งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเป็นผู้นำ. ผู้นำของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้นำของลูกค้า ผู้นำของครอบครัว ผู้นำของทีมงานที่รับผิดชอบ ผู้นำของตนเอง เราทุกคนเป็นผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเป็นผู้นำ. ผู้นำของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้นำของลูกค้า ผู้นำของครอบครัว ผู้นำของทีมงานที่รับผิดชอบ ผู้นำของตนเอง เราทุกคนเป็นผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราเป็นผู้นำ

2 ผู้นำของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้นำของลูกค้า ผู้นำของครอบครัว ผู้นำของทีมงานที่รับผิดชอบ ผู้นำของตนเอง เราทุกคนเป็นผู้นำ

3 ผู้นำมีลักษณะ โดยทั่วไปดังนี้

4 ผู้นำสามารถแสดงวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนได้ ผู้นำสามารถเร้าใจ สร้าง ความตื่นเต้น และความตื่นตัวให้คนอื่นได้

5 ผู้นำสามารถนำพลังจาก ภายใน มาใช้ประโยชน์ได้เสมอ ผู้นำชอบท้าทายงานรูปแบบ ใหม่ๆ ผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างของ ผู้อื่น

6 ผู้นำจะใช้ชีวิตของตนให้สมกับคุณค่า ของ องค์กร ผู้นำมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อ ผลงานที่ดีเลิศ ผู้นำเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอ

7 ผู้นำเป็นผู้ริเริ่มงานใหม่ๆ โครงการใหม่ๆ ผู้นำไม่ได้เป็นผู้นำเพราะตำแหน่งหรือเงิน ผู้นำเป็นผู้นำเพราะเขาแสดงความ รับผิดชอบที่สูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย

8 ผลงาน คือ การแสดงออกของผู้นำ ความนิยมไม่ใช่คุณลักษณะของความ เป็นผู้นำ

9 ผู้นำมีความคิดใหม่ๆ และนำความคิด ไปใช้ให้ได้ผล ผู้นำจะให้โอกาสทุกคนมาร่วมมือได้ ผู้นำจะต้อนรับความคิดของคนอื่น เสมอ ผู้นำจะไม่มีการสั่งการ

10 ผู้นำบางท่าน เป็นสุภาพชน ผู้นำบางท่านเป็นคนมีหลักการ ผู้นำบางท่านเคร่งครัดในกฎระเบียบ ผู้นำบางท่านสามารถให้ความอบอุ่น และความมั่นใจแก่ผู้พบเห็นได้ทันที ผู้นำมีหลากหลาย

11 ผู้นำบางท่านมีทิฐิสูง ผู้นำบางท่านชอบอยู่อย่างสันโดษ ผู้นำบางท่านเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้นำบางท่านไม่ฟังใครเลย นอกจาก ตนเอง

12 ความแตกต่าง ระหว่างผู้จัดการ กับ ผู้นำ

13 เน้นเรื่องการ บริหารคน เน้นระบบและ โครงสร้าง พัฒนาให้ดีขึ้นคงรักษาไว้ให้ดี ริเริ่มงานใหม่ๆ บริหารงานทั่วไป ให้เสร็จ สนใจใน ประสิทธิผล สนใจในความมี ประสิทธิภาพ ทำงานที่ถูกต้อง ทำงานให้ถูกต้อง ผู้นำผู้จัดการ ผู้จัดการ กับ ผู้นำ

14 จะท้าทายสภาพ ปัจจุบัน ยอมรับสภาพ ปัจจุบัน จะใช้คำถาม " อะไร " และ " ทำไม " จะใช้คำถาม " อย่างไร " และ " เมื่อไร " มองระยะยาว มองระยะสั้น ให้คนทำงานไป ในทางเดียวกัน จัดองค์กรและจัด จ้างพนักงาน ใช้ความไว้วางใจ ใช้ระบบในการ ควบคุม ผู้นำผู้จัดการ ผู้จัดการ กับ ผู้นำ

15 ชอบเสี่ยง เลี่ยงความเสี่ยง มองหา การเปลี่ยนแปลง มองหาการ คาดการณ์ และคำสั่ง พัฒนาวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ พัฒนาขั้นตอนและ ตารางเวลาใน รายละเอียด เน้นเรื่องอนาคต เน้นเรื่องปัจจุบัน ผู้นำผู้จัดการ

16 ชอบคิดออกนอก ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขององค์กร ปฏิบัติการภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขององค์กร กระตุ้นให้คนตาม ต้องการให้คนอื่น ตาม ใช้อิทธิพล จากคนหนึ่งไปยัง อีกคนหนึ่ง ใช้อำนาจ อิทธิพล ตามตำแหน่ง กระตุ้น ให้คนเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ คนทำงาน ตามมาตรฐาน ผู้นำผู้จัดการ ผู้จัดการ กับ ผู้นำ

17 ผู้จัดการผู้นำ การควบคุมการปลดปล่อย การ ให้อำนาจ ค่าใช้จ่ายการลงทุน เทคนิคหลักการ ธุรกรรมการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ใช้สอยอำนาจที่มีหลักการ การวัดใช้ความรู้สึก เพื่อ แยกแยะอย่าง ละเอียด

18 ผู้จัดการ กับ ผู้นำ ผู้จัดการผู้นำ ความเร็วทิศทาง เส้นล่างสุด ( ผลกำไร ระยะสั้น เฉพาะหน้า ) เส้นบนสุด ( การ ลงทุนระยะยาว ยั่งยืน ) วิธีการจุดมุ่งหมาย การปฏิบัติหลักการ อยู่ในระบบอยู่เหนือระบบ รีบทำตามขั้นตอน เพื่อ บรรลุเป้าหมาย ตรวจสอบว่า เป้าหมายถูกต้อง และมุ่งไปถูก ทิศทางหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt เราเป็นผู้นำ. ผู้นำของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้นำของลูกค้า ผู้นำของครอบครัว ผู้นำของทีมงานที่รับผิดชอบ ผู้นำของตนเอง เราทุกคนเป็นผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google