งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปีงบประมาณ 2556 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเป้าหมายการลดโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปีงบประมาณ 2556 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเป้าหมายการลดโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปีงบประมาณ 2556 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเป้าหมายการลดโรค สู่ การปฏิบัติด้วยยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555

2 อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง ตำบลควบคุมโรค เข้มแข็ง ความร่วมมือ จากภาคี ระบบงาน ระบาดวิทยา มีแผน&ผลงาน ควบคุมโรคที่ เป็นปัญหา การระดม ทรัพยากรมา ดำเนินการ คุณลักษณะที่สะท้อน ความเข้มแข็งและยั่งยืน หลักการและแนวคิด พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน บทบาทกรมควบคุมโรค ประสาน สนับสนุน กระตุ้น ชี้ปัญหา สร้างแรงจูงใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเทศควบคุมโรค เข้มแข็ง จังหวัดควบคุมโรค เข้มแข็ง ลดโรคและ ภัยสุขภาพ

3 3....... ไม่เป็นระบบ?? ปัจจุบัน อนาคต กรม คร. มุ่งเน้น “อำเภอ” เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ทันสถานการณ์ 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน.......

4 4 นิยาม “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสถานการณ์ วัดจาก คุณลักษณะ 5 ด้าน

5 องค์ประกอบสำคัญ บ่งชี้ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” 1. มีคณะกรรมการฯ : ภาคส่วนที่สำคัญมีส่วนร่วม เช่น อปท. สาธารณสุข อสม. 2. มีระบบระบาด วิทยาที่ดี : ข้อมูล ทันสถานการณ์ 3. มีการวางแผนฯ : แนวทางแก้ไข ตามปัญหาพื้นที่ 4. มีการระดมทุน 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุม ป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพ : แก้ไข ปัญหาพื้นที่ทันการณ์ 5 SRRT ตำบล ที่มา: คู่มือประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2555 (ดาวน์โหลดจาก www.kmddc.go.th)

6 ภาคีเครือข่ายสำคัญ ที่ทำให้เกิด “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 6 สธ. จังหวัด กรมควบคุมโรค ประชาชนในอำเภอ ได้รับการปกป้อง จากโรค และภัยสุขภาพ อำเภอ มท.

7 ปี 55 ด้าน นโยบาย ด้าน สื่อสาร ประชา สัมพันธ์ 1. กระทรวงฯ ประกาศ เป็นนนโยบาย 16 กย.53 อิมแพ็ค เมืองทองฯ 2. MOU : ปลัดกระทรวง ฯ อธิบดีกรม คร. นายก อบต.แห่ง ประเทศไทย 1.สนับสนุนงบประมาณ SRRT ทุกตำบล (6.9 ลบ.) 2.ตัวชี้วัด“ผู้ว่าฯ” “ผู้ตรวจ คณะที่ 3” “คำรับรองกรม/หน่วยงาน” 3.เชิดชู ให้รางวัล ศึกษาดูงาน ภายใน/ต่างประเทศ (ส.ค.- กย. 54) 1. ระดมความคิด เครือข่ายหลัก :  สสจ. (ผชชว./กลุ่ม คร./ระบาด)  อำเภอ (รพช./สสอ.)  ตำบล (รพสต./สอ.)  สื่อมวลชน 2. พัฒนาเกณฑ์ คุณลักษณะ แนวทางการประเมินฯ/ คู่มือ 1.สื่อสาร ประชุม ชี้แจงแนว ทางการ ประเมินผลฯ 2.ติดตาม สะท้อนผลงาน 1.หลักสูตร SRRT ตำบล (ครู ก) ให้ สคร/สสจ/ สสอ. 2.สสจ./สคร. อบรม SRRT ตำบล 4,666 แห่ง (ม.ค. – ก.พ.54) จาก 9,751 แห่ง 3. สนับสนุน ชุดความรู้ คู่มือ เกณฑ์คุณลักษณะฯปี 54 และระบบการประเมินตนเอง อิเลคทรอนิคส์ 1.สัมมนา 4 ภาค เครือข่ายสธ. (สสจ./สสอ./รพช.) (กพ.- มีค.) 2. ประชุมจังหวัด/ ผู้ตรวจเขตฯ/ เอกสารเผยแพร่ 3. สนับสนุน ติดตาม นิเทศ สะท้อนผลงาน 1.ตัวชี้วัดคำรับรองฯ”จังหวัด”และ “กสธ.” “กรม/หน่วยงาน” 2. MOU: มท.กับ สธ. (กรมการ ปกครอง/กรมส่งเสริมส่วน ท้องถิ่น) ชมรม อสม. สื่อมวลชน 3. สนับสนุนงบประมาณเพื่ออบรม ทีม SRRT ครอบคลุมทุกคน (7.15 ลบ.) 4. เชิดชู ให้รางวัล :ศึกษาดูงาน ภายใน/ต่างประเทศ (ก.ย.- พ.ย.55) 1.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย SRRT ตำบลทุกคนครอบคลุม ทั้งประเทศ 2.หลักสูตรระบาดวิทยาและการ บริหารจัดการให้แพทย์หัวหน้า ทีมและผู้สอบสวนหลัก 3.ปรับปรุงเกณฑ์/วิธีประเมิน คุณลักษณะฯ ปี55 (เชิง คุณภาพ)/ระบบการประเมิน ตนเองอิเลคทรอนิคส์ 1.สัมมนา 4 ภาค เครือข่าย มหาดไทย (มี.ค.-เม.ย.55) 2.สัมมนาเครือข่าย สธ.เพื่อ ขับเคลื่อนงาน (ผชชว./สสจ/ กลุ่ม คร./กลุ่ม พนย.) 3.จัดทำสื่อต้นแบบ/บูธประชา สัมพันธ์/สื่ออิเลคทรอนิคส์ ปี 57-60 ปี 2556 ปี 55 ปี 54 ปี 53 กลไก ความก้าวหน้า และแนวทางการดำเนินงาน “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” ด้าน วิชาการ 1.ตัวชี้วัดคำรับรองฯ”จังหวัด”และ “กสธ.” “กรม/หน่วยงาน” และ “อปท.” 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย: แผนแม่บทสนับสนุนการพัฒนาอำเภอฯ (ปี 56-60) 3. เชิดชู ให้รางวัล :ศึกษาดูงานภายใน/ ต่างประเทศ 4. *ขยายความร่วมมือเครือข่ายเพื่อสร้าง ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ครบ วงจร 1.พัฒนาหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม เครือข่าย SRRT ตำบล/ e-learning 2.ปรับปรุงเกณฑ์และวิธีประเมินคุณลักษณะฯ ปี 56/ ระบบประเมินตนเองอิเลคทรอนิคส์ 3.พัฒนาชุดวิชาป้องกันควบคุมโรคระดับ พื้นที่ ประกอบหลักสูตรการอบรมของ เครือข่าย เช่น นักปกครอง อปท. ฯลฯ 4. *พัฒนารูปแบบระบบการประเมิน รับรอง (PH accreditation) 1.สัมมนา 4 ภาค เครือข่ายมหาดไทย/ อปท. 2.สัมมนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน/ปรับปรุง งาน สธ. (ผชชว./สสจ/กลุ่ม คร./กลุ่ม พนย.) /สื่อมวลชน 3.จัดทำสื่อต้นแบบ/สร้างภาพลักษณ์/พัฒนา ช่องทางสื่อสาร เช่นสื่อพื้นบ้าน สื่อ อิเลคทรอนิคส์ ปรับปรุงจากจุดเน้นกรมฯ 5 ส.ค.2555

8 ขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเสริมสร้างให้เกิด “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 8 สู่เป้าหมาย ประชาชนในอำเภอ ได้รับการปกป้อง จากโรค และภัยสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปีงบประมาณ 2556 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเป้าหมายการลดโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google