งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย "Ending AIDS in Thailand"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย "Ending AIDS in Thailand""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย "Ending AIDS in Thailand"
เราจะร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ได้อย่างไร THAILAND

2 สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย
การระบาดอยู่ในระยะอิ่มตัวและมีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ลดลงตามธรรมชาติ การระบาดสูงสุดในช่วงระหว่างปี โดยมีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ประมาณ 160,000 คน ต่อปี ในปี 2555 ประมาณการผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ น้อยกว่า 10,000 คน ปัจจุบันผู้ติดเชื้อฯที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 500,000 คน ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ประมาณ 280,000 คน ( ครอบคลุม 70% เกณฑ์เริ่มรักษา เมื่อ CD4 <350) พฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มประชากรหลัก มีระดับคงที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราติดเชื้อฯเมื่อแรกเกิด ปี 2555: 2.7% THAILAND

3 ประชากร และพื้นที่เป้าหมาย
89% ของผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ 38,883 คน อยู่ในกลุ่มประชากรหลัก 66% ของผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ อยู่ใน 33 จังหวัด

4 การยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS)
AIDS-free generation การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลง ร้อยละ 90 (<1,000 ราย/ปี) ไม่มีเด็กติดเชื้อเอชไอวีเมื่อแรกเกิด ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ แต่เนิ่นๆ ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันการถ่ายทอดเชื้อฯให้ผู้อื่น

5 Efficacy of HIV Prevention Strategies From Randomized Clinical Trials
Study Effect Size, % (95% CI) HPTN 052 , ART for prevention; Africa, Asia, Americas 96 % (73-99) Partners PrEP, PrEP for discordant couples; Uganda, Kenya 73 % (49-85) TDF2, PrEP for heterosexual men and women; Botswana 63 % (21-84) Medical male circumcision; Orange Farm, Rakai, Kisumu 54 % (38-66) iPrEX, PrEP for MSMs; Americas, Thailand, South Africa 44 % (15-63) Sexually transmitted diseases treatment; Mwanza, Tanzania 42 % (21-58) ผลการศึกษา HPTN 052 ที่ศึกษาในคู่ชาย-หญิง ที่มีผลเลือดต่าง พบว่ากลุ่มที่รักษาเมื่อ CD4 มากกว่า 250 กับ น้อยกว่า 250 สามารถป้องกันการติดเชื้อฯในคู่ มีประสิทธิผลสูง 96% การศึกษานี้ เป็นที่มาของ การใช้ประโยชน์ของการรักษาในการป้องกันด้วย เรียกว่า Treatment as Prevention (TasP) CAPRISA 004, Microbicide; South Africa 39 % (6-60) RV144, HIV vaccine; Thailand 31 % (1-51) 20 40 60 80 100 Efficacy (%) Abdool Karim SS, et al. Lancet. 2011;[Epub ahead of print].

6 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี 2553-2573
จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี มาตรการปัจจุบัน ลดลง 50% ปี 2558 การป้องกันผสมผสาน ยุติปัญหาเอดส์ ปี 2573

7 HIV Tests needed per Year
: 1 HIV detected = 54,000 tests : 1 HIV detected = 2,800 tests

8 Towards the End of AIDS 5,921 HIVA 10,686 HIVA HLM Target
Increasing HIV testing and counseling to 90% among key populations, and treating people with CD4 counts < 350, will avert around 6,000 new HIV infections in the next decade 10,686 HIVA But HIV testing and counseling of 90% key populations, and treating people independent their CD4 counts will avert additional 11,000 new HIV infections in the next decade

9 Towards the End of AIDS 251,818 ARV 5,921 HIVA 143,575 ARV 10,686 HIVA
US$ Marginal Costs to treat independent CD4 count Benefit 95 mil

10 มติการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์
มติการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มติเห็นชอบ มาตรการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มติเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ที่รวมเรื่อง มาตรการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มติเห็นชอบ วงเงินมาตรการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย

11 มาตรการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย
ขยายความครอบคลุมการดำเนินงานป้องกันผสมผสาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาและตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี ในกลุ่มประชากรหลัก คือ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ (sex worker) ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ครอบคลุม 90% รักษาผู้ติดเชื้อฯด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ในทุกคนที่ตรวจพบเชื้อฯ ไม่ว่า CD4 จะเท่าใด สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อฯกินยาสม่ำเสมอ มีอัตรากินยาต่อเนื่อง (Adherence > 90%) บริหารจัดการข้อมูลและการรายงานแนวใหม่ ทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่องปกติวิสัย (Normalize HIV)

12 การปฏิรูประบบบริการ ปรับแนวคิดการทำงานที่ไม่แยกส่วนงานป้องกันและการรักษา แต่เป็นการทำงานร่วมกัน พัฒนาการให้บริการ การให้การปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีที่ รพ.สต. ศูนย์ Drop-in และพิจารณาการตรวจด้วยวิธีง่าย การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯแต่เนิ่นๆ และการสนับสนุนการกินยาสม่ำเสมอโดยชุมชน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน Normalize HIV

13 แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)

14 การเปลี่ยนวิธีทำงาน: ก้าวข้ามจาก การควบคุมไปสู่การยุติ ปัญหาเอดส์
การเปลี่ยนวิธีทำงาน: ก้าวข้ามจาก การควบคุมไปสู่การยุติ ปัญหาเอดส์ ยุทธศาสตร์มุ่งเติมเต็มช่องว่างระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลที่จำเป็นต่อการยุติปัญหาเอดส์ โดย: 1. กำหนดชุดบริการ ที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย และพื้นที่ 2. ผสมผสาน ประโยชน์ด้านการป้องกันของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ กับ การป้องกันด้านพฤติกรรม

15 ชุดบริการที่มีความเหมาะสม
ด้านพื้นที่: จังหวัดเป้าหมายซึ่งมีความชุกสูงที่สุด, ขนาดประชากรเป้าหมายสำคัญมากที่สุด กรุงเทพฯ จังหวัดเร่งรัด จังหวัดอื่น ด้านประชากร : มุ่งการทำงานในกลุ่มประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงสุด ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการชาย พนักงานบริการหญิง ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง เยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงสูง ประชากรข้ามชาติที่มีภาวะเสี่ยงสูง คู่ของ : สมาชิกในกลุ่มประชากรหลัก ผู้ติดเชื้อฯซึ่งอยู่ในระบบดูแลสุขภาพ ART clinic ANC clinic PWID คือ?

16 กรอบปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ : ไม่มีผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่, ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับเอดส์, และ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ การเข้าสู่ระบบ – การตรวจเอชไอวี – การรักษา – การคงอยู่ในระบบ (RECRUIT) (TEST) (TREAT) (RETAIN) กำหนดบริการที่ต่อเนื่องตลอดทั้ง 4 องค์ประกอบ ประเด็นร่วม: การทำให้ระบบเข้มแข็งและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

17 ประเด็นสำคัญ การเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงสูง
การเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจการติดเชื้อฯของกลุ่มประชากรหลัก การทำให้ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อฯและผลลบ มีพฤติกรรมป้องกัน และมาตรวจการติดเชื้อฯ สม่ำเสมอ การเชื่อมต่อให้ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อฯและผลบวกได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ การสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อฯกินยาสม่ำเสมอ การสร้างสภาวะแวดและปรับทัศนะของสังคม


ดาวน์โหลด ppt การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย "Ending AIDS in Thailand"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google