งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5

2 สมาชิกกลุ่มที่ 5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา โดย นพ.สุวิช ธรรมปาโล สคร. 12 ประธาน นส.เสาวนีย์ ดีมูล สคร. 9 เลขานุการ ที่ปรึกษากลุ่ม : อ.วรวรรณ (ปู)

3 BAR

4 ขั้นตอน KV : การทำงานให้มีความสุข เล่าเรื่อง (Story telling) หาปัจจัย
หาเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด ใช้เครื่องมือธารปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

5 KV : การทำงานให้มีความสุข
2 ปัจจัย : เพื่อนร่วมงาน : อาคารสถานที่

6 KV : การทำงานให้มีความสุข
ปัจจัย : เพื่อนร่วมงาน เกณฑ์คะแนน : 1 = ต่างคนต่างอยู่ 2 = มีปฏิสัมพันธ์เฉพาะในงาน 3 = รับฟังความคิดเห็น ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ 4 = ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา 5 = ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ

7 KV : การทำงานให้มีความสุข
ปัจจัย : อาคารสถานที่ เกณฑ์คะแนน : 1 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน 2 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด 3 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด + พื้นที่เพียงพอ 4 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด + พื้นที่เพียงพอ + สวยงาม 5 = ห้องทำงานเป็นสัดส่วน + สะอาด + พื้นที่เพียงพอ + สวยงาม ปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

8 สคร. 9, 11 สคร. 3,4,12 KV : การทำงานให้มีความสุข
ปัจจัย : เพื่อนร่วมงาน 5 แลกเปลี่ยน 4 สคร. 9, 11 3 ใฝ่รู้ สคร. 3,4,12 2 1 1 2 3 4

9 สคร. 9, 11 สคร. 3,4,12 KV : การทำงานให้มีความสุข ปัจจัย : อาคารสถานที่
5 แลกเปลี่ยน 4 สคร. 9, 11 3 ใฝ่รู้ สคร. 3,4,12 2 1 1 2 3 4

10 การจัดทำแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11 การจัดทำแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม การวัดผล Learn intranet จำนวนที่เข้าชม Learn/ share ค้นหาคนตนแบบด้านสุขภาพ - จำนวนผู้เข้าร่วม - ระดับความรู้ share War Room - จำนวนครั้งที่จัด - จำนวนคนที่เข้าร่วม Conference On the job training/ระบบพี่เลี้ยง - จำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน

12 กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม การวัดผล
care การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จำนวนคนที่ได้รับการสับเปลี่ยน เครือข่าย Mail Group - จำนวนครั้งในการตอบmail shine การจัดทำโครงการต่อยอดวิจัย จำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

13 ขบวนการกลุ่มที่ 5 - บรรยากาศของกลุ่ม - ข้อจำกัด
ขบวนการกลุ่มที่ บรรยากาศของกลุ่ม - ข้อจำกัด

14 AAR


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google