งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552) โดย คุณอัญชลี สงวน พงศ์ ที่ปรึกษาด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552) โดย คุณอัญชลี สงวน พงศ์ ที่ปรึกษาด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552) โดย คุณอัญชลี สงวน พงศ์ ที่ปรึกษาด้าน ทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล

2 2 หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่งตาม โครงสร้างส่วนราชการใหม่ 1. กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุง โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และอำเภอ ใหม่ หากเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วน ราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ย อัตรากำลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดยไม่ เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ ตำแหน่ง ให้ อ. ก. พ. กระทรวง หรือ อ. ก. พ. กรม ซึ่ง มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือน จัดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างใหม่ อ. ก. พ. กระทรวง หรือ อ. ก. พ. กรม ไม่เป็น ไม่เป็น การ เปลี่ยน ประเภท สายงาน และระดับ ตำแหน่ง

3 3 ตัวอย่าง การเกลี่ยอัตรากำลังโดย ไม่เป็น การเปลี่ยน ประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง - นักทรัพยากร บุคคลระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ - เจ้าพนักงาน ธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ส่วนฝึกอบรม- นักทรัพยากร บุคคลระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ กลุ่มวิชาการ บริหาร ทรัพยากรบุคคล - นักทรัพยากร บุคคลระดับ ปฏิบัติการหรือ ชำนาญการ - เจ้าพนักงาน ธุรการระดับ ปฏิบัติงานหรือ ชำนาญงาน - นักทรัพยากร บุคคลระดับ ปฏิบัติการหรือ ชำนาญการ อ. ก. พ. กรม

4 4 2. กรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือปรับปรุง โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และ อำเภอใหม่ หากเป็นการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่าง ส่วนราชการภายในกระทรวง หรือเป็นการเกลี่ย อัตรากำลังระหว่างส่วนราชการภายในกรม โดย เป็นการเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับ ตำแหน่ง ให้ อ. ก. พ. กระทรวงดำเนินการจัด ตำแหน่งของส่วนราชการ ลงตามโครงสร้างส่วน ราชการใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก. พ. กำหนดในหนังสือนี้ อ. ก. พ. กระทรวง เป็น เป็น การ เปลี่ยน ประเภท สายงาน และระดับ ตำแหน่ง หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่งตาม โครงสร้างส่วนราชการใหม่ ( ต่อ )

5 5 สำนักงานจัดรูป ที่ดินกลาง สำนักงานคันคูน้ำ ที่ 1 - วิศวกร ชลประทานระดับ ปฏิบัติการหรือ ชำนาญการ ตัวอย่าง การเกลี่ยอัตรากำลังโดย เป็น การเปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง สำนัก ชลประทานที่ 1 โครงการ ปฏิบัติการ คันคูน้ำที่ 1 - นายช่าง ชลประทาน ระดับ ปฏิบัติงานหรือ ชำนาญงาน อ. ก. พ. กระทรวง

6 6


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การจัดตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ( ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552) โดย คุณอัญชลี สงวน พงศ์ ที่ปรึกษาด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google