งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5. สมาชิกกลุ่มที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5. สมาชิกกลุ่มที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5

2 สมาชิกกลุ่มที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา โดย นพ. สุวิช ธรรมปาโล สคร. 12 ประธาน นส. เสาวนีย์ ดีมูล สคร. 9 เลขานุการ ที่ปรึกษากลุ่ม : อ. วรวรรณ ( ปู )

3 BAR

4 1.KV : การทำงานให้มีความสุข 2. เล่าเรื่อง (Story telling) 3. หาปัจจัย 4. หาเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด 5. ใช้เครื่องมือธารปัญญา 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอน

5 2 ปัจจัย : เพื่อนร่วมงาน : อาคารสถานที่ KV : การทำงานให้มีความสุข

6 ปัจจัย : เพื่อนร่วมงาน KV : การทำงานให้มีความสุข เกณฑ์คะแนน : 1 = ต่างคนต่างอยู่ 2 = มีปฏิสัมพันธ์เฉพาะในงาน 3 = รับฟังความคิดเห็น ยอมรับ เสียงส่วนใหญ่ 4 = ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา 5 = ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ

7 ปัจจัย : อาคารสถานที่ KV : การทำงานให้มีความสุข เกณฑ์คะแนน : 1 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน 2 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด 3 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด + พื้นที่เพียงพอ 4 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด + พื้นที่เพียงพอ + สวยงาม 5 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด + พื้นที่เพียงพอ + สวยงาม ปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบ ครัน

8 สคร. 9, 11 สคร. 3,4,12 02341 1 2 3 4 5 แลกเปลี่ยน ใฝ่รู้ KV : การทำงานให้มีความสุข ปัจจัย : เพื่อนร่วมงาน

9 สคร. 9, 11 สคร. 3,4,12 02341 1 2 3 4 5 KV : การทำงานให้มีความสุข ปัจจัย : อาคารสถานที่ แลกเปลี่ยน ใฝ่รู้

10 การจัดทำแผนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

11 กลุ่ม กิจกรรม กิจกรรมการวัดผล Learnintranet จำนวนที่เข้าชม Learn/ share ค้นหาคนตนแบบด้าน สุขภาพ - จำนวน ผู้เข้าร่วม - ระดับความรู้ shareWar Room - จำนวนครั้งที่ จัด - จำนวนคนที่เข้า ร่วม shareConference - จำนวนครั้งที่ จัด - จำนวนคนที่เข้า ร่วม shareOn the job training/ ระบบพี่เลี้ยง - จำนวนครั้งที่ ปฏิบัติงาน - จำนวนคนที่เข้า ร่วม

12 กลุ่ม กิจกรรม กิจกรรมการวัดผล care การแลกเปลี่ยนการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จำนวนคนที่ ได้รับการ สับเปลี่ยน care เครือข่าย Mail Group- จำนวนครั้งใน การตอบ mail shine การจัดทำโครงการต่อ ยอดวิจัย จำนวนเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน

13 ขบวนการกลุ่มที่ 5 - บรรยากาศของกลุ่ม - ข้อจำกัด

14 AAR


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5. สมาชิกกลุ่มที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google