งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเป็นผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเป็นผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราเป็นผู้นำ

2 เราทุกคนเป็นผู้นำ ผู้นำของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้นำของลูกค้า
ผู้นำของครอบครัว ผู้นำของทีมงานที่รับผิดชอบ ผู้นำของตนเอง

3 ผู้นำมีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้

4 ผู้นำสามารถแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้
ผู้นำสามารถเร้าใจ สร้างความตื่นเต้น และความตื่นตัวให้คนอื่นได้

5 ผู้นำสามารถนำพลังจากภายใน
มาใช้ประโยชน์ได้เสมอ ผู้นำชอบท้าทายงานรูปแบบใหม่ๆ ผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้อื่น

6 ผู้นำจะใช้ชีวิตของตนให้สมกับคุณค่าของ
องค์กร ผู้นำมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อ ผลงานที่ดีเลิศ ผู้นำเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอ

7 ผู้นำเป็นผู้ริเริ่มงานใหม่ๆ โครงการใหม่ๆ
ผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำเพราะตำแหน่งหรือเงิน ผู้นำเป็นผู้นำเพราะเขาแสดงความ รับผิดชอบที่สูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย

8 ผลงาน คือ การแสดงออกของผู้นำ
ความนิยมไม่ใช่คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ

9 ผู้นำมีความคิดใหม่ๆ และนำความคิด
ไปใช้ให้ได้ผล ผู้นำจะให้โอกาสทุกคนมาร่วมมือได้ ผู้นำจะต้อนรับความคิดของคนอื่นเสมอ ผู้นำจะไม่มีการสั่งการ

10 ผู้นำมีหลากหลาย ผู้นำบางท่าน เป็นสุภาพชน ผู้นำบางท่านเป็นคนมีหลักการ
ผู้นำบางท่านเคร่งครัดในกฎระเบียบ ผู้นำบางท่านสามารถให้ความอบอุ่น และความมั่นใจแก่ผู้พบเห็นได้ทันที

11 ผู้นำบางท่านมีทิฐิสูง
ผู้นำบางท่านชอบอยู่อย่างสันโดษ ผู้นำบางท่านเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้นำบางท่านไม่ฟังใครเลย นอกจากตนเอง

12 ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการ กับ ผู้นำ

13 ผู้จัดการ กับ ผู้นำ เน้นเรื่องการบริหารคน เน้นระบบและโครงสร้าง
พัฒนาให้ดีขึ้น คงรักษาไว้ให้ดี ริเริ่มงานใหม่ๆ บริหารงานทั่วไปให้เสร็จ สนใจในประสิทธิผล สนใจในความมีประสิทธิภาพ ทำงานที่ถูกต้อง ทำงานให้ถูกต้อง ผู้นำ ผู้จัดการ

14 จะท้าทายสภาพปัจจุบัน
ผู้จัดการ กับ ผู้นำ จะท้าทายสภาพปัจจุบัน ยอมรับสภาพปัจจุบัน จะใช้คำถาม "อะไร" และ "ทำไม" จะใช้คำถาม "อย่างไร" และ "เมื่อไร" มองระยะยาว มองระยะสั้น ให้คนทำงานไปในทางเดียวกัน จัดองค์กรและจัดจ้างพนักงาน ใช้ความไว้วางใจ ใช้ระบบในการควบคุม ผู้นำ ผู้จัดการ

15 พัฒนาขั้นตอนและตารางเวลาในรายละเอียด
ผู้จัดการ กับ ผู้นำ ชอบเสี่ยง เลี่ยงความเสี่ยง มองหา การเปลี่ยนแปลง มองหาการคาดการณ์ และคำสั่ง พัฒนาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ พัฒนาขั้นตอนและตารางเวลาในรายละเอียด เน้นเรื่องอนาคต เน้นเรื่องปัจจุบัน ผู้นำ ผู้จัดการ

16 ปฏิบัติการภายใต้ระเบียบ จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ผู้จัดการ กับ ผู้นำ ชอบคิดออกนอกระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายขององค์กร ปฏิบัติการภายใต้ระเบียบ กระตุ้นให้คนตาม ต้องการให้คนอื่นตาม ใช้อิทธิพล จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ใช้อำนาจ อิทธิพล ตามตำแหน่ง กระตุ้น ให้คนเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้คนทำงาน ตามมาตรฐาน ผู้นำ ผู้จัดการ

17 ผู้จัดการ กับ ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้นำ การควบคุม การปลดปล่อย การให้อำนาจ
ค่าใช้จ่าย การลงทุน เทคนิค หลักการ ธุรกรรม การเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ใช้สอย อำนาจที่มีหลักการ การวัด ใช้ความรู้สึก เพื่อแยกแยะอย่างละเอียด

18 ผู้จัดการ กับ ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้นำ ความเร็ว ทิศทาง
เส้นล่างสุด (ผลกำไรระยะสั้น เฉพาะหน้า) เส้นบนสุด (การลงทุนระยะยาวยั่งยืน) วิธีการ จุดมุ่งหมาย การปฏิบัติ หลักการ อยู่ในระบบ อยู่เหนือระบบ รีบทำตามขั้นตอน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบว่าเป้าหมายถูกต้อง และมุ่งไปถูกทิศทางหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt เราเป็นผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google