปศุสัตว์อำเภอเพื่อตรวจสุขภาพคนงานใน โรงงานฆ่าสัตว์และการเก็บ RSC พาหะนักเรียนแนะนำให้หยุดเรียนและผู้ขายอาหาร ทุกรายให้หยุดขายอาหารจนกว่าผลตรวจจะไม่พบ เชื้อติดต่อกัน 3 วัน ติดตามการกินยาผู้ป่วยและพาหะทุกรายจนผลการ ตรวจไม่พบเชื้อ Vibrio cholerae ล้างห้องน้ำโดยคลอรีน 100 ppm ที่บ้านผู้ป่วย พาหะ และหมู่บ้านเกิดโรค โดยให้ อสม. ดำเนินการล้างทุกหลังคาเรือน แยกหอผู้ป่วยอหิวาตกโรคกับผู้ป่วยทั่วไปและมีเจล แอลกอฮอล์ล้างมือ

12

13 การให้สุขศึกษาเชิงรุกหลากหลาย รูปแบบ  แจ้งสถานการณ์การระบาดผ่านทางคลื่นวิทยุใน ท้องถิ่น  รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วิ่งและจอดในแหล่ง ชุมชน ตลาดเช้า, เย็น  ผลิตแผ่นพับเกี่ยวกับการป้องกันโรคอหิวาตกโรค และป้ายไวนิลขนาดใหญ่  อสม. แจ้งข่าว ให้คำแนะนำการป้องกันโรคใน พื้นที่ เคาะประตูบ้าน  หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษาแก่ผู้ เข้ารับบริการในสถานพยาบาล

14

15 การดำเนินงานด้านสุขาภิบาล  ประสานงานประปาอำเภอในการเติมคลอรีน น้ำประปาให้มีปริมาณ คลอรีนตกค้าง 1 ppm ตรวจเช็คระดับคลอรีน ตกค้างสม่ำเสมอ  มีมาตรการเติมคลอรีนในบ่อน้ำหรือภาชนะบรรจุ น้ำในชุมชนที่มีผู้ป่วยและ พื้นที่ที่เสี่ยง  ประสานเทศบาลในการล้างตลาดสด 2 แห่งทุก วันช่วงที่มีการระบาดและ สัปดาห์ละ 2 วันในช่วงเฝ้าระวัง  ปิดห้องสุขาและมีการปรับปรุงห้องสุขาของตลาด สดใหม่  ประสานเทศบาลและอบต. ให้มีการจัดเก็บขยะใน ตลาดเพิ่มขึ้นทั้ง เช้าและเย็น

16

17 ความร่วมมือกับหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ( การสร้างเครือข่าย ) อบต เทศบาล ตลาด สถานศึกษา ผู้นำชุมชน อสม ร้านค้า ประปาอำเภอ ปศุสัตว์ อำเภอ วิทยุชุมชน  ประสานความร่วมมือด้วยวาจาและตาม ด้วยหนังสือราชการอย่าง เป็นทางการ โดยลงนามจากนายอำเภอ เชียงยืน  เชิญผู้บริหารเข้ารับฟังการประชุม War Room ในระดับอำเภอเพื่อ ติดตามการดำเนินงาน

18 การพัฒนาระบบเพิ่มเติม

19 การลงนาม MOU

20 ปีงบฯ 2555 โครงการพัฒนาระบบเฝ้า ระวังและการจัดการโรคระดับหมู่บ้านให้ เกิดการพัฒนาทีม SRRT ระดับตำบล

21 การแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเป็น รูปธรรมให้เจ้าหน้าที่ การให้ความสำคัญของผู้บริหารทุก ระดับมีผลต่อการควบคุมป้องกันโรคที่ ต้นเหตุได้เป็นอย่างดี

22 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วงษ์กลาง กุดวงษา และคณะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน การใช้ระบาดวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ (กรณีการสอบสวนอหิวาตกโรค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google