งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจ วิเคราะห์ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิด A (H1N1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจ วิเคราะห์ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิด A (H1N1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจ วิเคราะห์ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิด A (H1N1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 การเก็บตัวอย่าง l เมื่อพบผู้ป่วยที่สงสัย ให้รายงานสำนัก ระบาดวิทยา หรือ SRRT ก่อนทุกครั้ง l ขอให้คณะผู้เฝ้าระวังการระบาดแต่ละ พื้นที่ประสานกับรพ. เอกชน ว่าหากไม่ได้ แจ้งผ่าน SRRT ทางห้องปฏิบัติการจะ ให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ l ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วที่สุดภายใน 2-3 วัน หลังจากปรากฏอาการ และเก็บซ้ำอีก ครั้งหลังจากมีอาการปอดบวมหรือปอด อักเสบ l เมื่อพบผู้ป่วยที่สงสัย ให้รายงานสำนัก ระบาดวิทยา หรือ SRRT ก่อนทุกครั้ง l ขอให้คณะผู้เฝ้าระวังการระบาดแต่ละ พื้นที่ประสานกับรพ. เอกชน ว่าหากไม่ได้ แจ้งผ่าน SRRT ทางห้องปฏิบัติการจะ ให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ l ควรเก็บตัวอย่างให้เร็วที่สุดภายใน 2-3 วัน หลังจากปรากฏอาการ และเก็บซ้ำอีก ครั้งหลังจากมีอาการปอดบวมหรือปอด อักเสบ

3 ตัวอย่างส่งตรวจ l Throat swab l Nasopharyngeal swab l Nasopharyngeal aspiration l Nasal swab l Throat swab l Nasopharyngeal swab l Nasopharyngeal aspiration l Nasal swab * เก็บตัวอย่างรายละ 2-3 หลอด

4 การจัดส่งตัวอย่าง l ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่ บรรจุในภาชนะต้องปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ l บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกน้ำแข็งรีบนำส่งทันที พร้อมแบบส่งตัวอย่าง l ถ้าจำเป็นต้องรอควรเก็บไว้ในตู้เย็น (4 o c) ห้ามแช่ในช่องแช่แข็งของ ตู้เย็น (-20 o c) ถ้าต้องการเก็บนาน เกิน 48 ชั่วโมง ให้เก็บ –70 o c l ตัวอย่างสารคัดหลั่งหรือ swab ที่ บรรจุในภาชนะต้องปิดจุกให้สนิท พันด้วยเทป ปิดฉลาก แจ้งชื่อผู้ป่วย ชนิดของตัวอย่าง วันที่เก็บ l บรรจุใส่ถุงพลาสติก รัดยางให้แน่น แช่ในกระติกน้ำแข็งรีบนำส่งทันที พร้อมแบบส่งตัวอย่าง l ถ้าจำเป็นต้องรอควรเก็บไว้ในตู้เย็น (4 o c) ห้ามแช่ในช่องแช่แข็งของ ตู้เย็น (-20 o c) ถ้าต้องการเก็บนาน เกิน 48 ชั่วโมง ให้เก็บ –70 o c

5 หน่วยงานที่รับตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง l สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี l ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ( สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรสงคราม นครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และชลบุรี ) l สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี l ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ( สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรสงคราม นครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และชลบุรี )

6 วิธีการตรวจวิเคราะห์ ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ( 24 ชั่วโมง ) l RT-PCR & Real-time PCR หากผลข้างต้นไม่ชัดเจน จะต้องใช้วิธี อื่นๆ อีก (3-4 วัน ) l Virus culture (option) l DNA sequencing (option) ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ( 24 ชั่วโมง ) l RT-PCR & Real-time PCR หากผลข้างต้นไม่ชัดเจน จะต้องใช้วิธี อื่นๆ อีก (3-4 วัน ) l Virus culture (option) l DNA sequencing (option)

7 การรายงานผลการตรวจ 1. ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ 2. พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 3. พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H1/H3 ( แต่ไม่ใช่ไวรัส สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1) 4. พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) 5. ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมเนื่องจาก จำนวนเซลล์ในตัวอย่างไม่เพียงพอ ควร เก็บตัวอย่างอีกครั้ง - ในกรณีที่ 1-3 สามารถรายงานผลได้ ภายใน 24 ชั่วโมง แต่กรณีที 4 จำเป็นต้องส่งตรวจซ้ำที่สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 1. ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ 2. พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B 3. พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H1/H3 ( แต่ไม่ใช่ไวรัส สายพันธุ์ใหม่ชนิด A H1N1) 4. พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) 5. ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมเนื่องจาก จำนวนเซลล์ในตัวอย่างไม่เพียงพอ ควร เก็บตัวอย่างอีกครั้ง - ในกรณีที่ 1-3 สามารถรายงานผลได้ ภายใน 24 ชั่วโมง แต่กรณีที 4 จำเป็นต้องส่งตรวจซ้ำที่สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

8


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจ วิเคราะห์ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิด A (H1N1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google