งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552) โดย คุณอัญชลี สงวนพงศ์ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

2 หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่
1. กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอำเภอใหม่ หากเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง ให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จัดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างใหม่ ไม่เป็น การเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

3 ตัวอย่าง การเกลี่ยอัตรากำลังโดยไม่เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน กลุ่มวิชาการบริหาร ทรัพยากรบุคคล -นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ -เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน อ.ก.พ. กรม ส่วนฝึกอบรม -นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

4 หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ (ต่อ)
2. กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอำเภอใหม่ หากเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยเป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง ให้ อ.ก.พ.กระทรวงดำเนินการจัดตำแหน่งของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนดในหนังสือนี้ เป็น การเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง อ.ก.พ.กระทรวง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

5 ตัวอย่าง การเกลี่ยอัตรากำลังโดยเป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานคันคูน้ำที่ 1 -วิศวกรชลประทานระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ สำนักชลประทานที่ 1 โครงการปฏิบัติการ คันคูน้ำที่ 1 -นายช่างชลประทานระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน อ.ก.พ. กระทรวง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

6


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google