งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี. รายชื่อแกนนำคณะทำงาน ทีม 1 ยอดชาย กลม ศิลา เปรมมาส กันตะ โอภาส ประไพ เทียน ศาสตร์ สมชาย ศุภผล โสภาพรรณ จิร นิรัติศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี. รายชื่อแกนนำคณะทำงาน ทีม 1 ยอดชาย กลม ศิลา เปรมมาส กันตะ โอภาส ประไพ เทียน ศาสตร์ สมชาย ศุภผล โสภาพรรณ จิร นิรัติศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี

2 รายชื่อแกนนำคณะทำงาน ทีม 1 ยอดชาย กลม ศิลา เปรมมาส กันตะ โอภาส ประไพ เทียน ศาสตร์ สมชาย ศุภผล โสภาพรรณ จิร นิรัติศัย ทีม 2 นิคม กสิวิทย์ อำนวย ศุภลักษณ์ แย้ม สกุล ดุษณี บุญ พิทักษ์สกุล จินตนา แวว สวัสดิ์ เพ็ญรุ่ง ฉัตรไชย รัตน์

3

4 6 โรค ได้แก่ วัณโรค เอดส์ ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ อัมพฤกษ์ / อัมพาต ไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ 2 พฤติกรรม ได้แก่ลดละเลิกสูบบุหรี่และ พฤติกรรมทางเพศ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของเขตฯ ที่ 6 และ 7 จะดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จ ได้ ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนอย่าง เข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้ การบังคับใช้ ก. ม. รวมทั้งต้องอาศัย ความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อมวลชน ท้องถิ่น การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้าน สธ. ถือ เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน สธ. เพื่อมุ่งสู่ Health Thailand

5 การพัฒนา ความร่วมมือ ของภาคี เครือข่ายใน เขตตรวจ ราชการที่ 6 และ 7 เพื่อ มาตรฐานการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพ จัดเวทีเสวนา เพื่อเข้าถึง เข้าใจ ภาคีเครือข่าย จัดกระบวนการชุมชน นักปฏิบัติ เพื่อค้นหา Best Practice ปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ กระบวน การ จัดทำ แผน ของ พื้นที่ การติดตาม กำกับ สนับสนุนทาง วิชาการ อย่างต่อเนื่อง

6 จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) เขตประสบการณ์ การทำงาน สำรวจความ ต้องการด้าน สาธารณสุขฯ ของ อปท. วิเคราะห์การทำงาน ของ อปท., สำรวจแผนฯที่ เกี่ยวข้อง ปี 2550 จัดกระบวนการ CoPs 8 เวที ( ตำบล ) PDAC สรุป KA, Best Practice ประชุมนำเสนอ แผนฯ ผล KA ใน Thank you Party ของสื่อมวลชน และเครือข่าย จัดทำแผน ดำเนินงานด้าน สธ. ปี 2551 ติดตามแผน / โครงการ ประเมินผล สรุป คัดเลือก เพื่อขยายผล ปี 2552 การติดตาม กำกับสนับสนุน ทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง เตรียมการ, สร้างความเข้าใจ ภายใน, หาข้อมูลความสำเร็จ

7 การดำเนินงานและระยะเวลา กิจกรรม ก.พ.ก.พ. มีค เม ยพคมิยกคสค กยกย เตรียมการฯ จัดเสวนา เครือข่าย 1,6 วิเคราะห์ นโยบายฯ CoPs ติดตามกำกับ สนับสนุนการ จัดทำแผน / โครงการ Thank you Party ร่วม การสื่อสารสาธารณะ 7

8 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ ร้อยละของเครือข่ายที่เข้าร่วมเสวนา จำนวน KA ของการจัดกิจกรรม จำนวนแผนงานด้านสาธารณสุขปี 2551 ที่ เกิดจากการจัดการความรู้

9 ความเสี่ยง และ แผนการแก้ไข ปัจจัยเสี่ยงความ เสียหายที่ อาจ เกิดขึ้น ควา ม สำ คัญ แนว ทางการ ควบคุม กิจกรรม การควบคุม กำห นด การ บุคลากร เครือข่าย ไม่เป็นไป ตาม โครงการ ไม่ สามารถ ให้ข้อมูล วิเคราะห์ แลกเปลี่ย นฯได้ 1 ปรับเปลี่ย นการ ประสาน - สัมภาษณ์ ก่อน - เชิญเป็น วิทยากร - ใช้ผู้มีบารมี ช่วย 1- 15 กพ กลยุทธ์การ สร้างการมี ส่วนร่วมไม่ มี ประสิทธิผล ไม่เกิด ภาคี เครือข่าย 2 จ้าง วิทยากร ภายนอก จ้าง อาจารย์ จาก มหาวิทยา ลัย / NGO ดำเนินการ 1 มีค – 31 พค แผนฯไม่ อาจทำได้ จริง เสียเวลา และ งบประมา ณ 3 ติดตาม กำกับ สนับสนุน - จัดเวที นำเสนอ - ประสาน ใกล้ชิด 1 กค 

10 ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อชี้แนะ ขอให้ความสำเร็จนี้เป็นของขวัญจากก้อน ดิน... ถวายในหลวงของเรา


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 4 ราชบุรี. รายชื่อแกนนำคณะทำงาน ทีม 1 ยอดชาย กลม ศิลา เปรมมาส กันตะ โอภาส ประไพ เทียน ศาสตร์ สมชาย ศุภผล โสภาพรรณ จิร นิรัติศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google