งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มและโอกาส ของความร่วมมือ ในการป้องกัน ควบคุมโรค ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 13 มีนาคม 2557 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มและโอกาส ของความร่วมมือ ในการป้องกัน ควบคุมโรค ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 13 มีนาคม 2557 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มและโอกาส ของความร่วมมือ ในการป้องกัน ควบคุมโรค ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 13 มีนาคม 2557 1

2 2 Ischemic heart disease= 34,384 Stroke= 50,829 Cancer= 80,711 COPD= 18,660 DM= 26,380 Total major NCDs= 210,963 Total death= 415,900 Death from NCDs= 50.7% Death from NCDs before 60 yrs old= 27% Health promotion fund is more important than ever Thailand NCDs Death (2009)

3 Chronic respiratory diseases Cardiovascular disease Diabetes Cancer Unhealthy diets Tobacco Harmful use of alcohol Physical inactivity Mental disorders Injuries Big picture: How it fits together 4 risk factors, 4 noncommunicable diseases, 2 conditions Risk factors Noncommunicable Diseases and Conditions

4 ร้อยละของภาระโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่ ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับภาระโรครวมทั้งหมดในปี พ. ศ.2552 % of DALYs คือ ร้อยละของภาระโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับภาระ โรครวมทั้งหมดในปี พ. ศ.2552

5 5 พันธุกรรม ระบบ บริการสธ. วิถีชีวิต (Life style) สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ - รพ. - สอ. - คลินิ ก - บ้าน, ชุมชน - เมือง, ที่ ทำงาน - ไม่ออก กำลังกาย - สุรา ยาสูบ เครียด ปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ ของคน Marc Lalonde 1974

6 Global Health 2035. Lancet Dec.3, 2013

7 7 กฎบัตรออตตาวา ( พ. ศ.2529) กลยุทธ์ 5 ประการในการสร้างเสริม สุขภาพ สร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ (Build health public policy) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environment) สร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข็มแข็ง (Strengthen community action) พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skills) ปรับเปลี่ยนบริการสุภาพ (Reorient health services)

8 Population groups according to health status Healthy Having Risk behavior Diseases but not seeking care Sick and seek care Health Promotion : population base -Build healthy public policy -Create supportive environment ฯลฯ Health care system : individual base สูบบุหรี่ ดื่มสุรา

9 ปัญหาสุขภาพเสื่อม ของคนไทย  ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ป้องกันได้  เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและ สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรค  โรคเหล่านี้เมื่อเป็นแล้วรักษายาก / ค่า รักษาแพงและไม่หาย  วิทยากรด้านการแพทย์ การ รักษาพยาบาลพัฒนาเกือบถึงขีดสุด แล้ว 9

10 การแก้ปัญหาสุขภาพของ คนไทย  ไม่สามารถแก้โดยเพียงเพิ่มขีด ความสามารถของการรักษาพยาบาล  ไม่สามารถแก้โดยเพียงเพิ่มจำนวน แพทย์ - พยาบาล / สถานบริการ  แต่ต้องทำที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ลีลาชีวิต ) ของประชาชน  ต้องผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดี 10

11 Global Health 2035. Lancet Dec.3, 2013

12 “On the basis of evidence from more than 100 studies, the single most important opportunity for national governments worldwide to curb NCDs is to tax tobacco heavily”. The Lancet : 3 December 2013

13 อัตราภาษีสรรพสามิต, ยอดจำหน่ายบุหรี่, รายได้ภาษีสรรพสามิต และอัตราการสูบบุหรี่ ปีอัตราภาษี ยอดจำหน่าย ภาษีสรรพสามิต ราคาบุหรี่ จำนวนผู้สูบบุหรี่ (%) ( ล้านซอง ) ( ล้านบาท ) ต่อซอง ( บาท ) ( ล้านคน ) 2532 35-55 1,843 14,664 ----------------------------------------------- 2533 55 1,941 15,461 ----------------------------------------------- 2534 55 1,942 15,898 ----------------------------------12.2 2535 55 1,983 15,438 ------------- 12 ----------------------------- 2536 55 2,135 15,345 ------------- 12 2537 60 2,328 20,002 ------------- 15------------------------------ 2538 62 2,171 20,736 2539 68 2,463 24,092 ------------- 18 ----------------12.5 2540 68 2,415 29,755 2542 70 1,810 26,708 ------------- 24 2523 71.5 1,826 28,110 ------------- 28 2544 75 1,727 29,627 ------------- 32 -------------- 11.9 2545 75 1,716 31,247 2546 75 1,904 33,582 2547 75 2,110 36,326 ----------------------------------------------- 2548 75 2,187 39,690------------------------------------------------ 2549 79 1,793 35,646 ------------- 42 --------------- 10.8 2550 80 1,958 41,528 ------------- 45 2551 80 1,837 40,489 ------------- 45 2552 85 1,790 44,167 ------------- 58------------------10.9 2553 85 1,800 53,381 ---------------58 - 2554 85 2,038 57,196 ---------------58------------------11.5 2555 87 2,153 59,873 ---------------65 2556 87 2,172 67,863 แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์โรงงานยาสูบ - กรมสรรพสามิต

14 Obama Care Shifting from “Sick care” to “Promotion of Health” Nation Prevention, Promotion and Public Health Council

15 Global Health 2035. Lancet Dec.3, 2013

16 Laws and Regulations Tax and Price Interventions Improving the built environment for physical activity Advocacy communication and information Community –based interventions School-based interventions Workplace interventions Screening-CVD, diabetes, HBP, some cancers Clinical prevention-focus on overall risk Disease Management Rehabilitation Palliative care Intervention main focus Population-based Individual-based Effective Interventions in Chronic Disease Prevention and Control

17 พ. ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ. ศ.2535 พ. ร. บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ. ศ.2535 นโยบายการขึ้นภาษียาสูบ พ. ศ.2536- 2555 พ. ร. บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ พ. ศ.2544 กฎกระทรวง พ. ศ.2548 พ. ร. บ. วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ. ศ.2498 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ พ. ศ.2548 ห้ามประชาสัมพันธ์การทำ CSR กรณีศึกษาการควบคุม ยาสูบ

18 จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 5.7 ล้านคน ระหว่าง 2534-2554 2536 2535 - พ. ร. บ. ควบคุม ผลิตภัณฑ์ฯ ห้ามโฆษณา ส่งเสริมการขาย - พ. ร. บ. คุ้มครอง สุขภาพฯ ห้ามสูบบุหรี่ในที่ สาธารณะ 2552 ขึ้นภาษีรวม 9 ครั้ง อัตราภาษี = 55% รายได้ภาษี 15,898 ล้านบาท ยอดจำหน่าย 1,942 ล้านซอง อัตราภาษี = 85% รายได้ภาษี 57,196 ล้านบาท ยอดจำหน่าย 2,038 ล้านซอง 2546 สสส. สนับสนุนทุนฯ 2548 - คำเตือนรูปภาพ บนซอง - ห้ามตั้งซองบุหรี่ ณ จุดขาย - ห้าม ประชาสัมพันธ์ CSR ประชากรอายุมากกว่า 15 ปี = 38.3 ล้านคน ประชากรอายุมากกว่า 15 ปี = 53.9 ล้านคน ชาย = 59.3% หญิง = 4.9% ชาย = 40.7% หญิง = 2.1% ถ้าหากอัตราการสูบบุหรี่ในปี พ. ศ.2554 ยังคง = 32% ดังเช่นที่มีในปี พ. ศ. 2534 ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ = 17.2 ล้าน คน เพราะฉะนั้น จำนวนผู้สูบบุหรี่ขณะนี้น้อยกว่า ที่ควรจะเป็น 17.2– 11.5 = 5.7 ล้านคน = ล้าน คน % % % % % % กรองทิพย์ = 12 บาท กรองทิพย์ = 58 บาท 2548 ร่วม ภาคี กฎห มาย ยาสูบ โลก ห้ามสูบ บุหรี่ในที่ สาธารณะ ทั้งหมด สูบ บุหรี่ ตั้งสำนัก ควบคุมยาสูบ กระทรวง สาธารณสุข 2546 รณรงค์ส ปอตทีวี ห้ามสูบบุหรี่ใน ภัตตาคาร

19 The Endgame ประเทศที่ประกาศเป้าหมาย ลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือต่ำกว่า 5 % Ireland2025 New Zealand2025 Scotland2034 Finland2040

20 20 อัตราการสูบบุหรี่ของ ประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป แบ่งตาม เพศ

21 อัตราการสูบบุหรี่ ประเทศอาเซียน อัตราการสูบบุหรี่ ( %) ชายหญิง อินโดนีเซีย 61.35.1 ลาว 51.43.8 มาเลเซีย 50.32.4 เวียดนาม 48.21.5 ฟิลิปปินส์ 47.410.2 ไทย 45.13.0 กัมพูชา 41.63.4 พม่า 40.28.0 สิงคโปร์ 35.25.9 บรูไน 31.94.4

22 Sample of 85% GHW to be implemented in Thailand on 2 nd October 2013 Cigarette Brand Pictogram Text Quitline Number

23 BRAND Each carton must contain cigarette pack with 10 different GHW 23

24 บริษัท ฟิลลิป มอริส บริษัท แจแปนโทแบคโค บริษัท บีเอที ฟ้องศาลปกครอง เพื่อ - ยับยั้งกฎหมาย - ให้ตัดสินล้มกฎหมาย

25 อุปสรรคในการควบคุม ยาสูบ รายงานจาก 126 ประเทศ (2012) 1. การแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ 2. การเมืองไม่ให้ความสำคัญ (Political will) 3. การขาดงบประมาณสนับสนุน 4. การขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน ต่าง ๆ

26 26 Tobacco deaths 2000 - 2050 Prabhat Jha – World Bank

27 27 Smoking is a chronic disease D x = Tobacco dependency F – 17, ICD – 10 rev. WHO

28 Male Female – Diabetes=38.71.9 – Hypertension=31.32.4 – Heart disease=18.72.4 – Stroke=22.73.6 – COPD=32.05.6 Thailand’s 4 th National Health Examination,2009. Smoking prevalence in major NCDs (%) 28

29 Smoking Cessation 34.6%of smoker visited on HCPs (4.49 million) 65.6%of smokers were asked if they smoked tobacco by HCPs (2.93 million) 55.8%of smokers received advice to quit smoking by HCPs (1.63 million) Global Adult Tobacco Survey : Thailand 2011 29

30 การประเมินสมรรถนะการ ควบคุมยาสูบ ของ ประเทศไทย (WHO 2551) 1. ยังขาดระบบการช่วยรักษาให้เลิกบุหรี่ ที่บูรณาการระดับประเทศ 2. กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ กับการช่วยให้เลิกบุหรี่น้อยกว่า มาตรการควบคุมยาสูบอื่น ๆ 3. การรักษาการเลิกบุหรี่ยังไม่อยู่ในชุด สิทธิประโยชน์ของ สปสช./ สปส

31 4. ยารักษาการเลิกบุหรี่ไม่อยู่ใน บัญชีหลักแห่งชาติ 5. การใช้บริการเลิกบุหรี่ยังอยู่ใน ระดับที่ต่ำ 6. ขาดการฝึกอบรมการช่วยเลิก บุหรี่ที่มีมาตรฐานระดับประเทศ

32 ข้อเสนอแนะ 1. ให้มีระบบการรักษาการเลิกสูบบุหรี่ 2. เน้นการให้ “Brief treatment intervention” เข้าสู่ระบบการ ให้บริการทุกระดับ 3. ให้การรักษาและยาอดบุหรี่อยู่ในชุด สิทธิประโยชน์ สปสช./ สปส. 4. รณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ลงมือเลิก

33 Global NCD reduction targets 1.25% reduction in NCDs mortality 2.30% reduction in smoking prevalence 3.10% reduction in alcohol use 4.30% reduction in salt intake 5.…………… we all can help in our daily wor k


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มและโอกาส ของความร่วมมือ ในการป้องกัน ควบคุมโรค ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 13 มีนาคม 2557 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google