งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนัก โรคติดต่ออุบัติใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนัก โรคติดต่ออุบัติใหม่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนัก โรคติดต่ออุบัติใหม่ 1

2 2 การสื่อสารความเสี่ยง ทำหน้าที่ให้ข้อมูล : Informing เพื่อให้เกิดความรู้ ความ เข้าใจในข้อมูลที่ส่งออกไป การสื่อสารความเสี่ยง ทำหน้าที่สร้าง แรงจูงใจและโน้มน้าว : Persuading เพื่อ สามารถเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมได้ การสื่อสารความเสี่ยง ทำหน้าที่ให้ คำปรึกษา

3 Outrage management Precaution Advocacy Crises Communication Health Education; Stakeholder relations Outrage & Fear Hazard

4 Precaution Advocacy Outrage & Fear ภัยคุกคามหรือความเสี่ยง (Hazard) ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มความตระหนักให้ ปฏิบัติ ตนให้เหมาะสม ใช้การกระตุ้นอารมณ์ ( Arouse emotions) จำเป็นในการป้องกันภาวะวิกฤตที่อาจจะ เกิดตามมา ระวัง (WATCH OUT!)

5 Outrage management การฟัง การยอมรับ ให้ข้อเท็จจริงว่าไม่มีอันตราย ที่จะต้องตื่นกลัว เพื่อให้ประชาชนสงบลง โดยให้ข้อมูลด้วยความเคารพ Outrage & Fear ภัยคุกคามหรือความเสี่ยง (Hazard)

6 Crises Communication Outrage & Fear การอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น เน้นจัดการกับอารณ์ที่จะ เกิดขึ้น พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นนี้ด้วยกัน ภัยคุกคามหรือความเสี่ยง (Hazard)

7 7

8 8

9 9  การสื่อสาร (Communication) - การติดต่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล & อารมณ์ ความรู้สึก ระหว่างผู้คน  การประชาสัมพันธ์ (Publicity) - การสื่อสารผลงานให้ผู้อื่นได้รับรู้ ( มักเป็นแต่ เรื่องดีๆ )  การโฆษณาชวนเชื่อ ( Propaganda) - การทำให้คนอื่นหลงเชื่อในสิ่งผิด  การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) - การใช้กระบวนการสื่อสารทำให้คนมาร่วมมือ กันแก้ไขเหตุร้าย

10 10 1. ทําไมถึงต้องดําเนินการสื่อสารความเสี่ยง 2. ผู้ฟังคือใคร 3. อะไรคือความต้องการของผู้ฟังที่เป็น กลุ่มเป้าหมาย 4. อุปสรรคที่ต้องการแก้ไขคืออะไร 5. จะทําการสื่อสารอย่างไร 6. จะรับฟังข้อคิดเห็นอย่างไร 7. จะตอบสนองต่อความคิดเห็น หรือคําถาม จากผู้ฟังอย่างไร 8. ใครจะรับผิดชอบในการวางแผน และ เมื่อไหร่ 9. มีปัญหา หรือ อุปสรรคอะไรที่คาดว่าจะมี และระบุไว้ในแผน 10. มีโอกาสสำเร็จหรือไม่

11 11  ถ้าอยากเผยแพร่ผลงานให้คนในวงการ รับรู้  เรียนรู้การทำ Scientific presentation  มีผลกระทบในการแก้ปัญหาน้อย  ให้สาธารณะรับรู้เพื่อสนับสนุนงาน  Media communication  ถ้าอยากแก้ปัญหาจริงๆ เช่นใน เหตุการณ์ระบาด หรือมี Public Health Emergency ต่างๆ  สื่อสารความเสี่ยง

12 12 1. เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2. ขาดข้อเท็จจริงที่ทันต่อเหตุการณ์ 3. ยากแก่การทำนาย 4. สาธารณะต้องการคำตอบและการ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 5. มีผู้จ้องฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ ทางการเมือง การค้า ระหว่าง ประเทศ 6. เกิดข่าวลือได้ง่าย 7. สื่อมวลชนให้ความสนใจสูง

13 13

14 14 ภายในองค์กร ผู้เกี่ยวข้องภายนอก สาธารณะ ( ผ่านสื่อมวลชน )

15 15 1. สร้างความไว้วางใจ (Build Trust) 2. ชิงบอกก่อน ( Announcing Earlier) 3. ยึดความโปรงใส (Transparency) 4. เข้าใจความรู้สึกและกังวลของ สาธารณะ ( Understand public) 5. วางแผนการสื่อสารที่เหมาะสม ( Communication Plan)

16 16 MSM – TP Message ( ตัวข่าวสาร ) Spokesperson ( ผู้ที่จะสื่อสาร โฆษก ) Media ( ช่องทาง ) Timing ( จังหวะ ) Place ( สถานที่ )

17 17 1.SOCO (Single Overarching Communication Objective) ประเด็นหลัก 2.Talking points ( ประเด็นสำคัญๆ ที่ จะนำไปสู่ประเด็นหลัก ) 3.Media Transcript ( สาระสำคัญที่ จะแจกสาธารณะ ) 4.Fact Sheet ( รายละเอียด ) 5.Question and Answer (Q&A) คำถามที่พบบ่อย และคำตอบ

18 18 ประเด็นหลัก ( SOCO ) Single Overarching Communication Objective ข้อเท็จจริงของ เหตุการณ์ สิ่งที่ประชาชน กังวล สิ่งที่เราต้องการ ให้เกิด

19 19 o ประเด็นหลักคือ o ข้อเท็จจริงที่สำคัญคือ.. o หน่วยงานกำลังทำอะไรอยู่ … …. o ประชาชนจะมีส่วนได้อย่างไร ….. …… o หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อ สายด่วน www…..

20 “Do not” in the Talking Point Do not mark as “confidential” – The information is for the public Do not write things you do not want the press to see Do not overstress the positive Do not understate the negative No need to be read word by word 20

21 Tips for Talking Point Write in bullet point Be honest and clear Keep your point short Fewer is better 21

22 22


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนัก โรคติดต่ออุบัติใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google