งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของการจัดการน้ำคือ อะไร เพราะเหตุใด ประชาชนจะร่วมกันจัดการ น้ำได้อย่างไร ใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วม คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของการจัดการน้ำคือ อะไร เพราะเหตุใด ประชาชนจะร่วมกันจัดการ น้ำได้อย่างไร ใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วม คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาของการจัดการน้ำคือ อะไร เพราะเหตุใด ประชาชนจะร่วมกันจัดการ น้ำได้อย่างไร ใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วม คำถาม

2  1 แบ่งโซนดูแลน้ำ โดยผู้ใช้น้ำ ตั้งกลุ่มดูแลในแต่ละโซนกันเอง  2 ตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำมา ประสานงานกับหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องและกับผู้ใช้น้ำ  3 ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ มีฉากทัศน์ 3 ฉากทัศน์

3 ฉากทัศน์ 1 แบ่งโซนดูแลน้ำ โดยผู้ใช้น้ำตั้งกลุ่มดูแลในแต่ละโซนกันเอง ข้อดี ประชาชนเป็น ผู้ดูแลเอง จัดสรรน้ำตามความ ต้องการได้อย่าง เหมาะสม ข้อด้อย ขาดข้อมูลเชิง วิชาการ ต้องมีผู้ประสานงาน ที่เอื้อกระบวนการ และเป็นคนกลางที่ สามารถทำหน้าที่ ไกล่เกลี่ยกรณีมีข้อ ขัดแย้ง ขาดแผนงานที่ ชัดเจน ขาดงบประมาณ

4 ข้อดี สามารถผลักดันแผนการจัดการน้ำและบริหาร เครือข่าย เข้าสู่แผนพัฒนาลุ่มน้ำได้ มีข้อมูลเชิงวิชาการ และมีผู้เชี่ยวชาญ มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและสามารถ ประสานงานกันได้ ฉากทัศน์ 2 ตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำมา ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและ กับผู้ใช้น้ำ ข้อด้อย ขาดความรู้ใน บริบทของพื้นที่

5 ข้อดี มีงบประมาณ เป็นการ ส่งเสริมการ กระจาย อำนาจในการ จัดการ ทรัพยากร ฉากทัศน์ 3 ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ข้อด้อย ขาดความรู้ในการ บริหารจัดการน้ำอย่าง เป็นระบบ ไม่สามารถผลักดัน แผนเข้าสู่ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ได้ เพราะไม่มี ฐานข้อมูลในบริบท พื้นที่ ไม่ค่อยให้ ความสำคัญกับการ จัดการน้ำ

6 40 นาที 15 นาที ( กลุ่มละ 5 นาที )


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของการจัดการน้ำคือ อะไร เพราะเหตุใด ประชาชนจะร่วมกันจัดการ น้ำได้อย่างไร ใครบ้างที่ควรเข้ามาร่วม คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google