งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่าย งานป้องกันควบคุมโรคใน พื้นที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่าย งานป้องกันควบคุมโรคใน พื้นที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่าย งานป้องกันควบคุมโรคใน พื้นที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช

2 หลักการและเหตุผล หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ต่างคนต่างทำงานไม่ได้เชื่อม ประสานการทำงานเป็น เครือข่าย โรคและภัยสุขภาพเกิดขึ้นใน ทุกพื้นเพียงแต่แตกต่างกันใน รายละเอียด

3 วัตถุประสงค์ เพื่อประสานและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ / เอกชน ให้มีการ ดำเนินงานด้านสุขภาพเป็น เครือข่าย

4 กลุ่มเป้าหมายเครือข่าย หน่วยงานด้านสุขภาพ : สสจ. รพ. CUP สสอ. สอ. รพ. เอกชน คลินิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาล อบต. ศูนย์วิชาการ : ศูนย์อนามัยเขต ศูนย์ สช. ศูนย์วิทย์ฯ สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาล พื้นที่เขตการศึกษา โรงเรียน สื่อมวลชน อื่นๆ : NGO

5 กลวิธีการ ดำเนินงาน ประชุมคณะผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภายใน ได้แก่ คปสข. เขต : เพื่อเห็นชอบร่วมกันต่อ แนวคิดในการดำเนินงาน ประชุมร่วมกับผู้บริหารเครือข่ายภายนอก ได้แก่ คปสข. นายก อบจ. นายกเทศมนตรี ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์ ผอ. พื้นที่เขตการศึกษา มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทน สื่อมวลชน ฯลฯ : เพื่อร่วมคิดร่วมสร้างแนว ทางการดำเนินงาน รวมทั้งการคัดเลือกพื้นที่ เป้าหมายการดำเนินงาน ประชุมแกนนำแต่ละเครือข่ายตามพื้นที่ เป้าหมาย : เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ ทำงานของแต่ละเครือข่าย

6 ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่ เครือข่าย เครือข่ายจัดทำแผนดำเนินงาน / ดำเนินการตามแผน ติดตามสนับสนุน / ประเมินผล ประชุมวิเคราะห์สรุปผล / ถอด บทเรียนสุดท้าย กลวิธีการดำเนินงาน ( ต่อ )

7 คณะผู้ดำเนินงาน คณะกรรมการอำนวยการ : ได้แก่ คณะ ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภายใน ประกอบด้วย คปสข. เขต คณะกรรมการร่วม : ได้แก่ ผู้บริหาร เครือข่ายภายนอก + คณะผู้บริหาร องค์กรเครือข่ายภายใน คณะทำงาน : สคร.+ จังหวัด + อื่นๆ

8 กรอบแนวคิด คณะ ทำงาน เครือ ข่าย กระบวนการ หลากหลาย / Cop การดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ คณะ กรรมการ ร่วม

9 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ เชิงปริมาณ เช่น - จำนวนครือข่ายที่เข้าร่วม ดำเนินงาน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เชิงคุณภาพ เช่น - แผนงาน / โครงการของเครือข่าย ที่ได้นำไป ปฏิบัติจริง - อื่นๆ อาทิ ความสำเร็จของ แผนงานฯ ที่นำไปปฏิบัติ ฯลฯ

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดองค์กรเครือข่ายทำงานด้าน การป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพภายในเขต 11

11 ขอขอบคุณ สวัสดี / /


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่าย งานป้องกันควบคุมโรคใน พื้นที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google