งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศ ไทย "Ending AIDS in Thailand" เราจะร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ได้ อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศ ไทย "Ending AIDS in Thailand" เราจะร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ได้ อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศ ไทย "Ending AIDS in Thailand" เราจะร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ได้ อย่างไร

2 สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อเอช ไอวีของประเทศไทย – การระบาดอยู่ในระยะอิ่มตัวและมีผู้ติดเชื้อฯราย ใหม่ลดลงตามธรรมชาติ – การระบาดสูงสุดในช่วงระหว่างปี 2533-2543 โดยมีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ประมาณ 160,000 คน ต่อปี – ในปี 2555 ประมาณการผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ น้อย กว่า 10,000 คน – ปัจจุบันผู้ติดเชื้อฯที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 500,000 คน ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ประมาณ 280,000 คน ( ครอบคลุม 70% เกณฑ์เริ่มรักษา เมื่อ CD4 <350) – พฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มประชากรหลัก มี ระดับคงที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา – อัตราติดเชื้อฯเมื่อแรกเกิด ปี 2555: 2.7%

3 ประชากร และพื้นที่เป้าหมาย 66% ของผู้ติด เชื้อฯ รายใหม่ อยู่ใน 33 จังหวัด 89% ของผู้ติด เชื้อฯรายใหม่ 38,883 คน อยู่ในกลุ่ม ประชากรหลัก

4 การยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) AIDS-free generation – การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดลง ร้อยละ 90 (<1,000 ราย / ปี ) – ไม่มีเด็กติดเชื้อเอชไอวีเมื่อ แรกเกิด – ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนเข้าถึง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ แต่เนิ่นๆ ช่วยให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี และป้องกันการ ถ่ายทอดเชื้อฯให้ผู้อื่น

5 Efficacy of HIV Prevention Strategies From Randomized Clinical Trials Abdool Karim SS, et al. Lancet. 2011;[Epub ahead of print]. 100020406080 Efficacy (%) Study Effect Size, % (95% CI) HPTN 052, ART for prevention; Africa, Asia, Americas Partners PrEP, PrEP for discordant couples; Uganda, Kenya TDF2, PrEP for heterosexual men and women; Botswana Medical male circumcision; Orange Farm, Rakai, Kisumu iPrEX, PrEP for MSMs; Americas, Thailand, South Africa Sexually transmitted diseases treatment; Mwanza, Tanzania CAPRISA 004, Microbicide; South Africa RV144, HIV vaccine; Thailand 96 % (73-99) 73 % (49-85) 63 % ( 21-84) 54 % (38-66) 44 % (15-63) 42 % (21-58) 39 % (6-60) 31 % (1-51)

6 ลดลง 50% ปี 2558 ยุติปัญหาเอดส์ ปี 2573 มาตรการ ปัจจุบัน การป้องกัน ผสมผสาน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี 2553-2573

7 HIV Tests needed per Year 2016-2025: 1 HIV detected = 54,000 tests 2016-2025: 1 HIV detected = 2,800 tests

8 5,921 HIVA 10,686 HIVA Towards the End of AIDS Increasing HIV testing and counseling to 90% among key populations, and treating people with CD4 counts < 350, will avert around 6,000 new HIV infections in the next decade HLM Target But HIV testing and counseling of 90% key populations, and treating people independent their CD4 counts will avert additional 11,000 new HIV infections in the next decade

9 5,921 HIVA 10,686 HIVA 143,575 ARV 251,818 ARV Towards the End of AIDS US$ Marginal Costs to treat independent CD4 count 95 mil Benefit

10 10 มติการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่า ด้วยการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มติเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ที่รวม เรื่อง มาตรการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศ ไทย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มติเห็นชอบ มาตรการยุติปัญหา เอดส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ มติเห็นชอบ วงเงินมาตรการยุติปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย

11 มาตรการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ใน ประเทศไทย 1. ขยายความครอบคลุมการดำเนินงานป้องกัน ผสมผสาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ การปรึกษาและตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี ในกลุ่มประชากรหลัก คือ ชายมีเพศสัมพันธ์กับ ชาย พนักงานบริการ (sex worker) ผู้ใช้ยา ด้วยวิธีฉีด ครอบคลุม 90% 2. รักษาผู้ติดเชื้อฯด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ในทุก คนที่ตรวจพบเชื้อฯ ไม่ว่า CD4 จะเท่าใด 3. สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อฯกินยาสม่ำเสมอ มีอัตรา กินยาต่อเนื่อง (Adherence > 90%) 4. บริหารจัดการข้อมูลและการรายงานแนวใหม่ 5. ทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่อง ปกติวิสัย (Normalize HIV)

12 การปฏิรูประบบบริการ 1. ปรับแนวคิดการทำงานที่ไม่แยกส่วนงาน ป้องกันและการรักษา แต่เป็นการทำงาน ร่วมกัน 2. พัฒนาการให้บริการ – การให้การปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอ วีที่ รพ. สต. ศูนย์ Drop-in และพิจารณาการ ตรวจด้วยวิธีง่าย – การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯแต่เนิ่นๆ และการ สนับสนุนการกินยาสม่ำเสมอโดยชุมชน – ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 3.Normalize HIV 12

13 แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (ปีงบประมาณ 2558-2562)

14 การเปลี่ยนวิธีทำงาน : ก้าวข้ามจาก การควบคุมไปสู่การยุติ ปัญหาเอดส์ ยุทธศาสตร์มุ่งเติมเต็มช่องว่าง ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบัน กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลที่ จำเป็นต่อการยุติปัญหาเอดส์ โดย: 1. กำหนดชุดบริการ ที่เหมาะสม กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย และ พื้นที่ 2. ผสมผสาน ประโยชน์ด้านการ ป้องกันของการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสฯ กับ การป้องกันด้าน พฤติกรรม

15 ชุดบริการที่มีความเหมาะสม ด้านพื้นที่ : จังหวัดเป้าหมายซึ่งมี ความชุกสูงที่สุด, ขนาดประชากร เป้าหมายสำคัญมากที่สุด กรุงเทพฯ จังหวัดเร่งรัด จังหวัดอื่น ด้านประชากร : มุ่งการทำงานใน กลุ่มประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยง สูงสุด ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการชาย พนักงานบริการหญิง ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ผู้ต้องขัง เยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงสูง ประชากรข้ามชาติที่มีภาวะเสี่ยงสูง คู่ของ : สมาชิกในกลุ่มประชากรหลัก ผู้ติดเชื้อฯซึ่งอยู่ในระบบดูแลสุขภาพ ART clinic ANC clinic

16 กรอบปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ : ไม่มีผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่, ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับเอดส์, และ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ การเข้าสู่ระบบ – การตรวจเอชไอวี – การรักษา – การคงอยู่ในระบบ ( RECRUIT) ( TEST) ( TREAT) ( RETAIN) กำหนดบริการที่ต่อเนื่องตลอดทั้ง 4 องค์ประกอบ ประเด็นร่วม: การทำให้ระบบเข้มแข็งและการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

17 ประเด็นสำคัญ การเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีภาวะ เสี่ยงสูง การเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจการ ติดเชื้อฯของกลุ่มประชากรหลัก การทำให้ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อฯและผลลบ มี พฤติกรรมป้องกัน และมาตรวจการติดเชื้อฯ สม่ำเสมอ การเชื่อมต่อให้ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อฯและ ผลบวกได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ การสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อฯกินยาสม่ำเสมอ การสร้างสภาวะแวดและปรับทัศนะของ สังคม 17


ดาวน์โหลด ppt การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศ ไทย "Ending AIDS in Thailand" เราจะร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ได้ อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google