งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาง ปรารถนา ถาวรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่ายาง การใช้ระบาดวิทยา เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เหตุการณ์ในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาง ปรารถนา ถาวรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่ายาง การใช้ระบาดวิทยา เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เหตุการณ์ในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาง ปรารถนา ถาวรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่ายาง การใช้ระบาดวิทยา เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เหตุการณ์ในพื้นที่

2 นำระบาดวิทยาไปใช้การพัฒนา เครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ใน พื้นที่ได้อย่างไร ? วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล ขยายเครือข่าย

3 บริบทโรงพยาบาลท่ายาง โรงพยาบาลท่ายาง เป็นโรงพยาบาล ชุมชน 60 เตียง ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต. ท่า ยาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี มีเขต รับผิดชอบเป็นพื้นที่ ขุมขนเมืองกึ่งชนบท จำนวน 5 หมู่บ้าน 12 ชุมชน มี ประชากร 11,350 คน ส่วนใหญ่มี อาขีพค้าขาย รองลงมาคือ เกษตรกรรม และ รับจ้าง

4 ข้อมูลสุขภาพ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ พิษจากสารเคมีกำจัด ศัตรูพืช อุบัติเหตุจราจร จมน้ำ โรคไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ สุกใส และ มือเท้าปากเป็นต้น มีโรงพยาบาลชุมชน 1 โรง คลินิก 13 แห่ง ร้านขายยา 6 แห่ง

5 การดำเนินงาน ( กิจกรรม ) ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกในปี 53 จัดทำแผนที่เดินดินทุกชุมชน จัดทำทะเบียนเครือข่าย ประกอบด้วย  ชื่อ - สกุล  ที่อยู่ ( ชุมชน )  ประเภทของสมาชิก  เบอร์โทรศัพท์ E-mail Line

6 การติดตามและ ประเมินผล มีการติดตามและประเมินผล การแจ้งข่าว โดยใช้การประชุม อสม. โทรศัพท์ E-ma il face book Line และการลงพื้นที่ มีการสัมมนาเครือข่ายปีละ 1 ครั้ง มีการประชุมติดตาม ปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

7 การขยายเครือข่าย ปี 2553 - 2556 2553255425552556 โรงพยาบาล เทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ครู สื่อมวลชน คลินิก เครือข่าย นอกพื้นที่ ศูนย์เด็กเล็ก ร้านขายยา ร้านเสริมสวย วัด ร้านชำ ร้านอาหาร ห้างโลตัส โรงงาน สหกรณ์ การเกษตร

8 ทะเบียน รายงาน เหตุการณ์ จากชุมชน กางแผนที่ดู ชี้จุด

9 ติดตามเครือข่ายห้างโลตัสและ โรงงานเอเชี่ยนฟีด

10 เกณฑ์การแจ้งข่าว จาก โรงพยาบาล สู่ชุมชน แจ้งข่าวเครือข่ายทุกคนทราบ เมื่อมีโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เมี่อมีผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา แจ้งเทศบาลตำบลท่ายาง และอสม. ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ทุกราย แจ้งโรงเรียน สถานประกอบการ ทราบเมื่อเป็น case จากโรงเรียน หรือสถานประกอบการนั้นๆ

11 โอกาสพัฒนา นำอุปกรณ์สื่อสารมาใช้ในการเก็บ ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีสายด่วนแจ้งข่าวโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย มีศูนย์เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ในชุมชน พัฒนาเครือข่ายรองรับ AEC

12 ผลการดำเนินงาน มีการแจ้งข่าวผู้ป่วยที่รับการรักษา จาก คลินิก โรงพยาบาลเอกชนและซื้อยา ทานเอง สามารถควบคุมโรคได้สงบ โดยยังไม่เข้า สู่ระบบโรงพยาบาล เช่น  การแจ้งข่าวโรคมือ เท้า ปาก จากชุมชนท่า พุ่งในปี 2553 และชุมชนระหานบอน ในปี 2555  การแจ้งข่าวระบาดโรคสุกใส ในโรงเรียน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในปี 2554 และ โรงเรียนคุมองต์ ในปี 2555 มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังโรค เช่น การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การดำเนินงานควบคุมโรคของเทศบาล โรงเรียน และ โรงงาน -

13 อัตรา ป่วยโรคไข้เลือดออก และอุจจาระร่วง ปี 2554-2556

14 ปัญหาอุปสรรคที่ พบ เครือข่ายไม่เห็นความสำคัญ ของการแจ้งข่าว มีการเปลี่ยนแปลงของ บุคลากรใน เครือข่าย ประชากรส่วนใหญ่มีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง -

15 โอกาสพัฒนา นำอุปกรณ์สื่อสารมาใช้ใน การเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น มีสายด่วนแจ้งข่าวโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย มีศูนย์เฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพในชุมชน พัฒนาเครือข่ายรองรับ AEC

16 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด ประโยชน์ การติดตามและประเมินผล การ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประสานงานที่ดี การให้ข้อมูล ข่าวสาร และการให้ความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน

17


ดาวน์โหลด ppt นาง ปรารถนา ถาวรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลท่ายาง การใช้ระบาดวิทยา เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เหตุการณ์ในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google