งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ แลไปข้างหน้า โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ แลไปข้างหน้า โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ แลไปข้างหน้า โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค

3 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 22 นิยาม “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสถานการณ์

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กรอบแนวคิด 5 คุณลักษณะ ของ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” 3 SRRT ตำบล

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 4....... ไม่เป็นระบบ?? ปัจจุบัน อนาคต กรม คร. มุ่งเน้น “อำเภอ” เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ทันสถานการณ์ 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน.......

6 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี แนวทางในการดำเนินงาน อำเภอประเมินตนเอง (self assessment) วัตถุประสงค์ : เพื่อสื่อสารคุณลักษณะให้ผู้เกี่ยวข้องในอำเภอได้ทราบ จังหวัดคัดเลือกอำเภอที่โดดเด่น 1 อำเภอ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จังหวัดทราบศักยภาพของอำเภอ กรมควบคุมโรคดำเนินการประเมิน วัตถุประสงค์: ทราบรูปแบบการดำเนินงาน & ค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ กรมควบคุมโรคคัดเลือก 18 จาก 76 อำเภอ วัตถุประสงค์ : ขยายผลปัจจัยแห่งความสำเร็จ 5 5

7 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ขั้นตอน กระบวนงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ปี 54 1. อำเภอ o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 1 มค.-มีค.54 o ส่งแบบ self assessment ให้จังหวัด หรือ Key in ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th 1. อำเภอ o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 1 มค.-มีค.54 o ส่งแบบ self assessment ให้จังหวัด หรือ Key in ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th 2. จังหวัด o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o พัฒนาส่วนขาด 2. จังหวัด o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o พัฒนาส่วนขาด 3. สคร. o วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o ร่วมตรวจราชการ โดยใช้ข้อมูลการ ประเมินรอบที่ 1 ของจังหวัดนั้น o ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา o รายงานผลตรวจของจังหวัดในวันที่ ตรวจ o รายงานผลตรวจภาพรวมเขต 15 วัน หลังตรวจ 4. อำเภอ (พค.) o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 2 31 พค.54 o ลงข้อมูล self assessment ผ่าน เวบไซด์ www.kmddc.go.th 4. อำเภอ (พค.) o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 2 31 พค.54 o ลงข้อมูล self assessment ผ่าน เวบไซด์ www.kmddc.go.th 5. จังหวัด (พค. -มิย.) o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o คัดเลือกอำเภอตัวแทนจังหวัด 5. จังหวัด (พค. -มิย.) o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o คัดเลือกอำเภอตัวแทนจังหวัด 6. สคร (พค.–มิย.). o วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o ประเมินอำเภอ ตัวแทนและข้างเคียง o ร่วมตรวจราชการรอบที่ 2 o รายงานผลตรวจของจังหวัดในวันที่ตรวจ o รายงานผลตรวจภาพรวมเขต 15 วันหลัง ตรวจ o คัดเลือกตัวแทนเขตตรวจ เรียนรู้ ความ สำเร็จ อำเภอ เข้มแข็ง 6 6

8 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2554 - 2555 เดิมปี 2554 1.การพยากรณ์โรค 2.อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 3.พัฒนา SRRT ทุกตำบล 4.HRM, HRD ใหม่ ปี 2555 1..... ? 2..... ? 7

9 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี พยากรณ์โรค ปี 2554 สร้างความเข้าใจ Concept การพยากรณ์โรค อบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ กำหนดจัดทำรายงานพยากรณ์โรค หน่วยงานละ 1 เรื่อง จัดเวทีนำเสนอผลงานการพยากรณ์โรค ปี 2555......... ? 8

10 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี อำเภอเข้มแข็ง ปี 2554 กำหนดคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ชี้แจงสร้างความเข้าใจ สสจ. อำเภอ อำเภอ ประเมินตนเอง 2 รอบ (ผ่านเกณฑ์ ~ 80%) กระตุ้นสร้างแรงจูง ปี 2555 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ / สรุปบทเรียนปี 2554 ขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดให้การสนับสนุน การสร้างความ ร่วมมือเครือข่าย ขับเคลื่อนผ่านสมัชชาในพื้นที่ ประเมินผลโครงการโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม กำหนดคุณลักษณะอำเภอเข้มแข็งเชิงคุณภาพ 9

11 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี SRRT ตำบล ปี 2554 Main responsibility by BoE Role of other Bureaus & ODPCs Clear criteria & guideline How to incorporate with Disease control district & other initiatives? อบรม SRRT ระดับตำบลแล้ว 4,666 แห่ง (47.7%) ปี 2555 ขยายผล => ครบทุกแห่ง (9,779) ? แลกเปลี่ยนเรียนรู้....? 10

12 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กรอบความคิด พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน บทบาทกรมควบคุมโรค ประสาน สนับสนุน กระตุ้น ชี้ปัญหา สร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเทศควบคุมโรค เข้มแข็ง จังหวัดควบคุมโรค เข้มแข็ง ลดโรค

13 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ปี 2554ปี 2555 ปี 2556ปี 2557ปี 2558 1.ปรับกลไกและสร้างนโยบายให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพเครือข่าย มีกลุ่มงานของ สคร รับผิดชอบ ทีมวิชาการที่ศึกษา เรื่องระบบควบคุม โรคที่เข้มแข็ง 3.เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการควบคุมโรคระดับจังหวัดและอำเภอ - สร้างคุณลักษณะความ เข้มแข็งการควบคุมโรค ระดับจังหวัด อำเภอ - ทบทวนและค้นหา ปัญหาอุปสรรค - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - แก้ไขปัญหาตาม ข้อเสนอแนะ - ประเมินผลสำเร็จ การดำเนินงาน ภาพรวม 2.สร้างและขยายความร่วมมือการควบคุมโรคในระดับชาติ -สร้างความเข้าใจ ระหว่างสำนักฯ -ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์โรค -ร่วมกำหนดเครือข่า นภาคีระดับประเทศ และแผนความร่วมมือ จัดทำและดำเนินการตามแผน / ข้อตกลง / ประเมิน พัฒนากลไก กระบวนการ ฐานข้อมูล สนับสนุน/ปิด Gap / สร้างสัมพันธ์ Roadmap ยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน การควบคุมโรคที่เข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรค

14 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี องค์กรและเวทีระหว่างประเทศ ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและ ระดับโลก เช่น WHO, FAO, OIE, UNICEF, ASEAN, APEC, ACMECS, etc. WHO, FAO, OIE, and other international partners ASEAN, APEC, ACMECS and other Regional forums ระบบป้องกันควบคุมโรค และภัย สุขภาพของไทยในปัจจุบัน 13 กิจกรรม และพฤติกรรม ป้องกัน ควบคุมโรค ในชุมชน อปท ภาคส่วน อื่นๆ เช่น ธุรกิจ เอกชน มหาวิทยาลั ย NGOs ชุมชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่มกิจกรรมในชุมชน สนับสนุน ปฏิบัติการ ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรค ออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่น สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติการ กำกับ ประเมินผล ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรค กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรฐาน สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติการ กำกับ ประเมินผล บังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สธ กรม สสจ รพศ รพท สสอ รพช รพสต ศวข 13

15 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี WHO, FAO, OIE, and other international partners ASEAN, APEC, ACMECS and other Regional forums ระบบป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของไทยในปัจจุบัน ขยายกลไก สธ. ในการควบคุมโรค 14 กิจกรรม และพฤติกรรม ป้องกัน ควบคุมโรค ในชุมชน สนับสนุนปฏิบัติการ ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติการ กำกับ ประเมินผล ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรฐาน สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติการ กำกับ ประเมินผล บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สธ คร. สสจ รพท / รพศ สสอ รพช รพสต สคร โครงการอำเภอ ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน อปท SRRT อำเภอ SRRT จังหวัด SRRT ตำบล SRRT กรม คร. & เขต 14

16 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกันควบคุมโรค ” 15

17 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 16 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2555 ด้านนโยบาย : ผลักดันให้อำเภอทั่วประเทศพัฒนา ตามคุณลักษณะของ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” คงกรอบแนวคิด ปี 2554 ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดคำรับรองผลการปฏิบัติงานของ ผู้ว่า ฯ และตัวชี้วัดผู้ตรวจราชการ ฯ (ต่อเนื่อง) ขยายผลความร่วมมือ เพิ่มกลุ่มเครือข่ายร่วม กระบวนการ(อปท. กรมการปกครองฯ)

18 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 17 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2555 ด้านวิชาการ : พัฒนาเกณฑ์และวิธีประเมินเชิง คุณภาพ ขยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้ความ ช่วยเหลือด้านวิชาการสำหรับอำเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ พัฒนาการกำหนดเกณฑ์และวีธีประเมินคุณลักษณะ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เชิงคุณภาพ ขยายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมควบคุมโรค และ เครือข่ายเครือข่าย SRRT ตำบล ทั่วประเทศอีกประมาณ 5000 แห่ง เพื่อเพิ่มให้ครบ จำนวน รพ.สต. ทั่วประเทศซึ่งมี = 9,750 แห่ง วิเคราะห์ผลการประเมินฯในแต่ละด้านและเข้าช่วยเหลือ/พัฒนา อำเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

19 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 18 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2555 ด้านสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย : พื้นที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญและลงมือดำเนินการด้วย ตนเอง รักษาเครือข่ายเดิม (สสอ. สสจ. ผู้สื่อข่าว/สื่อมวลชน) สร้างความสัมพันธ์ เพิ่มกลุ่มเครือข่ายร่วมกระบวนการ (กรมการปกครองฯ /ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ/อปท.) สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบแนวคิด เกณฑ์ และวีธีประเมินคุณลักษณะ ฯ ประกาศ เชิดชู และให้รางวัล

20 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 19 ปี 55 - 58 ด้าน นโยบาย ด้าน วิชาการ ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1.กระทรวงฯ ประกาศนโยบาย 16 กย.53 อิมแพ็ค เมืองทอง 2.MOU : ปลัดกระทรวง อธิบดี คร. นายก อบต.แห่ง ประเทศไทย 1.สธ. อนุมัติโครงการ/ โอนเงินให้ สสจ. สื่อสาร สนับสนุนอำเภอฯ อบรม SRRT ตำบล (6.9 ล้าน) 2. เป็นตัวชี้วัด“ผู้ว่าฯ” “ผู้ตรวจ คณะที่ 3” “คำรับรองกรม/หน่วยงาน” 3.จัดทำแผนแม่บท 54 - 58 4.เชิดชู ให้รางวัล 12 -13 กย. 54 1.สื่อสาร ระดมความคิดเครือข่ายหลัก :  สสจ. (ผชชว. กลุ่ม คร./ระบาด)  อำเภอ (รพช./สสอ.)  ตำบล (รพสต./สอ.)  สื่อมวลชน 2. พัฒนา หลักสูตรฯ คู่มือ เกณฑ์ แนวทางการประเมินฯ 1.“อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน” คืออะไร ทำอย่างไร 2.ติดตาม สะท้อนผลงาน 1.อบรม “หลักสูตร SRRT ตำบล (ครู ก) ” ให้ สคร. สสจ สสอ. 2.สสจ.+สคร. อบรม SRRT ตำบล 4,666 แห่ง (ม.ค. – ก.พ.) จากทั้งหมด 9,750 แห่ง 3.สคร. สื่อสาร แนวทางและการประเมินผลฯ  สัมมนา 4 ภาค (กพ.- มีค. ขอนแก่น / นครนายก/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช)  ประชุมจังหวัด/ ผู้ตรวจเขตฯ/ เอกสาร 5. สนับสนุน ชุดความรู้ “คู่มือ SRRT ตำบล” 1.สคร. ประสาน ดำเนินงานกับเครือข่ายหลักในพื้นที่ 2.สนับสนุน ติดตาม ประเมิน อำเภอฯ สะท้อน ผลงาน 3.เสนอกรมพัฒนาให้ได้ผลตามเป้าหมาย 1.ผลักดันเป็นตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานของ ผู้ว่า ฯ และ ผู้ตรวจฯ 2. พัฒนากลไกความ ร่วมมือ MOU : กรมการ ปกครองฯ 3. เชิดชู ให้รางวัล 1.อบรม SRRT ตำบล ที่เหลือ 5,084 แห่ง 2.สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทางฯ 3.พัฒนาการกำหนดเกณฑ์ และวิธีประเมินคุณลักษณะ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน” เชิงคุณภาพ 4.ประเมินและพัฒนาอำเภอฯ ให้เข้มแข็ง แบบยั่งยืน 1.สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารดำเนินงาน กับเครือข่ายหลัก ในพื้นที่ให้ต่อเนื่อง ปี 54 ปี 53 กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”

21 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 20

22 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี, ระบบระบาด การมีส่วนร่วม Health care reform Politics Econimics อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง CD including EID NCD En & Oc 11 June 2004 แผน ทุน ประเมินผล 21

23 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ขอบคุณครับ 22


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ แลไปข้างหน้า โครงการอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน กรมควบคุมโรค ปี 2555” 1 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google