งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ แนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพด้านต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ วันที่ 13 มีนาคม 2557 การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค แห่งชาติประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ แนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพด้านต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ วันที่ 13 มีนาคม 2557 การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค แห่งชาติประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ แนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพด้านต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ วันที่ 13 มีนาคม 2557 การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค แห่งชาติประจำปี 2557

2 โครงการฟ้ามิตร PHAMIT-Prevention on HIV/AIDS Among Migrant Worker in Thailand เป็นโครงการด้านการส่งเสริมการ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ใน กลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อ ต่อสู้กับเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 จะสิ้นสุด โครงการ 30 กันยายน 2557 พื้นที่ 36 จังหวัดทั่วประเทศ มุ่งเน้นทำงานกับแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ทั้งที่ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 5 อาชีพคือ ประมง ต่อเนื่องประมง ก่อสร้าง โรงงาน และแรงงานในสวน เกษตร ( เชิงธุรกิจ )

3 แรงงานข้ามชาติ ประเทศไทยมีความต้องการ แรงงานข้ามชาติมาทำงานใน อาชีพที่คนไทยไม่ทำ และในงาน 3 D คือ งานสกปรก (Dirty) งาน อันตราย (Dangerous) งานยก ลำบาก (Difficult) แรงงานข้ามชาติมีส่วนทำให้ GDP ของประเทศไทยเติบโตไม่น้อยกว่า 3% จ่ายภาษีทางอ้อมผ่านการซื้อ สินค้า บริการต่างๆ

4 หลักการพื้นฐาน สิทธิสุขภาพ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้น พื้นฐาน เคารพในศักดิ์ความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ มาตรฐานเดียวกับ คนไทย มีส่วนร่วม

5 ฟ้ามิตรทำอะไร ให้ข้อมูล ความรู้ Outreach ทำงาน ร่วมกับ พสต. Drop in Center บริการถุงยางอนามัย ส่งต่อ เยี่ยมบ้าน ส่งกลับ

6 ปัญหาสำคัญ รัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนระยะยาวในการจัดการ ปัญหาแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม กำหนดให้การ บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องความมั่นคง ยังไม่มีการอนุญาตให้จ้างแรงงานข้ามชาติให้ทำ หน้าที่เป็นพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว ( พสต.) การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติยัง มีน้อย เหตุผลสำคัญคือ ไม่เห็นความสำคัญของการ ซื้อบัตรประกันสุขภาพ ราคาแพงเกินไป บริการไม่ ประทับใจ เป็นต้น รวมทั้งยังไม่มีการจัดบริการตาม นโยบายที่ประกาศ ( ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กำหนดราคาค่าประกัน สุขภาพใหม่จาก 1,900 บาท เป็น 2,200 บาท และ ขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสเอชไอวี แต่ในความเป็นจริงไม่เกิด )

7 ข้อเสนอแนะ ใช้หลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแล สุขภาพแรงงานข้ามชาติทุกคนที่อยู่บนผืน แผ่นดินไทย มีระบบบริการรองรับ ทบทวนระบบการบริหารจัดการกองทุนประกัน สุขภาพแรงงานข้ามชาติ และทำให้เป็น มาตรฐานเดียวกับคนไทย อนุญาตให้จัดจ้าง พสต. อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติ พัฒนาระบบบริการ สุขภาพที่เป็นมิตร และให้แรงงานข้ามชาติมี ส่วนร่วมในการให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ แนวทางการเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพด้านต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ วันที่ 13 มีนาคม 2557 การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค แห่งชาติประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google