งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุมเครือข่าย สคร. ๑ ถึง ๑๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุมเครือข่าย สคร. ๑ ถึง ๑๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุมเครือข่าย สคร. ๑ ถึง ๑๒

2 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายและนโยบายภาค พื้นที่สาธารณสุขเขต 5 ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2550

3 หลักการและเหตุผล Healthy Thailand Healthy Thailand ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ระดับตำบล จำนวน 1 ตัวชี้วัด ระดับตำบล จำนวน 1 ตัวชี้วัด ระดับอำเภอ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ระดับอำเภอ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด สถานการณ์ของโรค 6 โรค 2 พฤติกรรม สถานการณ์ของโรค 6 โรค 2 พฤติกรรม

4 สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรควัณโรค ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยอัตราป่วย ชัยนาท14341.41 ลพบุรี31541.5 สระบุรี45975.16 สิงห์บุรี11652.39 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยอัตราป่วยชัยนาท6619.11 ลพบุรี10613.97 สระบุรี599.66 สิงห์บุรี5524.84 จำนวนผู้ป่วยและอัตรา ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยอัตราป่วยชัยนาท16347.2 ลพบุรี782103.03 สระบุรี27444.86 สิงห์บุรี9643.36

5 สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม(ต่อ) จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรคอาหารเป็นพิษ ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยอัตราป่วย ชัยนาท 690199.79 ลพบุรี 71293.81 สระบุรี 791129.52 สิงห์บุรี 413186.52 อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือด สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต อัตราป่วย ชัยนาท 1.12 ลพบุรี 1.82 สระบุรี 6.37 สิงห์บุรี 1.42 จำนวนผู้ป่วยและ อัตราป่วยโรคเอดส์ ปี 2549 จำนวนผู้ป่วยปี 49 จำนวนสะสมอัตราป่วยชัยนาท108582.89 ลพบุรี5026286.58 สระบุรี1725462.78 สิงห์บุรี26101711.74

6 สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม(ต่อ) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในปัจจุบัน สถานการณ์โรคไข้หวัดนก 1 มกราคม 2549- 31 ธันวาคม 2549 ได้เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคปอดบวม/ไข้หวัดใหญ่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก จำนวน 166 ราย โดยพบมากที่สุดที่ จ.ลพบุรี 96 ราย รองลงมาจังหวัดชัยนาท 33 ราย สระบุรี 24 ราย และสิงห์บุรี 13 ราย ไม่พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก ปี 2548 ไม่พบผู้ป่วยยันยัน ปี 2547 พบผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดลพบุรี 1 ราย เกณฑ์ 22% ชัยนาท 16.00 ลพบุรี 19.02 สระบุรี 19.62 สิงห์บุรี 14.59

7 สถานการณ์ 6 โรคและ 2 พฤติกรรม(ต่อ) พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 ปี 2548 กิจกรรมจังหวัด ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี 1. การใช้ถุงยางอนามัยใน ม.2, ม.5, ปวช 2 1.1 ครั้งแรก ชาย หญิง 1.2 ใช้กับแฟน / คนรัก / เพื่อน ชาย หญิง 2. การใช้ถุงยางอนามัยในผู้หญิงขายบริการ ชาย หญิง -* 41.70% 18.81% 35.00% 11.08% 28% 36% 95% 88% -* 88.8% 88.9% 61.8% 11.8% 76.9% 75% 15.6% 15.4% 18.75% 13.55% -* ที่มา: สถานการและผลการดำเนินงาน ปี 2548 สคร.ที่ 2 จังหวัดสระบุรี หมายเหตุ ปี 2549 ยังไม่มีข้อมูล ** จังหวัดไม่ได้ดำเนินการในกลุ่มนี้

8 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย ต่างๆ ดังนี้ 1) สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ 2) คปสข./สาธารณสุขจังหวัด / CUP 3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5) เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล 6) สื่อมวลชนท้องถิ่น 7) ปศุสัตว์จังหวัด / ปศุสัตว์อำเภอ 2.2 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการกระจาย อำนาจด้านสุขภาพสู่ระดับท้องถิ่นในปัจจุบัน 2.3 เพื่อพัฒนากลไกการประสานงานและดำเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารรสุข กลุ่ม ภารกิจ กรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 จังหวัดสระบุรี 2.4 เพื่อพัฒนาแผนเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนรองรับ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการระบาดของโรค เฉียบพลันในระดับพื้นที่

9 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพหน่วยงานในพื้นที่ สาธารณสุขเขต 5 (จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท) จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ประกอบด้วย 3.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / สาธารณสุขนิเทศก์ 3.2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /นักวิชาการของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด/นักวิชาการของ คปสข./ผู้บริหารและนักวิชาการของ CUP 3 3 ผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี 3.4 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 3.5 ผู้บริหารเทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบงานป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ 3.6 สื่อมวลชนท้องถิ่น 3.7 ปศุสัตว์จังหวัด / ปศุสัตว์อำเภอ 3.8 เครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ เช่น NGOs / สถาบันการศึกษา (ครูอนามัยโรงเรียน)

10 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขนิเทศก์, คปสข., สคร. ที่ 2 สาธารณสุขเขต 5 สาธารณสุขจังหวัด, หัวหน้าฝ่าย ผู้รับผิดชอบงาน สสจ., ปศุสัตว์จังหวัด, สื่อมวลชน สิงห์บุรี ผู้บริหาร นักวิชาการ CUP, สื่อมวลชน, ปศุสัตว์อำเภอ, NGOs ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน เทศบาล อบต., NGOs, ครูอนามัยโรงเรียน สระบุรีชัยนาทลพบุรี เมืองหนองแคสรรพยาโคกสำโรงบางระจันหนองแซงวัดสิงห์หนองม่วง ม่วงหมู่ บางมัญ หนองปลาหมอ หนองปลิง โพนางดำออก หาดอาสา ห้วยโป่ง หนองปลิง โพชนไก่ แม่ลา หนองแก น้ำสร้าง มะขามเฒ่า วังหมัน ดงดินแดง ชอนสมบูรณ์

11 เงื่อนไขการดำเนินงาน ดำเนินการร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนการประสานเครือข่าย ดำเนินการร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนการประสานเครือข่าย วิเคราะห์นโยบาย สภาพปัญหา กลไกในการประสานงาน และการดำเนินงาน วิเคราะห์นโยบาย สภาพปัญหา กลไกในการประสานงาน และการดำเนินงาน ดำเนินการตามขั้นตอนกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กิจกรรม ดำเนินการตามขั้นตอนกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด กิจกรรม โดยใช้กระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยใช้กระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และการสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review : AAR และการสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review : AAR Lesson Learn Lesson Learn ถอดบทเรียนแบบสรุปรวม Retrospective & Performance Measurement : PM หลังสิ้นสุดโครงการ ถอดบทเรียนแบบสรุปรวม Retrospective & Performance Measurement : PM หลังสิ้นสุดโครงการ จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้า จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้า

12 การสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติและการถอด บทเรียนแบบสรุปรวม (After Action Review & Retrospective)

13 การติดตาม – ประเมินผล - การถอดบทเรียน - สังเคราะห์องค์ความรู้ ปัจจัย นำเข้า กระบวนการผลลัพธ์ เบื้องต้น ปัจจัยนำเข้า - คณะทำงาน และบริหารจัดการ โครงการ - แผนปฏิบัติการ - งบประมาณ กระบวนการ - การพัฒนา ศักยภาพ - การสนับสนุน การทำงาน - การติดตาม และประเมินผล ผลลัพธ์เบื้องต้น - ฐานข้อมูลพื้นที่ฯ - เป้าหมาย - ข้อเสนอรายงาน ผลการติดตาม ฯ ผลลัพธ์ ขั้นสุดท้าย 1. องค์ความรู้ การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค 2. รูปแบบ การดำเนินงาน พัฒนางาน ป้องกันควบคุมโรค ปัจจัยภายนอก เช่น - สถานการณ์ การพัฒนา ประเทศ - นโยบายของ รัฐบาล - โครงการอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อน ในพื้นที่ ส่วนกลาง ( กระทรวง / สปสช.) ระดับพื้นที่ ( พื้นที่ 16 แห่ง )

14 การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการและ สิ้นสุดโครงการ (AAR และ Retrospective) ปฏิบัติ ชุด ความรู้ ที่ กำหนด AAR1 : บทเรียนข้อเสนอแนะ AAR… : บทเรียนข้อเสนอแนะ … AAR3 : บทเรียนข้อเสนอแนะ 1-2-3 AAR2 : บทเรียนข้อเสนอแนะ 1-2 AAR… : บทเรียนข้อเสนอแนะ … กำหนดประเด็นใน การถอดบทเรียน วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป วางแผนการ ปฏิบัติครั้งต่อไป เริ่มต้นสิ้นสุดโครงการ

15 ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม - กันยายน 2550 กิจกรรมหลัก 1 การวิเคราะห์นโยบาย สภาพปัญหา กลไกใน การประสานงานและการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 กิจกรรมหลัก 1 การวิเคราะห์นโยบาย สภาพปัญหา กลไกใน การประสานงานและการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 กิจกรรมหลัก 2 จัดกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายและถ่ายทอดแนวทาง มาตรฐานในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคผ่านภาคีเครือข่ายใน รูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ กิจกรรมหลัก 2 จัดกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายและถ่ายทอดแนวทาง มาตรฐานในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคผ่านภาคีเครือข่ายใน รูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ กิจกรรมหลัก 3 ติดตามประเมินผล กิจกรรมหลัก 3 ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก 4 จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและแผนเตรียม ความพร้อมรองรับภาวะ ฉุกเฉินและการระบาดของโรคในระดับพื้นที่ กิจกรรมหลัก 4 จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและแผนเตรียม ความพร้อมรองรับภาวะ ฉุกเฉินและการระบาดของโรคในระดับพื้นที่ วิธีการดำเนินงาน

16 งบประมาณดำเนินโครงการ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากกลุ่มภารกิจที่ 1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

18 MOP H

19 ได้แผนเตรียมความพร้อมร่วมกัน PHO Provincial Health Office CUP PCU CH Community Hospital DHO District H O HC Health Center PLAN Policy Politics Probability Problem Based Participatory Prepared for Budget Effectively MOPHDDC DPC2 CEO Predict ED Emerging& Re-e. disease People BB EAO

20 การป้องกันควบคุมโรคใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเฝ้าระวังภัยพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในภาครัฐ การบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์

21 ผู้รับผิดชอบ ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช. นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช. ระดับทีมงาน ระดับทีมงาน นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นางสาวรุ่งอรุณ นุทธนูนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นางสาวรุ่งอรุณ นุทธนูนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธินักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธินักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นางสาวศิริพร วัชรากรนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นางสาวศิริพร วัชรากรนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว. นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะนักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

22 ความงามและความหลากหลายของการพัฒนา เป็นศิลปะของการบริหารอย่างหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ประชุมเครือข่าย สคร. ๑ ถึง ๑๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google