งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เก็บตก เก็บไป คิด... จัดการ เครือข่าย เสริมพลัง (synergy) ดำเนินกา ร บูรณา การ ประเมิ นผล สรุป บทเรีย น - มีเจ้าภาพ แนวร่วม ใหม่ๆ - คนทำงานปรับทัศนะ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เก็บตก เก็บไป คิด... จัดการ เครือข่าย เสริมพลัง (synergy) ดำเนินกา ร บูรณา การ ประเมิ นผล สรุป บทเรีย น - มีเจ้าภาพ แนวร่วม ใหม่ๆ - คนทำงานปรับทัศนะ และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เก็บตก เก็บไป คิด..

2 จัดการ เครือข่าย เสริมพลัง (synergy) ดำเนินกา ร บูรณา การ ประเมิ นผล สรุป บทเรีย น - มีเจ้าภาพ แนวร่วม ใหม่ๆ - คนทำงานปรับทัศนะ และ วิธีทำงาน + ค่านิยมร่วม - มีแหล่งทุนเพิ่ม มีแผนบูรณา การ ( สู่งานปกติ ) มีนวตกรรม ใหม่ๆ (CoP ต่างๆ ) ปัญหา ลดลง มีการขยาย ผล สู่นโยบาย Goal - empowerment - จัดการความรู้ - จัดการข้อมูล ( วิเคราะห์ปัญหา / สาเหตุ ) การจัดการกลยุทธ์ - การบูรณาการ - สร้างนวตกรรม CoP ติดตาม / coaching การสรุปบทเรียน - ถอดบทเรียน Best practice + mistake - เชื่อมนโยบาย เสริมสมรรถนะ ให้ทีมงาน เครือข่าย ผล นโยบาย มาตรฐาน P D A C

3 กิจกรรมหลัก ประเด็นสำคัญจัดเตรียม ( บริหารความ เสี่ยง )  ทีมงาน – เครือข่าย  ( เชื่อม / พัฒนา ) ค้นหา.. สิ่งดีๆ ( ต่อยอด ) ได้ตัวจริงเข้าทำงาน เชิงรุก ( สัมภาษณ์ ) เชิญมาบรรยาย กระบวนการมีส่วนร่วม -  วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล สภาพปัญหา มีข้อมูลที่ดี, สะท้อนปัญหา / สาเหตุ ชี้เป้า, ทำนายอนาคต นำเสนอได้ surprise + sexy -  CoP และ การเคลื่อน นโยบาย สาธารณะ พบปะ + เรียนรู้สม่ำเสมอ เช่น AAR เคลื่อนสื่อมวลชน.. สื่อชุมชน, เวทีสื่อ Press tour Policy dialogue.. ไม่เป็นทางการ ( site visit, จิบน้ำชา )  เก็บตก.. มองหาประเด็นสำคัญ ( หัวใจ ) แต่ ละกิจกรรม

4 กระตุ้น feeling + Thinking ความประทับใจ (คุณค่าใหม่) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (วิธีคิดใหม่) กระตุ้น feeling + Thinking ความประทับใจ (คุณค่าใหม่) สิ่งที่ได้เรียนรู้ (วิธีคิดใหม่) อยากกลับไปทำอะไร ปรับวิธีการทำงานใหม่ ศึกษาเพิ่มเติม ฯลฯ (วิธีการทำงาน – ใหม่) อยากกลับไปทำอะไร ปรับวิธีการทำงานใหม่ ศึกษาเพิ่มเติม ฯลฯ (วิธีการทำงาน – ใหม่) ประสบการณ์ การทำงานจริง ประสบการณ์ การทำงานจริง ชวนคุย + ชวนคิด ความสนใจ+จุดเด่น > เกณฑ์ Tacit k. > Explicit k. Informal > formal dialogue > discussion วงจรการเรียนรู้.. แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL)

5 แผนงานโครงการ ผล P D A C ภาคประชาคม ภาคี / เครือข่าย นโยบาย แกนนำ แกนนำ Human mapping Human mapping ทีม / node ทีม / node เครือข่าย networking เครือข่าย networking สรุป บทเรียน Act ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ o จัดการความรู้ สู่การปฏิบัติ สู่การปฏิบัติ o ขับเคลื่อน เชื่อมโยง สู่.. นโยบาย นวตกรรม ปัญหาเชิง โครงสร้าง บทเรียน.. เส้นทางการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม - ยั่งยืน

6 ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา นพ.ประเวศ วะสี ปัญหา.. เชิงโครงสร้าง จัดการ ความรู้ ประเมินผล สรุป บทเรียน ( การเรียนรู้ ) นโยบายมาตรการ ภาคี / เครือข่าย ภาคประชาสังคม

7 เครือข่าย ดำเนินการ ผล นโยบาย ตระหนักคุณค่า + ให้โอกาส ( ให้เกียรติ ) มีส่วนร่วม ( ร่วมคิด - ทำ - เรียนรู้..) เสริมศักยภาพ - สมรรถนะการทำงาน เริ่ม จากจุดแข็ง ( ต่อยอด ) การจัดการความรู้ (KM) ออกแบบ.. ออกแบบ.. โครงสร้าง/ความสัมพันธ์ คิดบวก (Positive thinking) แนวราบ > แนวดิ่ง สบาย ๆ > เป็นพิธีรีตอง แลกเปลี่ยน > อภิปรายจุดยืน P D A C สรุป บทเรียน เสริมพลังทีม ระหว่างการทำงาน ระหว่างการทำงาน M&E (monitoring & M&E (monitoring & Evaluation) Evaluation) สรุปกิจกรรม (AAR) สรุปกิจกรรม (AAR) After Action Review After Action Review เรียนรู้จาก ความสำเร็จ เรียนรู้จาก ความสำเร็จ best practice best practice

8 อ. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ โครงสร้างของท้องถิ่น.. โดยธรรมชาติ แล้ว มีความเรียบง่าย สร้างการมีส่วนร่วมได้มาก เหมาะกับการ ทำงานแนวราบ มากกว่า แนวดิ่ง ( มาตรฐาน เรื่องต่างๆ ) ท้องถิ่นควรส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบ อาสา มากกว่าการจ้างงาน ( ตำแหน่งประจำ ) การฝึกอบรมคนทำงานระดับท้องถิ่น.. เราต้องการผู้เชื่อมประสาน มากกว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

9 อ. อเนก นาคะบุตร ยิ่งสร้างมาตรฐาน ตัวชี้วัด / กฎเกณฑ์.. ลงไปมาก ยิ่งลดการมี ส่วนร่วม ในพื้นที่หลวมๆ ไม่ถูกตีเส้นจับจองไว้อย่างชัดเจน.. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมได้มาก นโยบายประชานิยม.. สร้างความเป็นปัจเจก (membership) ลดการทำงานร่วมกัน.. ส่งเสริมให้คนเสพติด.. บริโภคนิยม ความไม่เป็นธรรม มักเกิดจากสัมพันธ์กันแนวดิ่ง ในช่วงที่ไม่มีหวัง ระแวงกัน  ชวนกันไปดูคนที่ถูกทอดทิ้ง

10 อ. ประเวศ วะสี ถ้าใช้ ความรู้ในตำรา เป็นตัวตั้ง จะมีคนส่วน น้อยรู้สึกมีเกียรติ แต่ถ้า เคารพความรู้ในตัวคน.. คนจะอยากแลกเปลี่ยน เด็กที่เข้าโรงเรียนจะมองว่าชาวบ้านไม่มี เกียรติ เราต้องกระตุ้นให้นักเรียนไปเรียนกับ คนในชุมชน ทำแผนที่ทรัพยากร ในจังหวัด ( ต้นทุน ) เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน คนทำงาน กลุ่มแกน NGO ธุรกิจต่างๆ เพื่อดึงศักยภาพและเชื่อมโยงเข้า หากัน การพัฒนาคือการเชื่อมโยง ทำให้มี ชีวิต ( การแยกส่วนทำให้หยุด ).. เชื่อมโยง ด้วยใจ.. เพราะคนติดในโมฆะ อคติ

11 1. ได้ตัวจริง.. เข้าร่วมทำแผน 2. ได้ข้อมูลนำเข้าที่มีคุณภาพ ( รอบด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ) 3. มีการปรับทัศนะ - มุมมอง ในการวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา มองแบบแยกส่วน เห็นปัญหาเป็นเรื่องๆ  องค์ รวม ( เชิงระบบ ) มองแต่จุดอ่อน หาส่วนที่ขาด  เห็นจุดแข็ง ทุน ที่มี ( ศักยภาพ ) ใช้สูตรสำเร็จในการแก้ไขทุกเรื่อง  ปรับวิธีแก้ ตามบริบท แก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า, ให้จบๆ ไป  แก้ที่ รากปัญหา ทำตามนโยบาย.. เปลี่ยนก็หยุด  เรียนรู้ ปรับแก้ อย่างต่อเนื่อง 4. ออกแบบกระบวนการทำแผน.. ให้เกิดการมีส่วน ร่วม สร้างความสัมพันธ์แนวราบ สร้างความสัมพันธ์แนวราบ สร้างกระบวนการ / บรรยากาศการแลกเปลี่ยน ที่ดี สร้างกระบวนการ / บรรยากาศการแลกเปลี่ยน ที่ดี จัดเตรียมการติดตามกำกับในประเด็นสำคัญ จัดเตรียมการติดตามกำกับในประเด็นสำคัญ แผนชุมชน.. แบบนี้ ใช่เลย ? ( ถอดบทเรียน จากแผนชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ) ( ถอดบทเรียน จากแผนชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ) ร่วมใจ ร่วม คิด ร่วมทำ ร่วม เรียนรู้ ร่วมทำ ร่วม เรียนรู้

12 BSC DSC Many more to come. ISO TQM 0 0 0.. ชาว คร. ผู้น่า สงสาร ของดีๆทั้งนั้น จะไปกลัวมัน ทำไม ? WHAT PMQA KM


ดาวน์โหลด ppt เก็บตก เก็บไป คิด... จัดการ เครือข่าย เสริมพลัง (synergy) ดำเนินกา ร บูรณา การ ประเมิ นผล สรุป บทเรีย น - มีเจ้าภาพ แนวร่วม ใหม่ๆ - คนทำงานปรับทัศนะ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google