งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของโครงการ ตลอดเวลา 21 ปีที่ผ่านมาทีมงาน " รัก ลูก " ได้ดำเนินงานด้านการให้ความรู้ในเรื่อง ของครอบครัวผ่านสื่อและกิจกรรมในรูปแบบ ต่างๆ แต่ด้วยที่การดำเนินงานส่วนใหญ่ยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของโครงการ ตลอดเวลา 21 ปีที่ผ่านมาทีมงาน " รัก ลูก " ได้ดำเนินงานด้านการให้ความรู้ในเรื่อง ของครอบครัวผ่านสื่อและกิจกรรมในรูปแบบ ต่างๆ แต่ด้วยที่การดำเนินงานส่วนใหญ่ยัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มาของโครงการ ตลอดเวลา 21 ปีที่ผ่านมาทีมงาน " รัก ลูก " ได้ดำเนินงานด้านการให้ความรู้ในเรื่อง ของครอบครัวผ่านสื่อและกิจกรรมในรูปแบบ ต่างๆ แต่ด้วยที่การดำเนินงานส่วนใหญ่ยัง จำกัดอยู่แต่ในกรุงเทพ หรือจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น จึงทำให้การเรียนรู้เรื่องครอบครัวไม่ ขยายครอบคลุมไปยังกลุ่มพ่อแม่ ทั่ว ประเทศ ทางสถาบันครอบครัวรักลูก ในเครือ บริษัท รักลูก แฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด จึงได้ ดำเนินการจัดทำ " โครงการสร้างเสริม ศักยภาพการเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง " ( โครงการครอบครัวเข้มแข็ง ) โดยได้รับการ สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

3 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้างเวทีพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ พ่อแม่กลุ่มต่างๆ - การเข้าใจสภาพของครอบครัว - การเข้าใจถึงความสัมพันธ์สามี - ภรรยา - การเข้าใจถึงหลักคิดและจิตวิทยาการพัฒนา เด็ก 2. เพื่อผลักดันการสร้างแผนพัฒนาเด็กและ ครอบครัวของชุมชนในระดับต่างๆ 3. สังเคราะห์ความรู้ในการใช้ภูมิปัญญา สร้าง การเรียนรู้ของครอบครัวแบบไทย เพื่อนำไปใช้ขยายผลในชุมชนอื่นๆ ต่อไป

4 วัตถุประสงค์โครงการ 4. พัฒนาแกนนำด้านครอบครัว 5. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยง ชุมชนที่มีการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามแผนของตนเอง 6. เชื่อมโยงกับแนวทางภาครัฐในการนำเอา รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ของ ครอบครัวในชุมชนของโครงการฯ ไป พัฒนาต่อในงานด้านครอบครัว ของภาครัฐต่อไป

5 พื้นที่ดำเนินงาน 4 เดือนก่อนเริ่มโครงการฯ ทีมงานได้ลงพื้นที่ สำรวจความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ทั้งหมด 12 จังหวัด และในปีแรกของการ ดำเนินโครงการฯ ได้คัดเลือกจังหวัดที่มี ความพร้อมในการทำโครงการ 8 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง น่าน พะเยา สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง กาฬสินธุ์ สุรินทร์

6 การดำเนินงาน จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านการพัฒนา ครอบครัว เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเนื้อหาเวที ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน สำคัญดังนี้

7 สนับสนุนการจัดเวที - กิจกรรมการเรียนรู้ จัดรายการวิทยุในจังหวัด จัดตั้งศูนย์ข้อมูล - สื่อ (www.thaifamilyle arning.com)

8 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 1. งานวิจัยประเมินผล 2. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3. POLL เพื่อสำรวจความคิดเห็น

9 ผลที่คิดว่าจะได้รับ 1. เกิดการพัฒนาการความรู้ ปรับกระบวนทัศน์อย่าง ทั่วด้าน 2. ได้แผนกิจกรรมและนโยบายด้านครอบครัวใน ระดับจังหวัด อบต./ เทศบาล และชุมชน ที่ สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว 3. พื้นที่ดำเนินงานทั้ง 8 จังหวัด เกิดกระแสตื่นตัวที่ มีพลัง บนพื้นฐานของความรู้และความปิติในการ ทำงานด้านเด็กและครอบครัว 4. เกิดความงอกงามเติบโตขององค์ความรู้และภูมิ ปัญญาการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5. เกิดเครือข่ายต่างๆ ที่เข้มแข็ง 6. นำไปสู่การเตรียมตัวและขยายผลในปีที่ 2 0 -3 ในขอบข่ายที่กว้างขึ้นต่อไป

10 แวดวงครอบครัวเข้มแข็ง ลด ละ เลิก เหล้า ที่บ้านสมบูรณ์ ชุมชนบ้านสมบูรณ์ ต. กุดหวาย อ. ศรีขรภูมิ จ. สุรินทร์ เป็นชุมชนหนึ่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ครอบครัวเข้มแข็งตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 ได้จัดเวที สร้างการเรียนรู้ครอบครัวร่วมกัน ตั้งแต่ในเรื่อง เนื้อหา หลักคิด คุณธรรม สายสัมพันธ์ใน ครอบครัว การพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัว ตลอดจน กิจกรรมเวทีเรียนรู้ รู้เท่าทันกระแสบริโภคนิยม และลดละ เลิก เหล้า

11 การเรียนรู้ในวันสุดสัปดาห์ของมิตร ภาพครอบครัวเล็ก กลังขะมักเขม้นเลาะ ใบอ้อยอยู่กลางไร่ ท่ามกลางแสงแดดอัน ร้อนระอุ บ่อยครั้งที่เก็กชายกมือขึ้นปาด เหงื่อ แต่สีหน้าแววตายังคงมุ่งมั่นกับการ เลาะใบอ้อยอยู่ข้าง ๆ พ่อกับแม่ อาจเป็น ภาพที่หาดูไม่ง่ายนักในชุมชนโคกล่าม จ. กาฬสินธุ์

12 เกร็ดครอบครัว คุณวิศิษฐ์ วังวิญญู อาศัยอยู่ที่ จ. เชียงราย เป็นผู้อำนวยการสถาบัน ขวัญเมือง เป็นนักเขียน เป็นอาจารย์พิเศษ ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งจากประสบการณ์ ชีวิตจริงคือหนังสือเรื่อง “ โรงเรียนทำมือ ” มี บางส่วนให้ทัศนะเกี่ยวกับลูก ครอบครัว ต่อ บางคำถามที่เราพ่อแม่เผชิญอยู่ไว้อย่าง น่าสนใจ คือ เรื่องของเวลา และบริโภคนิยม

13 เกร็ดครอบครัว อบอุ่นคือเข้มแข็ง : นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน ประชาคมจังหวัดน่าน พ่อแม่ ลูก

14


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของโครงการ ตลอดเวลา 21 ปีที่ผ่านมาทีมงาน " รัก ลูก " ได้ดำเนินงานด้านการให้ความรู้ในเรื่อง ของครอบครัวผ่านสื่อและกิจกรรมในรูปแบบ ต่างๆ แต่ด้วยที่การดำเนินงานส่วนใหญ่ยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google