งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Epidemiology.  Epidemic หมายถึง “ โรคระบาด ”  Logy หมายถึง Study ระบาดวิทยาจึงหมายถึง “ การศึกษาการเกิดโรคระบาด ” ในอดีต ระบาดวิทยามีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมและป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Epidemiology.  Epidemic หมายถึง “ โรคระบาด ”  Logy หมายถึง Study ระบาดวิทยาจึงหมายถึง “ การศึกษาการเกิดโรคระบาด ” ในอดีต ระบาดวิทยามีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมและป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Epidemiology

2  Epidemic หมายถึง “ โรคระบาด ”  Logy หมายถึง Study ระบาดวิทยาจึงหมายถึง “ การศึกษาการเกิดโรคระบาด ” ในอดีต ระบาดวิทยามีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมและป้องกัน การเกิดโรคระบาดเป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบัน ระบาดวิทยาไม่ได้จำกัดขอบเขตของการศึกษา อยู่แต่เฉพาะโรคระบาดเท่านั้น แต่ขยายขอบเขตออกไป ศึกษาโรคอื่นๆ ตลอดจนปัญหาสาธารณสุขที่ไม่ใช่ “ โรค ” เช่น การบาดเจ็บหรืออุบัติภัย ระบาดวิทยาไม่ใช่ “ สาขาวิชา ” แต่เป็น “ เครื่องมือ ” ที่ใช้ใน การศึกษาปัญหาสาธารณสุข

3  ระบาดวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาหรือกล่าวถึง การกระจายของโรคในประชากร โดยดูถึง อิทธิพล หรือปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดการ กระจายตัวแบบนั้น ระบาดวิทยามีรากฐานมา จากความจริงที่พบว่า โรค หรือความเจ็บป่วย ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกๆคน ด้วยโอกาสที่ เท่าๆกัน แต่คนบางคนจะมีลักษณะบางอย่างที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าคนอื่นๆ โดย ลักษณะดังกล่าวอาจมาจากพันธุกรรม หรือเป็น ผลจากการสัมผัสต่อปัจจัยบางอย่างใน สิ่งแวดล้อม

4 การศึกษาระบาดวิทยา มีลักษณะเหมือนกับ การศึกษาชนิดอื่นๆ ที่ศึกษาในเรื่องโรค ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1. Sub-molecular หรือ Molecular level 2. Tissue หรือ Organ level 3. Individual level 4. Population level

5  มีผู้จำแนกระบาดวิทยาออกเป็น “Classical” และ “Clinical epidemiology” ดังนี้  Classical (Traditional) epidemiology หรือ “The big E Epidemiology”  Clinical epidemiology

6 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับ Natural History หรือ Clinical Picture 2. การสอบสวนวิธีการติดต่อ (Mode of Transmission) 3. การค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรค 4. การป้องกันโรค 5. การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย 6. การศึกษาขอบเขตของปัญหาในประชากร 7. การวางแผนงานและนโยบายด้านสาธารณสุข 8. การตัดสินคดีความในศาล

7 1. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 2. ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ 3. ระบาดวิทยาเชิงปฎิบัติการ

8 1. การวิเคราะห์โรค 2. การหาสาเหตุของโรค 3. การพยากรณ์โรค 4. การศึกษาผลของการรักษา 5. การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกการรักษา

9


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Epidemiology.  Epidemic หมายถึง “ โรคระบาด ”  Logy หมายถึง Study ระบาดวิทยาจึงหมายถึง “ การศึกษาการเกิดโรคระบาด ” ในอดีต ระบาดวิทยามีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมและป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google