งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MOPH operation center MOPH operation center 20 May 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MOPH operation center MOPH operation center 20 May 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MOPH operation center MOPH operation center 20 May 2009

2 1. New influenza virus in animals low risk for human 2. Higher risk for human 3. Human infections, no or only inefficient man-to-man Tx Pandemic alertness phases 10 Sep 06 4. Increased man-to-man transmission, (community level Tx limited to one country In a region) 6. Pandemic (outbreaks in more than one region of the world) 5. Significant increase in man-to-man Tx, (community level Tx in more than one country in a region)

3 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ความรู้เกี่ยวกับ Influenza A (H1N1) ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก การรระบาดยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว (Phase 5) ลักษณะทางระบาดวิทยาคล้าย Seasonal flu – วิธีติดต่อเหมือนกัน – ระยะฟักตัว 2-7 วัน – ติดต่อง่ายกว่า Seasonal flu (Ro 1.5) – อัตราติดเชื้อต่อเนื่องสูง (Secondary AR 22-33%) คนทั่วโลกไม่มีภูมิต้านทาน แนวโน้มความรุนแรงน้อย ( อัตราป่วยตาย 0.1 – 1.0%) ผู้เสียชีวิต มักมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

5 21 Feb 08  In-country pandemic origin  Cross-border introduction ยุทธศาสตร์การ เตรียมความพร้อม และรับมือกัยไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ( เอช 1 เอ็น 1)

6 ปรับความคาดหมายให้ ตรงความจริง ล้อมรั้วทั่ว ไทย ปลอดภัย จากโรค เชื้อโรคเข้าไทย ไม่ ผิคจากคาด ไทยไม่ ประมาท มาตรการ เข้มแข็ง ทุกคนร่วม แรง ลดผลกระทบ

7 เป้าหมายการจัดการกับ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ( เอช 1 เอ็น 1) จำกัดขอบเขตการระบาด ชะลอ การแพร่กระจาย ลดผลกระทบ ให้มีน้อยที่สุด – ต่อสุขภาพ ( การป่วย การตาย ) – ต่อเศรษฐกิจและสังคม

8 ป้องกันการป่วย / ตาย ลดผลกระทบเศรษฐกิจ /สังคม 19 May 09 ยุทธศาสตร์การ เตรียมความพร้อม และรับมือกัยไข้หวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ ( เอช 1 เอ็น 1) เตรียมพร้อม ทั่วไทย เผยแพร่ ส่งเสริม พฤติกรรม อนามัย ซ้อมแผน / BCP เฝ้าระวัง / ควบคุม ดูแล / รักษา คัด กรอง สกัดกั้น

9 ติดเชื้อ อย่ใน ระยะฟักตัว (1/1000) 10 คน ไม่ติดเชื้อ (999/1000) 9990 คน ตรวจพบมีไข้ที่ ท่าอากาศยาน 1-2 คน ตรวจไม่พบไข้ ผ่านเข้ประเทศ 8-9 คน / วัน นำเข้าดูแล ที่ รพ. เพื่อตรวจ รักษา และควบคุม การแพร่เชื้อ ต้องค้นหาให้พบ และตรวจ รักษา ควบคุม โดยระบบเฝ้าระวัง และ ควบคุมโรคที่เข้มแข็ง ในทุกจังหวัด คาดการ Scenario การคัดกรองผู้เดินทาง ระหว่าง ประเทศ เพื่อ สกัดกั้นโรคเข้าประเทศ ( ตัวเลขสมมุติ ) 19 พค. 2552 ผู้เดินทาง เข้าประเทศ 30,000 คน/วัน มาจากประเทศที่ ยังไม่มีการระบาด (2/3) 20,000คน มาจากประเทศที่มี การระบาด (1/3) 10,000คน

10 ตรวจไม่พบไข้ ผ่านเข้ประเทศ 8-9 คน / วัน โรงเรียน ก. วิทยา 9 14 21 32 คล้ายเหตุการณ์ใน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น 19 พค. 2552 คาดการ Scenario เหตุการณ์สืบเนื่องจากการคัด กรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ หากระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค ในประเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ( ตัวเลขสมมุติ )

11 Three pandemic waves: weekly combined influenza and pneumonia mortality, United Kingdom, 1918–1919 2 3 1 ?

12 ประชาชนไทย 63 ล้านคน ตัวอย่าง การคาดการณ์ผลของ การระบาดใหญ่ หากไม่มี การป้องกันควบคุมโรค ( ตัวเลข สมมุติ ) เสียชีวิตร้อยละ 0.1 ของผู้ป่วยที่ เข้า รพ. (1,000- 2,000 คน ) เข้า รพ. ร้อย ละ 10 ของผู้ติดเชื้อ (1- 2 ล้าน คน ) ติดเชื้อ ร้อยละ 20 - 30 ของประชาชน ไทย (12- 20 ล้าน คน )

13 ปัจจัยหลักที่กำหนดความ รุนแรงของการระบาด ปัจจัยด้านเชื้อไวรัส (Virus factors) เช่น – ความรุนแรง (Virulence) / ความสามารถ ในการติคต่อ (transmissibility) เป็นต้น ปัจจัยด้านคน (Host factors) เช่น – พันธุกรรม / ภูมิต้านทานโรค / โรค ประจำตัว / พฤติกรรม เป็นต้น ความเข้มแข็งของระบบงานสาธารณสุข – การเฝ้าระวังและควบคุมโรค / การดูแล ผู้ป่วย / สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม บทบาทชุมชน / การประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น เฝ้าระวัง ศึกษา วิจัย พฤติกรรมสุขภาพ วัคซีน ( ยังไม่มี ) อยู่ในมือของ สธ. ทุกระดับ ทั่วประเทศ

14 Exercises of pandemic influenza preparedness plans Central level Provincial level Service center level Functional drills 7 Feb 05 Table-top exercise


ดาวน์โหลด ppt MOPH operation center MOPH operation center 20 May 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google