งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กรมปี 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2552 ณ ห้องชลาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กรมปี 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2552 ณ ห้องชลาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กรมปี 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2552 ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ปี 2552 กลุ่ม 5

3 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรมที่ บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ โครงการแควน้อย อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ชป.01 จำนวน ปริมาณเก็บกักที่ เพิ่มขึ้น (760 ล้านลูกบาศก์ เมตร ) ชป.02 จำนวนพื้นที่ ชลประทานที่ เพิ่มขึ้น (65,000 ไร่ ) 1. ประชาชน ต้องการและให้ ความร่วมมือ 2. ความพร้อมของ ปัจจัยของงาน ก่อสร้าง เช่น ที่ดิน 4M อื่นๆ

4 กลุ่ม 5 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรมที่ บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ โครงการจัดทำแบบ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำ ชุมชน ชป.03 จำนวนแหล่ง น้ำเพื่อชุมชนที่ เพิ่มขึ้น (240/245 แห่ง ) - ความพร้อมของ ข้อมูล - มีแนวทาง หลักเกณฑ์ที่ เป็นไปตามหลัก วิชาการ - มีผู้รับผิดชอบที่ มีความรู้และ ประสบการณ์ - มีแผนการ ทำงานที่ชัดเจน - อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน เพียงพอ

5 กลุ่ม 5 แผนงาน / โครงการ ที่บรรลุผลสำเร็จ เป้าประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์กรมที่ บรรลุผล ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ งานจัดหาที่ดินแล้ว เสร็จตามแผน ( พื้นที่ ) ชป.02 จำนวนพื้นที่ ชลประทานที่ เพิ่มขึ้น (26,000/28,000 ไร่ ) 1. แผนงานชัดเจน 2. บุคลากรมี ความรู้ 3. ราคาค่าทดแทน 4. ความรวดเร็ว ถูกต้องในการ จ่ายค่าทดแทน 5. การมีส่วนร่วม ของประชาชน

6 แผนงาน / โครงการที่ บรรลุผลสำเร็จ สิ่งที่ควรพัฒนาต่อยอดความสำเร็จ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการแควน้อยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 1. แผนการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจนในทุกระยะก่อสร้าง 2. การทดทวนระเบียบ กฎหมาย วิธีการจัดหาที่ดิน และการขอ อนุญาตต่างๆ โครงการจัดทำแบบ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำชุมชน 1. พัฒนาต่อเนื่องจากแบบมาตรฐาน เป็นโปรแกรมสร้างแบบตาม Option 2. จัดทำโครงการแบบมาตรฐานเพื่อ ใช้ในงานพัฒนาแหล่งน้ำ ประเภท อื่นๆ เพิ่มขึ้น 3. มีการพัฒนาขยายผลด้าน Software/Hardware ตลอดจน งานออกแบบด้านอื่นๆ งานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตาม แผน ( พื้นที่ ) 1. ตั้งคณะทำงานพิจารณา หลักเกณฑ์การกำหนดราคา 2. ทำข้อตกลงระหว่างส่วนราชการ (Mou) 3. กรมต้องจัดทำแผน MTEF อย่าง ชัดเจน 4. ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง กลุ่มที่ 5

7 แผนงาน / โครงการ ที่ไม่บรรลุ เป้าประสงค์กรม ปัญหาอุปสรรคและ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข โครงการประแสร์การจัดซื้อท่อเหล็ก ช้ากว่าแผนมาก ( ยกเลิก 2 ครั้ง ) 1. สร้างมาตรฐานการจัดซื้อ / จัดจ้าง 2. ความรอบคอบในการร่าง TOR ราคากลาง / เอกสาร ประกวดราคา โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำคลองข ลุง เร่งรัดทำตามมติ ครม. โดยไม่ยึด แนวทางและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. ยึดระเบียบแบบแผน กฎหมายที่กำหนดให้ ต้องปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำข้อตกลงระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ให้ มติ ครม. มีผลถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 5

8 กลุ่ม 5 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมฯในปีงบประมาณ 2553 1. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม / กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น 2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3. เน้นการเตรียมความพร้อมจริงๆ 4. ทำกระบวนการ KM อย่างต่อเนื่อง 5. พัฒนาทีมงาน / มีการทำงานเป็น TEAM WORK 6. ส่งเสริมค่านิยม Water for All ในทุกระดับ 7. แนวทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม ( ปี 53-55)

9 กลุ่ม 5 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมฯในปีงบประมาณ 2553 8. สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 9. ควรเพิ่มบุคลากรสำหรับงานตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำ 10. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย 11. สร้างเครือข่ายหน่วยงานต่าง เช่น กรม ทรัพยากรน้ำ 12. ให้ความสำคัญกับงานด้านเตรียมความพร้อม ( ศึกษา สำรวจ ออกแบบ ) เป็นลำดับต้นๆ 13. การพัฒนาแหล่งน้ำเมื่อมีแหล่งน้ำต้นทุนแล้ว ต้องมีระบบตามด้วย 14. ให้ศึกษาโครงการที่เป็นความต้องการของคนใน พื้นที่จริง

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กรมปี 2552 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2552 ณ ห้องชลาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google